30
HIKI mai la ka olelo a Iehova ia'u, i mai la,
E ke keiki a ke kanaka, e wanana, a e olelo aku, Ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; E auwe oukou, auwe ka la!
No ka mea, ua kokoke mai ka la, kokoke mai ka la o Iehova, ka la paapu i ke ao; e lilo ia i manawa no na lahuikanaka.
E hiki ae no hoi ka pahikaua maluna o Aigupita, a e nui auanei ka weliweli maluna o Aitiopa, i ka wa e haule ai ka poe i pepehiia ma Aigupita, a e lawe aku ai hoi lakou i kona lehulehu a wawahiia kona mau kumu ilalo.
O Aigupita, a me Puta, a me Ludia, a me na kanaka huipuia a pau, a me Kuba, a me na kanaka o ka aina iloko o ke kuikahi, o lakou ke haule pu me lakou, ma ka pahikaua.
 
Ke i mai nei Iehova penei; E haule no hoi ka poe kokua ia Aigupita, a e iho iho ka haaheo o kona ikaika ilalo; mai ka halekiai o Seena e haule ai lakou ma ka pahikaua iloko ona, wahi a Iehova ka Haku.
A e neoneo lakou iwaena o na aina neoneo, a iwaena hoi kona mau kulanakauhale o na kulanakauhale i hooneoneoia.
A e ike lakou owau no Iehova, aia hoonoho au i ke ahi iloko o Aigupita, a e pau hoi kona mau kokua i ka uhaiia.
Ia la no e holo aku na elele mai o'u aku nei ma na moku e hoomakau i ko Aitiopa poe nanea, a e hiki ae ka eha nui maluna o lakou, e like me ia i na la o Aigupita; no ka mea, eia'e, ke hele mai ia.
10 Ke i mai nei Iehova ka Haku, E hooki au i ka lehulehu o Aigupita ma ka lima o Nebukaneza ke alii o Babulona.
11 Oia, a me kona poe kanaka me ia, o na mea e weliweli ai o na lahuikanaka, e laweia'e lakou e hokai i ka aina; a e unuhi ku e ae lakou i ka lakou mau pahikaua ia Aigupita, a e hoopaapu i ka aina me ka poe i pepehiia.
12 E hoomaloo aku au i na muliwai, a e kuai lilo aku i ka aina iloko o ka lima o ka poe hewa; a e hooneoneo aku au i ka aina a me ko laila a pau ma ka lima o na malihini: na'u na Iehova i olelo aku.
 
13 Ke i mai nei Iehova ka Haku, E hokai au i na akuakii, a e hooki au i na kii mai loko aku o Nopa; aole loa hoi ke alii hou o ka aina Aigupita; a haawi au i ka makau ma ka aina Aigupita.
14 E hooneoneo hoi au ia Paterosa, a e haawi i ke ahi iloko o Zoana, a e hoopai hoi maloko o No.
15 E ninini hoi au i kuu ukiuki maluna o Sina, ka ikaika o Aigupita; a e oki aku au i ka lehulehu o No.
16 A e haawi aku au i ke ahi iloko o Aigupita, he eha nui auanei ko Sina, a e hookaawaleia'e o No, a e pilikia hoi o Nopa i kela la i keia la.
17 A e haule ma ka pahikaua ko Avena a me ko Pibeseta poe kanaka ui, a e hele laua i ke pio ana.
18 Ma Tehapenesa e hoopouliia ka la i ka wa e uhaki ai au ilaila i na auamo o Aigupita; a e oki ka hanohano o kona ikaika iloko ona: a oia hoi, e uhi mai kahi ao maluna ona, a e hele kana mau kaikamahine i ke pio ana.
19 A e hoopai au ma Aigupita; a a e ike lakou, owau no Iehova.
 
20 Eia hoi keia, i ka umikumamakahi o ka makahiki, i ka malama mua, i ka la ahiku o ka malama, hiki mai ka olelo a Iehova ia'u, i mai la,
21 E ke keiki a ke kanaka, ua uhaki au i ka lima o Parao ke alii o Aigupita, aole ia e wahiia e hoolaia'i, e kau i ka lole wili e wahi ai ia mea, e hooikaika e paa ai i ka pahikaua.
22 Nolaila, ke i mai nei Iehova ka Haku, Eia hoi, ke ku e nei au ia Parao ke alii o Aigupita, a e uhai au i kona mau lima, i ka mea ikaika a me ka mea i uhaiia; a e hoohaule iho au i ka pahikaua mai loko iho o kona lima.
23 A e hoopuehu au i ko Aigupita iwaena o na lahuikanaka, a e lulu aku ia lakou ma na aina.
24 A e hooikaika au i na lima o ke alii o Babulona, a e haawi i ka'u pahikaua iloko o kona lima; aka, e uhai au i na lima o Parao, a e auwe oia imua ona me ka auwe ana o ka mea eha e make ai.
25 Aka, e hooikaika au i na lima o ke alii o Babulona, a e haule na lima o Parao ilalo; a e ike lakou owau no Iehova, i ka wa e haawi aku ai au i ka'u pahikaua iloko o ka lima o ke alii o Babulona, a e o aku oia ia maluna o ka aina Aigupita.
26 A e hoopuehu au i ko Aigupita iwaena o na lahuikanaka, a e lulu aku ia lakou ma na aina; a ike lakou owau no Iehova.