15
EIA ke kuleana o ka ohana a Iuda e like me ko lakou poe ohua, a hiki i ka mokuna o Edoma: o ka waoakua o Zina ma ka hema, oia ka welau o ko lakou aoao hema.
A o ko lakou mokuna hema, aia mai kahakai o ka moanakai, mai ke kaikuono hoi e oi ana i ka hema.
A moe ae la ma ka aoao hema i Maaleakerabima, a hele ae la i Zina, a pii ae iluna ma ka hema i Kadesabanea, a hiki ae la i Hezerona, a pii hou iluna i Adara a puni i Karekaa:
A malaila ae a i Azemona, a hele aku i ka muliwai o Aigupita; a o na welau o ia aina aia ma ke kai. Oia ko lakou aoao hema.
A o ka aoao hikina, o ka moanakai no ia a hiki i ka nuku o Ioredane; a o ka mokuna ma ka aoao akau, aia mai ke kaikuono o ke kai ma ka nuku o Ioredane.
A ua pii iluna ka mokuna i Betehogala, a hele ia ma ka akau ae o Betearaba, a pii ae la ia aoao i ka pohaku o Bohana ke keiki a Renbena.
Pii ae la ka mokuna ia Debira, mai ke awawa o Akora mai, ma ka akau imua o Gilegala, ma kahi e pii ai i Adumima, ma ka aoao hema o ka muliwai; a moe ae la ka mokuna i ka wai o Enesemesa, a o kona welau aia ma Enerogela.
Pii ae la hoi ka mokuna ma ke awawa o ke keiki a Hinoma, ma ka aoao hema o ka poe Iebusi, oia o Ierusalema; a ua pii ka mokuna i ka piko o ka mauna, aia imua o ke awawa o Hinoma ma ke komohana, ma ka welau o ke awawa o ka poe Repaima ma ka akau.
Ua hoailonaia ka mokuna mai ka piko o ka mauna a hiki i ka punawai Nepetoa, a malaila aku a hiki i na kulanakauhale o ka mauna o Eperona; a ua hoailonaia ka mokuna ma Baala, oia o Kiriarima.
10 Ua huli ka mokuna mai Baala ma ke komohana a i ka mauna o Seira, a moe ae la ia ma ka aoao o ka mauna Iearima, oia o Kesalona, ma ka aoao akau, a iho ilalo i Betesemesa, a moe ae i Timena.
11 Ua moe ae la ka mokuna ma ka aoao o Ekerona ma ka akau; a ua hoailonaia ka mokuna ma Sikerona, a moe ae la i ka mauna o Baala, a malaila ae i Iabenela; a o kona welau aia ma ke kai.
12 A o kona aoao komohana aia ma ke kai nui, a me kona kahakai. Oia ka mokuna o ka poe mamo a Iuda a puni e like me ko lakou poe ohua.
 
13 A ia Kaleba ke keiki a Iepune haawi oia i hooilina iwaena o ka poe mamo a Iuda, e like me ke kauoha a Iehova ia Iosua, ia Kiriatareba, oia ka makua o Anaka, o Heberona no ia.
14 Ua kipaku aku o Kaleba i na keikikane ekolu a Anaka, ia Sesai a me Ahimana, a me Talemai, ka poe i hanau na Anaka.
15 Pii aku la ia mailaila aku a i Debira, a o ka inoa o Debira mamua o Kiriatesepera.
 
16 Olelo aku la o Kaleba, O ka mea nana e pepehi ia Kiriatesepera, a hoopio iho ia wahi, na'u no e haawi ia Akesa i ka'u kaikamahine i wahine nana.
17 Na Oteniela, ke keiki a Kenaze, ke kaikaina o Kaleba i hoopio aku ia wahi; a haawi aku la oia ia Akesa i kana kaikamahine i wahine nana.
18 A i kona hele ana io na la, koi ae la oia ia ia e noi aku i kona makuakane i aina. A iho iho la ia mai luna mai o kona hoki. Ninau ae la o Kaleba ia ia, Heaha kau?
19 I mai la kela, E haawi mai ia'u i mea e pomaikai ai. No ka mea, ua haawi mai oe ia'u i ka aina ma ke kukulu hema; e haawi mai no hoi oe i na kumuwai. A haawi mai la o Kaleba i na kumuwai luna, a me na kumuwai lalo.
 
