Biblica® Buɗaɗɗen Littafi Mai Tsarki, Sabon Rai Don Kowa™

Maimaitawar Shari’a