13
EIA ke kolu o kuu hele ana'ku io oukou la; ma ka waha o na mea ike elua, a ekolu paha e hookupaaia'i ua mea a pau.
Ua hai e aku au mamua, ke hai e aku nei hoi au, e like me au e noho hou ana me oukou; aka, ma kahi e ke palapala aku nei au i ka poe i hana hewa mamua, a me na mea e ae a pau, a hiki hou aku au, aole au e minamina ia lakou.
No ka mea, ke imi nei oukou i ka mea e akaka ai ka Kristo olelo ana mai ma o'u nei aole ona nawaliwali ma o oukou la, aka, he ikaika kona iwaena o oukou.
No ka mea, ina paha i kaulia'i oia ma ke kea no ka nawaliwali, e ola ana no hoi ia ma ka mana o ke Akua: ua nawaliwali no hoi makou iloko ona, aka, e ola ana no hoi makou me ia ma ka mana o ke Akua iwaena o oukou.
E hoao oukou ia oukou iho, aia ma ka manaoio paha oukou; e huli oukou ia oukou iho i pono: aole anei oukou i ike ia oukou iho, aia no Iesu Kristo iloko o oukou, ke ahewa ole ia oukou?
Aka, ke manao nei au, e ike auanei oukou, aole makou e ahewaia.
A ke pule aku nei au i ke Akua i ole oukou e hana hewa iki; aole no ka ikeia o ko makou pono, aka, e hana aku oukou i ka mea maikai, ke manaoia mai makou he pono ole.
No ka mea, aole e pono ia makou ke hana i kekahi mea ku e i ka oiaio, aka, i ka mea ku pono i ka oiaio.
Ke hauoli nei makou i ko makou nawaliwali, a i ko oukou ikaika: eia hoi ka makou e pule aku nei, i hemolele oukou.
10 No ia hoi, ke palapala aku nei au ia mau mea ma kahi e, o hoowalania aku au ke hiki aku io oukou la, e like me ka mana a ka Haku i haawi mai ai no'u, no ka hookupaa, aole no ka luku aku.
 
11 Eia ke oki, e na hoahauau, aloha oukou; i hemolele oukou, i oluolu hoi, i hookahi ko oukou manao, e noho oukou me ke kuikahi: a o ke Akua nona ke aloha a me ke kuikahi e noho pu me oukou.
12 E uwe aku kekahi i kekahi, i ka honi hoano.
13 Ke uwe aku nei na haipule a pau ia oukou.
 
14 I mau aku ka lokomaikai o ka Haku o Iesu Kristo, me ke aloha o ke Akua, a me ka launa pu ana o ka Uhane Hemolele me oukou a pau. Amene.