11
Sababbin mazaunan Urushalima
To, fa, shugabannin mutane suka zauna a Urushalima, sauran mutanen kuma suka jefa ƙuri’a don su kawo mutum ɗaya daga kowane mutum goma don su zauna a Urushalima, birni mai tsarki, yayinda sauran tara suka zauna a garuruwansu. Sai mutane suka yaba wa dukan mutanen da suka ba da kansu da yardar rai su zauna a Urushalima.
 
Waɗannan su ne shugabannin yankuna waɗanda suka zauna a Urushalima (ko da yake waɗansu Isra’ilawa, da firistoci, da Lawiyawa, da ma’aikatan haikali, da zuriyar bayin Solomon, suka yi zama a cikin garuruwan Yahuda, kowanne a mallakarsa cikin garuruwa dabam-dabam, yayinda sauran mutane daga Yahuda da Benyamin suka zauna a Urushalima).
 
Daga zuriyar Yahuda akwai,
Atahiya ɗan Uzziya, ɗan Zakariya, ɗan Amariya, ɗan Shefatiya, ɗan Mahalalel, wani zuriyar Ferez;
da Ma’asehiya ɗan Baruk, ɗan Kol-Hoze, ɗan Hazahiya, ɗan Adahiya, ɗan Yohiyarib, ɗan Zakariya, zuriyar Shela.
Zuriyar Ferez waɗanda suka zauna a Urushalima sun kai ɗari huɗu da sittin da takwas, dukansu kuwa muhimman mutane ne.
Daga zuriyar Benyamin akwai,
Sallu ɗan Meshullam, ɗan Yowed, ɗan Fedahiya, ɗan Kolahiya, ɗan Ma’asehiya, ɗan Itiyel, ɗan Yeshahiya, da mabiyansa, Gabbai da Sallai, mutum 928.
Yowel ɗan Zikri ne babban shugabansu, Yahuda kuma ɗan Hassenuwa, ya shugabanci Yanki na Biyu na birni.
10 Daga firistoci akwai,
Yedahiya ɗan Yohiyarib, da Yakin,
11 da Serahiya ɗan Hilkiya, ɗan Meshullam, ɗan Zadok, ɗan Merahiyot, ɗan Ahitub, mai lura da abubuwa a cikin gidan Allah, 12 tare da ’yan’uwansu waɗanda suke aiki domin haikali, su 822 ne.
Akwai kuma Adahiya ɗan Yeroham, ɗan Felaliya, ɗan Amzi, ɗan Zakariya, ɗan Fashhur, ɗan Malkiya, 13 da ’yan’uwansa waɗanda suke shugabannin iyalai, su 242.
Sai kuma Amashsai ɗan Azarel, ɗan Ahzai, ɗan Meshillemot, ɗan Immer, 14 da ’yan’uwansa, su 128 ne muhimman mutane.
Babban shugabansu shi ne Zabdiyel ɗan Haggedolim.
15 Daga Lawiyawa kuwa akwai,
Shemahiya ɗan Hasshub, ɗan Azrikam, ɗan Hashabiya, ɗan Bunni,
16 da Shabbetai, da kuma Yozabad, biyu cikin shugabanni Lawiyawa waɗanda suke da nawayar aiki waje da gidan Allah.
17 Sai kuma Mattaniya ɗan Mika, ɗan Zabdi, ɗan Asaf, shugaban da yake bi da hidimar godiya da kuma addu’a.
Sai Bakbukiya, na biyu a cikin ’yan’uwansa;
da Abda ɗan Shammuwa, ɗan Galal, ɗan Yedutun.
18 Lawiyawan da suke cikin birni mai tsarki sun kai 284.
19 Matsaran ƙofofi kuwa su ne,
Akkub, da Talmon, da ’yan’uwansu waɗanda suke tsaron ƙofofi, su 172 ne.
 
20 Sauran Isra’ilawa tare da firistoci, da Lawiyawa sun kasance a dukan garuruwan Yahuda, kowanne a mallakar kakansa.
21 Ma’aikatan haikali sun zauna a kan tudun Ofel. Ziha, da Gishfa ne suke lura da su.
22 Babban shugaban Lawiyawa a Urushalima shi ne Uzzi ɗan Bani, ɗan Hashabiya, ɗan Mattaniya, ɗan Mika. Uzzi yana ɗaya daga zuriyar Asaf, waɗanda suke mawaƙan da suke da nawayar hidima a gidan Allah. 23 Mawaƙa sun bi umarnan sarki, a kan abin da za su yi kowace rana.
24 Fetahahiya ɗan Meshezabel, ɗaya daga zuriyar Zera ɗan Yahuda ne, wakilin sarki cikin dukan al’amuran da suka shafi mutane.
25 Game da ƙauyukan da filayensu, waɗansu mutanen Yahuda suka zauna a Kiriyat Arba da ƙauyukanta, da Dibon da ƙauyukanta, da Yekabzeyel da ƙauyukanta. 26 Akwai su kuma a Yeshuwa, da Molada, da Bet-Felet, 27 da Hazar Shuwal, da Beyersheba da ƙauyukanta. 28 Akwai su a Ziklag, da Mekona da ƙauyukanta. 29 Suna nan kuma a En Rimmon, da Zora, da Yarmut, 30 da Zanowa, da Adullam da ƙauyukansu, da Lakish da gonakinta, da kuma Azeka da ƙauyukanta. Saboda haka sun yi zama tun daga Beyersheba har zuwa Kwarin Hinnom.
31 Zuriyar mutanen Benyamin daga Geba sun zauna a Mikmash, da Aiya, da Betel da ƙauyukanta, 32 da Anatot, da Nob, da Ananiya, 33 da Hazor, da Rama, da Gittayim, 34 da Hadid, da Zeboyim, da Neballat, 35 da Lod, da Ono, da kuma a Kwarin Masu sana’a.
36 Waɗansu gundumomin Lawiyawan Yahuda sun zauna a Benyamin.