^
Yowel
Mamayar da fāra ta yi
Kira don makoki
Rundunar fāra
Ku kyakkece zuciyarku
Amsar Ubangiji
Ranar Ubangiji
An shari’anta al’ummai
Albarka domin mutanen Allah