13
A ELEMAKULE o Iosua, a nui no hoi kona mau makahiki. Olelo aku la o Iehova ia ia, Ua elemakule oe, a nui kou mau makahiki, a nui no hoi ka aina i koe iho aole i komo.
Eia ka aina i koe, o na wahi a pau o ka poe Pilisetia, a o Gesura a pau,
Mai Sihona mai aia imua o Aigupita a hiki i ka palena o Ekerona ma ka akau ae, ua heluia no ka poe Kanaana; elima haku o ka poe Pilisetia; ka poe Gaza, a me ka poe Asedoda, a me ka poe Esekalona, a me ka poe Gata, a me ka poe Ekerona; a o ka poe Avita kekahi.
Mai ke kukuluhema mai o ka aina a pau a ka poe Kanaana, a me ka Meara, kahi e pili ana i ko Sidona poe a hiki i Apeka i ka palena o ka Amora.
O ka aina o ka poe Gibeli, a o Lebanona a pau loa ma ka hikina a ka la, mai Baalagada aku malalo ae o ka mauna o Heremona a hiki i kahi e komo ai iloko o Hamata.
A o ka poe noho ma ka mauna, mai Lebanona mai a hiki i Miserepotemaima, a me ko Sidona a pau, o lakou, ka'u e kipaku aku auanei mai ka Iseraela aku: aka, e puunaue oe ia mea ma ka hailona no ka poe mamo a Iseraela i wahi e noho ai, me au i kauoha aku ai ia oe.
Ano e puunaue oe i keia aina i noho ana no na ohana eiwa, a me ka ohana hapa a Manase.
 
Malaila i loaa'i ka Reubena a me ka Gada, ko lakou wahi e noho ai, kahi a Mose i haawi aku ai ia lakou ma kela kapa o Ioredane ma ka hikina, e like me ka Mose, ke kauwa a Iehova i haawi aku ai ia lakou;
Mai Aroera mai ma ke kapa o ka muliwai o Arenona, a me ke kulanakauhale aia ma ka muliwai, a me ke awawa a pau o Medeba a hiki i Dibona;
10 O na kulanakauhale a pau o Sihona, ke alii o ka poe Amora, ka mea i alii ai ma Hesebona a hiki i ka palena o na keiki a Amona;
11 A me Gileada, a me ka palena o ka poe Gesura, a me ka poe Maakati, a o ka mauna a pau o Heremona, a me Basana a pau a hiki i Saleka;
12 A me ke aupuni a pau o Oga, ma Basana, ka mea i alii ai ma Asetarota a me Ederei, oia ka mea i koe iho no ka poe Repaima; o ka poe a Mose i pepehi ai, a i kipaku aku no hoi.
13 Aka, aole i kipakuia ka poe Gesuri, a me ka poe Maakati e ka Iseraela; aka, noho pu no ka poe Gesuri, a me ka poe Maakati me ka Iseraela a hiki i keia la.
14 Aole i haawiia mai ka ainahooili no ka Levi; o na mohai o Iehova, ke Akua o ka Iseraela, oia ko lakou ainahooili, e like me ia i olelo mai ai.
 
15 Haawi o Mose no ka ohana a Reubena e like me ko lakou mau hale.
16 Aia ko lakou palena mai o Aroera mai, ma ke kapa o ka muliwai o Arenona, a me ko kulanakauhale ma ua muliwai la, a me ka papu a pau ma Medeba.
17 O Hesebona, a me na kulanakauhale ona a pau ma ka papu; o Dibona, a me Bamota Baala, a me Betabaalameona,
18 A me Iahasa a me Kedemota, a me Mepaata,
19 A me Kireataima, a me Sibema, a me Zeretasahara ma ka mauna no ka papu,
20 A me Betepeora a me Asedota-pesega, a me Beteiesimota,
21 A me na kulanakauhale a pau o ka papu a me ke aupuni a pau o Sihona ke alii o ka Amora, ka mea i alii ai ma Hesebona, ka mea a Mose i pepehi ai me na kaukaualii hoi o Midiana. Oia o Eli a me Rekema a me Gura a me Hura a me Reba, oia na makualii o Sihona e noho ana ma ka aina.
 
22 O Balaama ke kilo ke keiki a Beora, oia kekahi i pepehiia e ka Iseraela me ka pahikaua, iwaena o ka poe i pepehiia e lakou.
23 A o ka palena o ka Reubena o Ioredane no ia, a me kona palena. Oia ka aina hooilina o ka Renbena ma ko lakou mau hale, o na kulanakauhale a me na kauhale olaila,
 
24 Puunaue ae la o Mose no ka ohana a Gada, no na mamo a Gada mamuli o ko lakou poe ohua.
25 Aia no ia lakou ka palena o Iazera, a me na kulanakauhale a pau o Gileada, a me ka hapalua o ka aina o ka poe mamo a Amona a hiki i Aroera aia imua o Raba.
26 A mai Hesebona a hiki ia Ramotamizepa, a me Betonima; a mai Mahanaima a hiki i ka mokuna o Debira.
27 Ma ke awawa o Betearama a me Betenimera a me Sukota, a me Zapora, ke koena o ko aupuni o Sihona, ke alii o Hesebona, o Ioredane a me kona palena a hiki i kahakai o Kinerota ma kela kapa o Ioredane ma ka hikina.
28 Oia ka hooilina a ka poe mamo a Gada ma ko lakou poe ohua, o na kulanakauhale, a me na kauhale olaila.
 
29 A puunaue ae la o Mose na ka ohana hapa a Manase: eia ka hooilina na ka poe keiki a Manase ma ko lakou mau ohua.
30 Aia ko lakou palena mai Mahanaima ae o Basana a pau, o ke aupuni a pau o Oga, ke alii o Basana, a me na kauhale a pau o Iaira, aia no ma Basana kanaono kauhale:
31 A o ka hapa o Gileada a me Asetarota, a me Ederei, na kulanakauhale o ke aupuni o Oga ma Basana, oia na ka poe mamo a Makira ke keiki a Manase, na ka ohana hapa no a Makira ma ko lakou mau ohua.
 
32 Oia ka Mose i puunaue ai i ainahooili ma ka papu o Moaba ma kela kapa o Ioredane, ma ka hikina o Ioriko.
33 Aka, aole i haawi o Mose i ainahooili na ka Levi. O Iehova ke Akua o ka Iseraela, oia ko lakou ainahooili, e like me ka mea ana i olelo mai ai ia lakou.