12
EIA na'lii a ka poe mamo a Iseraela i luku aku ai, a lawe aku i ko lakou aina, ma kela kapa o Ioredane ma ka hikina a ka la, mai ke kahawai o Arenona, a hiki i ka mauna o Heremona, a me ka papu a pau ma ka hikina.
O Sihona ke alii o ka Amora ka mea i noho ma Hesebona, a alii iho la oia mai Aroera, oia ma kapa o ke kahawai o Arenona, a mawaena ae o ke kahawai a me ka hapa o Giliada a hiki i ke kahawai o Iaboka, oia ka palena o ka poe mamo a Amona.
A o ka papu a hiki i ke kai o Kinerota ma ka hikina, a hiki i ke kai o ka papu, oia ke kai paakai ma ka hikina ma ka aoao o Beteiesimota, ma ka aoao hema malalo ae o Asedotapisega.
 
A o ka mokuna o Oga ke alii o Basana, ka mea i koe o ka poe Repaima, ua noho oia ma Asetarota i Ederei,
A alii iho la oia ma ka mauna o Heremona, a ma Saleka, a ma Basana a puni, a hiki i ka mokuna o Gesuri a me Maakati, a me ka hapa o Gileada, ka mokuna o Sihona ke alii o Hesebona.
Ua pepehiia lakou e Mose, e ke kauwa a Iehova, a me ka Iseraela, a haawi o Mose ke kauwa a Iehova ia mea i ainahooili na ka Reubena, a me ka Gada, a me ka ohana hapa a Manase.
 
Eia na'lii o ka aina a Iosua a me ka Iseraela i pepehi aku ai ma kela kapa o Ioredane, ma ke komohana, mai Baalagada ma ke awawa o Lebanona a hiki i ka mauna o Halaka, kahi e pii ai i Seira, a haawi o Iosua ia mea i na ohana o ka Iseraela i kahi e noho ai e like me ko lakou mahele ana;
Ma ua kuahiwi, a ma na papu, a ma na awawa, a ma kahi haahaa, a ma ka waonahele, a ma ke kukulu hema; o ka Heta, o ka Amora a o ka Kanaana, o ka Pereza, o ka Hevi hoi a me ka Iebusa.
 
O ke alii o Ieriko hookahi; o ke alii o Ai aia ma ka aoao o Betela, hookahi;
10 O ke alii o Ierusalema, hookahi; o ke alii o Heberona, hookahi;
11 O ke alii o Iaremuta, hookahi; o ke alii o Lakisa, hookahi;
12 O ke alii o Egelona, hookahi; o ke alii o Gezera, hookahi;
13 O ke alii o Debira, hookahi; o ke alii o Gedera, hookahi;
14 O ke alii o Horema, hookahi; o ke alii o Arada, hookahi;
15 O ke alii o Libena, hookahi; o ke alii o Adulama, hookahi;
16 O ke alii o Makeda, hookahi; o ke alii o Betela, hookahi;
17 O ke alii o Tapua, hookahi; o ke alii o Hepera, hookahi;
18 O ke alii o Apeka, hookahi; o ke alii o Lasarona, hookahi;
19 O ke alii o Madona, hookahi; o ke alii o Hazora, hookahi;
20 O ke alii o Simeronamerona, hookahi; o ke alii o Akesapa, hookahi;
21 O ke alii o Taanaka, hookahi; o ke alii o Megido, hookahi;
22 O ko alii o Kadesa, hookahi; o ke alii o Iokeneama, no Karemela, hookahi;
23 O ke alii o Dora, no Napetadora, hookahi; o ke alii o Goima no Gilegala, hookahi;
24 O ke alii o Tiresa, hookahi; o na'lii a pau loa, he kanakolukumamakahi.