4
A PAU ka lahuikanaka i ka hele i kela kapa o Ioredane, alaila olelo mai la o Iehova ia Iosua, i mai la,
E lawe oukou no oukou iho, i umi kanaka a me kumamalua, mailoko mai o ka poe kanaka, e pakahi ke kanaka i ka ohana hookahi.
A e kauoha aku ia lakou, penei, E lawe aku oukou, mailoko aku o Ioredane nei no kahi i ku ai na wawae o na kahuna, i na pohaku he umi a me kumamalua, a e lawe pu ia mau mea me oukou, a e waiho ma kahi a oukou e hoomoana'i i keia po.
Hea aku la o Iosua i ka poe kanaka he umikumamalua, ana i hoomakaukau ai no na mamo a Iseraela, pakahi ke kanaka i ka ohana hookahi;
Olelo mai la o Iosua ia lakou, E hele ae oukou mamua o ka pahu o Iehova, o ko oukou Akua, maloko o Ioredane, a e lawe pakahi ke kanaka ma kona poohiwi i ka pohaku no oukou; e hoohalike i ka helu'na me na ohana o na mamo a Iseraela.
I lilo keia i hoailona no oukou, i ka wa e ninau mai ai ka oukou poe keiki mahope aku nei, i ka i ana mai, He mea aha keia mau pohaku ia oukou?
Alaila, e hai aku oukou ia lakou, Ua hookaawaleia na wai o Ioredane imua o ka pahuberita o Iehova, I ka wa i hele ai ia maloko o Ioredane, ua hookaawaleia na wai o Ioredane; a e lilo no keia mau pohaku i hoailona mau loa e hoomanao ai na mamo a Iseraela.
 
Hana iho la na mamo a Iseraela pela, e like me ka Iosua i kauoha mai ai, a lawe lakou i umikumamalua pohaku, mailoko mai o Ioredane, me ka olelo a Iehova ia Iosua, e like hoi me ka helu ana o na ohana o na mamo a Iseraela, a lawe pu ae la me lakou a hiki i kahi a lakou i moe ai, a waiho iho la malaila.
Kukulu iho la o Iosua i umikumamalua pohaku maloko o Ioredane, ma kahi i ku ai na kapuwai o na kahuna, o ka poe lawe i ka pahuberita. Malaila no i waihoia'i ia mau mea a hiki loa mai i keia la.
 
10 A o na kahuna, ka poe i lawe i ka pahu, ku malie lakou maloko o Ioredane, a pau i ka hanaia na mea a Iehova i kauoha mai ai ia Iosua e olelo mai i kanaka, e like hoi me na mea a pau a Mose i kauoha mai ai ia Iosua. Wikiwiki iho la na kanaka, a hele aku la i kela kapa.
11 A pau na kanaka i ka hele ae, alaila, hele ae la no ka pahu o Iehova, a me na kahuna imua o na kanaka.
12 A o na mamo a Reubena, a me na mamo a Gada a me ka ohana hapa a Manase, hele makaukau lakou mamua o na mamo a Iseraela, e like me ka olelo a Mose ia lakou.
13 Hookahi kanaha tausani o ia puali makaukau i ke kaua, i hele ae imua o Iehova i ke kaua i na wahi papu o Ieriko.
 
14 Ia la, hookiekie mai la o Iehova ia Iosua, i na maka o ka Iseraela a pau, a makau no lakou ia ia i na la a pau o kona ola ana, me lakou i makau ai ia Mose.
 
15 Olelo mai la o Iehova ia Iosua, i mai la,
16 E kauoha ae oe i na kahuna, i ka poe i lawe i ka pahu kanawai, e pii lakou mailoko mai o Ioredane.
17 Kauoha mai la no o Iosua i na kahuna, i mai la, E pii mai oukou mailoko mai o Ioredane.
18 A i ka wa i pii aku ai na kahuna, ka poe i lawe i ka pahuberita o Iehova, mailoko mai o Ioredane, a pae na kapuwai o na kahuna ma kahi maloo, alaila, hoi hou na wai o Ioredane i ko lakou wahi, a kahe hou no maluna o kona kapa a pau, e like mamua.
 
19 Pii aku la na kanaka a pau, mailoko mai o Ioredane, i ka la umi o ka malama mua, a hoomoana iho la lakou ma Gilegala ma ka palena o Ieriko, aia ma ka hikina.
20 A o kela mau pohaku, he umikumamalua a lakou i lawe mai ai, mai Ioredane mai, kukulu iho la o Iosua ma Gilegala.
21 Olelo mai la ia i na mamo a Iseraela, i mai la, I ka wa e ninau mai ai ka oukou poe keiki i ko lakou makuakane mahope aku nei, i ka i ana mai, He mea aha keia mau pohaku?
22 Alaila, e hoike aku oukou i ka oukou poe keiki, me ka i ana aku, Ma kahi maloo i hele mai ai ka Iseraela, a hiki i keia aoao o Ioredane nei.
23 No ka mea, ua hoomaloo mai o Iehova, ko oukou Akua i na wai o Ioredane, mamua o oukou, a pau oukou i ka hele ae, e like me ka Iehova ko oukou Akua i hana'i i ke Kaiula, i ka mea ana i hoomaloo ai mamua o kakou, a hala ae kakou;
24 I ike na kanaka a pau o ka honua nei i ka lima o Iehova, ua ikaika ia; i makau hoi oukou ia Iehova, i ko oukou Akua, i na la a pau loa.