^
Maimaitawar Shari’a
Umarni a bar Horeb
Naɗin shugabanni
An aiki ’yan leƙen asiri
Yawo a cikin hamada
Cin Sihon sarkin Heshbon da yaƙi
Cin Og sarkin Bashan da yaƙi
Rabawa ƙasar
An hana Musa ƙetare Urdun
An umarta a yi biyayya
An hana bautar gumaka
Ubangiji Allah ne
Biranen mafaka
Gabatarwa ga doka
Dokoki goma
Ƙaunaci Ubangiji Allahnka
Korin al’ummai
Kada ku manta da Ubangiji
Ba don adalcin Isra’ila ba ne
Ɗan maraƙin zinariya
Alluna kamar na farko
Ku ji tsoron Ubangiji
Ku ƙaunaci ku kuma yi biyayya ga Ubangiji
Wuri ɗaya kaɗai don yin sujada
Bautar waɗansu alloli
Abinci mai tsabta da marar tsabta
Zakka
Shekara ta yafe bashi
Ba da ’yanci ga bayi
’Ya’yan fari na dabbobi
Bikin Ƙetarewa
Bikin Makoni
Bikin tabanakul
Alƙalai
Yin sujada wa waɗansu alloli
Kotunan Shari’a
Sarki
Hadayu saboda Firistoci da Lawiyawa
Ayyukan Banƙyama
Annabi
Biranen Mafaka
Shaidu
Tafiya yaƙi
Kafara don kisankan da ba a warware ba
Auren matan da aka kama daga yaƙi
’Yancin ɗan fari
Gagararren ɗa
Waɗansu dokoki
Dokoki game da hana lalata
Warewa daga taro
Kiyaye sansanin yaƙi da tsabta
Waɗansu dokoki
’Ya’yan fari da kuma zakka
Ku bi umarnan Ubangiji
Bagade a kan Dutsen Ebal
La’anu daga Dutsen Ebal
Albarku don biyayya
La’ana don rashi biyayya
Sabuntawar alkawari
Arziki bayan an juyo ga Ubangiji
Zaɓi rai ko mutuwa
Yoshuwa ya gāji Musa
Karantawar doka a gaban jama’a
An yi faɗin tawayen Isra’ila
Waƙar Musa
Musa ya mutu a kan Dutsen Nebo
Musa ya albarkaci kabilu
Mutuwar Musa