20 Eia ka hooilina o ka ohana a Iuda mamuli o ko lakou poe ohua.
 
21 O na kulanakauhale ma ka welau o ka ohana a Iuda e pili ana i ka mokuna o Edoma ma ka hema, o Kabezeela, a me Edera, a me Iagura,
22 O Kina, a me Dimona a me Adada,
23 O Kedesa a me Hazora a me Itanana,
24 O Zipa, a me Telema a me Bealota,
25 O Hazora a me Hadata, a me Keriota a me Hezerona oia o Hazora,
26 O Amama a me Sema a me Molada,
27 O Hazoragada a me Hesemona, a me Betepaleta,
28 A me Hazarasuala a me Beeraseba a me Biziotia,
29 O Baala a me Iima, a me Azema,
30 Eletolada a me Kisila, a me Horema,
31 O Zikelaga, a me Mademana, a me Sanesana,
32 O Lebaota a me Silihima, a me Aina a me Rimona; o na kulanakauhale a pau he iwakalua lakou a me kumamaiwa, a me ko lakou mau kauhale.
 
33 A ma ke awawa, o Asetaola a me Zorea, a me Asena,
34 O Zanoa a me Eneganima, a me Tapua a me Enama,
35 O Iaremuta a me Adulama, a me Soko a me Azeka,
36 O Saraima a me Aditaima a me Gidera, a me Gederotaima; na kulanakauhale he umikumamaha, a me ko lakou mau kauhale.
 
37 O Zenana, a me Hadasa, a me Migedalagada,
38 O Dileana, a me Mizepa, a me Ioketeela,
39 O Lakisa, a me Bozekata, a me Egelona,
40 O Kabona a me Lahemama, a me Ketilisa,
41 O Gederota, a me Betedagona, a me Naama, a me Makeda; he umikumamaono kulanakauhale, a me ko lakou mau kauhale.
 
42 O Libena, a me Etera, a me Asana,
43 Iipeta, a me Asena, a me Neziba,
44 O Keila, a me Akiziba, a me Maresa, eiwa kulanakauhale, a me ko lakou mau kauhale.
 
45 Ekerona a me kona mau kulanakauhale a me na kauhale.
46 Mai Ekerona aku a hiki i ke kai, o na mea a pau e pili ana ia Asedoda, a me kona mau kauhale.
 
47 O Asedoda a me kona mau kulanakauhale, a me kona mau kauhale; o Gaza a me kona mau kulanakauhale, a me kona mau kauhale, a hiki i ka muliwai o Aigupita, a me ke kai nui, a me kona mokuna.
 
48 A ma ka mauna, o Samira, a me Iatira, a me Soko,
49 O Dana, a me Kiriatasaua, oia o Debira,
50 O Anaba, a me Asetemo, a me Anima,
51 O Gosena, a me Holona, a me Gilo; he umikumamakahi kulanakauhale, a me ko lakou mau kauhale.
 
52 O Araba, a me Duma, a me Eseana,
53 O Ianuma, a me Betetapua, a me Apeka,
54 O Humeta, a me Kiriatareba, oia o Heberona, a me Ziora: eiwa kulanakauhale, a me ko lakou mau kauhale.
 
55 O Maoua, a me Karemela, a me Zipa, a me Iuta,
56 O Iezereela, a me Iokedeama, a me Zanoa,
57 O Kaina, o Gibea, a me Timena; he umi kulanakauhale, a me ko lakou mau kauhale.
 
58 O Halehula, o Betezura, a me Gedora,
59 O Maarata, me Betanota, a me Eletekona; eono kulanakauhale, a me ko lakou mau kauhale.
 
60 O Kiriatabaala, o Kiriataierima no ia, a me Raba: elua kulanakauhale, a me ko lakou mau kauhale.
 
61 Ma ka waonahele, o Betearaba, a me Midina a me Sekaka,
62 O Nibesana, a me ke kulanakauhale o Paakai, a me Enegedi: eono kulanakauhale, a me ko lakou mau kauhale.
 
63 A o ka poe Iebusi, ka poe i noho ma Ierusalema, aole i hiki i ka Iuda ke kipaku aku ia lakou; aka, ua noho pu no ka poe Iebusi me ka Iuda ma Ierusalema a hiki i keia la.