3
KU ae la o Iosua i kakahiaka, a hele aku la, mai Sitima aku, a hiki aku la i Ioredane, oia, a me na mamo a pau a Iseraela, a malaila lakou i hoomoana'i mamua o ko lakou hele ana ae i kela kapa.
Eia hoi kekahi, i ka pau ana o na la ekolu, hele ae la na luna mawaena o ka poe kanaka;
Kauoha mai la ia lakou, i mai la, A ike oukou i ka pahuberita a Iehova a ko oukou Akua, a me ka poe kahuna na Levi e amo ana ia mea; alaila oukou e haalele ai i ko oukou wahi, a e hahai maumuli o ia mea.
I wahi kaawale hoi mawaena o ia mea a me oukou, i elua tausani kubita paha ka loihi. Mai hookokoke aku, i ike oukou i ke ala a oukou e hele ai; no ka mea, akahi no oukou a hele i keia ala.
 
Olelo mai la o Iosua i na kanaka, E huikala oukou ia oukou iho; no ka mea, apopo e hana mai no o Iehova i na mea kupanaha iwaena o oukou.
Olelo mai la o Iosua i na kahuna, i mai la, E hapai i ka pahuberita, a e hele ae imua o na Kanaka. Hapai ae la lakou i ka pahuberita, hele aku la imua o na kanaka.
 
Olelo mai la o Iehova ia Iosua, I keia la no, e hoomaka au i ka hookiekie ia oe imua o ka Iseraela a pau, i ike lakou i ko'u noho pu ana me oe, e like me a'u i noho pu ai me Mose.
E kauoha aku oe i na kahuna, i ka poe halihali i ka pahuberita, e i aku, A hiki oukou ma ka lihiwai o Ioredane, e ku malie oukou maloko o Ioredane.
 
Olelo mai la o Iosua i na mamo a Iseraela, E neenee mai oukou, a e hoolohe i na olelo a Iehova a ko oukou Akua.
10 I mai la o Iosua, Eia ka mea e ike ai oukou i ka noho pu ana o ke Akua ola me oukou, a e oiaio no, e kipaku aku ia mamua o oukou i ka Kanaana, a me ka Heta, a me ka Heva, a me ka Pereza, a me ka Giregasa, a me ka Amora, a me ka Iebusa.
11 Aia hoi, ke hele ae nei ka pahuberita a ka Haku o ka honua a pau, mamua o oukou iloko o Ioredane.
 
12 E lawe hoi oukou, no oukou, i umi kanaka a me kumamalua, mailoko mai o na ohana a Iseraela, pakahi ke kanaka i ka ohana hookahi.
13 A hiki i ka wa e hoomaha ai maloko o ka wai o Ioredane na kapuwai o ka poe kahuna nana e lawe ka pahu o Iehova, ka Haku o ka honua a pau; alaila, e hookaawaleia na wai o Ioredane, o na wai e kahe ana mailuna mai, a e ku no iluna me he puu la.
 
14 Pela io no, i ka wa i hele aku ai na kanaka, mai ko lakou wahi aku i hoomoana'i, e hele i kela kapa o Ioredane, a hapai ka poe kahuna i ka pahuberita imua o na kanaka.
15 A hiki ka poe i halihali i ka pahu i Ioredane, a komo na wawae o na kahuna, ka poe i halihali i ka pahu ma ka lihiwai, (no ka mea, i ka manawa e oo ai ka ai, ua halana o Ioredane maluna o kona kapa a pau,)
16 Alaila, ku malie no na wai i kahe maluna mai, a pii aku la, a lilo i puu loihi loa a hiki wale aku i ke kulanakauhale i Adama, e pili ana i Zaretana: a o ka wai i kahe ma ke kai o ka papu, oia hoi ka moanakai, moku iho la ia a maloo; a hele aku la na kanaka i kela kapa, ma ke alo o Ieriko.
17 Ku malie iho la na kahuna, ka poe lawe i ka pahuberita o Iehova, ma kahi maloo, mawaena o Ioredane, a hele ka Iseraela a pau ma ka aina maloo, a pau loa ia Iahuikanaka i ka hala i kela kapa o Ioredane.