36
A O oe, e ke keiki a ke kanaka, e wanana oe i na mauna o ka Iseraela, a e olelo aku, E na mauna o ka Iseraela, e hoolohe oukou i ka olelo a Iehova.
Ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; No ka mea, ua olelo ku e ka enemi ia oe, Aia la, no makou no na wahi kiekie kahiko, he waiwai no makou:
Nolaila, e wauana, a o olelo aku, Ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; No ko lakou hooneoneo ana ia oukou, a ua moni iho lakou ia oukou ma kela aoao keia aoao, i lilo oukou i waiwai no ke koena o na lahuikanaka, a ua laweia ma na lehelehe o na mea kamailio, a ua lilo i mea hoinoia e kanaka:
Nolaila, e na mauna o ka Iseraela, e hoolohe oukou i ka olelo a Iehova ka Haku; penei ka olelo ana a Iehova ka Haku i na mauna, a i na puu, a i na muliwai, a i na papu, a i na wahi neoneo, a i na kulanakauhale i haaleleia, i lilo i waiwai pio, a i mea e heneheneia i ke koena o na lahuikanaka e hoopuni mai ana:
Nolaila, ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; Oiaio, i ke ahi o ko'u lili i olelo ku e aku ai au i ke koena o na lahuikanaka, ia Edoma a pau, na mea i wae aku i kuu aina i waiwai no lakou, me ka hauoli o ka naau a pau, me ka manao huhu e hoolei aku ia i waiwai pio.
Nolaila, e wanana aku no ka aina o ka Iseraela, a e olelo aku i na mauna, a i na puu, a i na muliwai, a i na papu, Ke i mai nei Iehova ka Uaku, penei; Eia hoi, i kuu lili a me kuu ukiuki i oielo aku ai au no ko oukou halihali ana i ka hoinoia e na iahuikauaka.
Nolaila, ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; Ua hapai ae nei au i ko'u lima, oiaio, o na iahuikanaka e hoopuni aua ia oukou, e halihaii no lakou i ko lakou hoinoia.
 
Aka, o oukou, e na mauna o ka Iseraela, e hooopuu ae oukou i ko oukou mau lala, a e haawi hoi i ka oukou hua i ko'u poe kanaka Iseraela; no ka mea, eia'e lakou kokoke hiki mai.
No ka mea, eia hoi au no oukou, e haliu au ia oukou, a e mahiia no oukou a e luluia'e.
10 A e hoonui au i na kanaka maluna o oukou, ka ohana a pau a Iseraela, pau. pu ia; a e nohoia'e na kulanakauhale, a e kukulu hou ia'e na wahi neoneo.
11 A e hoonui au i na kanaka me na holoholona maluna o oukou; a e mahuahua'e lakou a e hoohua mai i ka hua; a e hoonoho au ia oukou iloko o ko oukou noho kahiko ana, a e oi kuu hoomaikai ana ia oukou mamua o ko oukou hoomaka ana; a e ike oukou owau no Iehova.
12 Oiaio, e hoohele aku au i na kanaka maluna o oukou, ko'u poe kanaka hoi o Iseraela; a e loaa oe ia lakou, a e lilo oe i waiwai uo lakou, aole loa hoi oe e hoonele hou aku ia lakou.
13 Ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; No ka lakou olelo ana ia oukou, ua ai oe i kanaka, a ua hoonele oe i kou mau lahuikanaka;
14 Nolaila, aole oe e ai hou aku i kanaka, aole hoi e hoohaule hou aku i kou mau lahuikanaka, wahi a Iehova ka Haku.
15 Aole hoi au e hoolohe hou ia oe i ka hoinoia e na lahuikanaka, aole hoi oe e halihali hou i ka olelo ino a kanaka, aole hoi oe e hoohaule hou i kou mau lahuikanaka, wahi a Iehova ka Haku.
 
16 Hiki hou mai la ka olelo a Iehova ia'u, i mai la,
17 E ke keiki a ke kanaka, i ka wa i noho ai ka ohana a Iseraela i ko lakou aina ponoi, ua hoohaumia lakou ia ia me ko lakou hele ana a me ka lakou hana ana; me he haumia la o ka wahine i hookaaweleia'e ko lakou hele ana imua o'u.
18 Nolaila, ninini aku la au i ko'u ukiuki maluna o lakou, no ke koko a lakou i hookahe ai maluna o ka aina, a no ko lakou mau akuakii i hoohaumia ai iakou ia ia.
19 Ua hoopuehu aku au ia lakou iwaena o na lahuikanaka, a ua hele liilii lakou ma na aina; mamuli o ko lakou hele ana, a mamuli o ka lakou haua ana i hoopai aku ai au ia lakou.
20 A komo lakou iwaena o na lahuikanaka, kahi i hele aku ai lakou, ua hoohaumia lakou i ko'u inoa hoauo, i ka lakou olelo ana ia lakou, Eia ka poe kanaka o Iehova, a ua puka lakou mai kona aina aku.
 
21 A ua minamina au i ko'u inoa hoano a ka ohana a Lseraela i hoohaumia ai iwaena o na lahuikanaka, kahi i hele aku ai lakou.
 
22 Nolaila, e olelo aku i ka ohana a Iseraela, Ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; Aole no oukou i hana aku ai au i keia, e ka ohana a Iseraela, aka, no ko'u inoa hoano a oukou i hoohaumia ai iwaena o na Iahuikanaka, kahi i hele aku ai oukou.
23 A e hoano iho i ko'u inoa nui i hoohaumia ia iwaeua o na lahuikanaka, ka mea a oukou i hoohaumia ai iwaena o lakou; a o ike na lahuikauaka owau no Iehova, wahi a Iehova, ka Haku, aia hoanoia au e oukou imua o ko lakou mau maka.
24 No ka mea, lawe mai au ia oukou mai loko mai o na lahuikanaka, a e houluulu au ia oukou mai na aina a pau mai, a e lawe mai au ia oukou i ko oukou aina.
 
25 Alaila, e pipi aku ai au i ka wai maemae maluna o oukou, a e maemae hoi oukou: i ko oukou haumia a pau, a me ko oukou mau akuakii a pau, e hoomaemae aku ai au ia oukou.
26 He naau hou no hoi ka'u e haawi aku ai ia oukou, a he uhane hou no hoi ka'u e uhao ai iloko o oukou; a e lawe ae au i ka naau pohaku mai loko ae o ko oukou io, a e haawi aku au i ka naau io ia oukou.
27 A e hookomo hoi au i kuu Uhane iloko o oukou, a e hana aku au ia oukou e hele ma ko'u mau kanawai, a e malama oukou i ka'u mau kauoha, a e hana malaila.
28 A e noho no oukou ma ka aina au i haawi aku ai i ko oukou poe makua; a lilo oukou i poe kanaka no'u, a owau hoi ko oukou Akua.
29 E hoola hoi au ia oukou mai ko oukou mau haumia ana; a e kahea aku au i palaoa, a e hoomahuahua ia mea, aole hoi au e kau i ka wi maluna o oukou.
30 Alaila e hoonui au i ka hua o ka laau, a me ka mea ulu o ka mahina ai, i ole e loaa hou ia oukou ka hoinoia no ka wi iwaena o na lahuikanaka.
31 Alaila e hoomanao oukou i ko oukou mau aoao hewa, a me ka oukou mau hana pono ole, a e hoowahawaha iho oukou ia oukou iho i ko oukou mau maka iho, no ko oukou mau hewa, a me ko oukou mau mea iuaiuaia.
32 Aole hoi no oukou e hana aku ai au i keia, wahi a Iehova ka Haku, e ikeia ia e oukou; e hilahila, a e pilihua hoi oukou no ko oukou mau aoao iho, e ka ohana a Iseraela.
 
33 Ke i mai nei Iehova ka Haku, penei: I ka la i pau ai oukou i ka hoomaemaeia e au i ko oukou mau hewa a pau, o hoonoho no hoi au ia oukou iloko o ko oukou mau kulanakauhale; a e kukulu hou ia na wahi neoneo.
34 A e mahiia ka aina neoneo, ua moe neoneo nae imua o na maka o ka poe a pau i maalo ae.
35 A o olelo lakou, O keia aina i neoneo aku, ua like ia me ka mala Edena, a o na kulanakauhale i haaleleia, a i neoneo aku, a i hokaiia, ua paa i ka paia, a ua nohoia no hoi.
36 Alaila o na lahuikanaka i koe a Puni oukou, e ike lakou, owau no Iehova ka i kukulu hou i na wahi i hokaiia, a i kanu hoi i na wahi i neoneo; owau, o Iehova ka i olelo aku, a hana aku no hoi au ia.
 
37 Ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; E ninauia hoi au no keia e ka ohana a Iseraela, e hana aku ia mea no lakou; e hoonui aku au ia lakou i kanaka me he ohana hipa la.
38 Me he ohana hoano la, e like me ka ohana o Ierusalema, i kona mau ahaaina hoano, pela e paapu ai i na ohana kauaka na kulanakauhale i neoneo; a e ike no lakou owau no Iehova.