16
U A loaa mai i ka poe mamo a Iosepa ma ka hailona ka aina mai Ioredane mai ma Ieriko, a hiki i ka wai o Ieriko ma ka hikina, a o ka waonahele kahi e pii ai mai Ieriko ae a hiki i ka mauna o Betela,
A hala ia mai Betela aku a hiki i Luza, a moe ae la a hiki i ka mokuna o Areki a i Atarota,
A iho ilalo i kahakai a hiki i ka aoao o Iapeleti, a hiki i ka mokuna o Betehorona lalo a hiki i Gezera: a o kona welau aia no ma ke kai.
 
Pela i loaa'i ia Manase a me Eperaima na keiki a Iosepa ko laua ainahooili.
 
Eia ka aoao o ka Eperaima mamuli o ko lakou poe ohua; o ka mokuna o ko lakou ainahooili ma ka hikina, aia no i Aterotadara a hiki i Betehorona luna.
A ua moe aku ka mokuna i ke kai ma Mikemeta ma ka aoao akau; a huli ae la ka mokuna ma ka hikina a hiki i Taanatasilo, a moe ae la ma ka hikina a i Ianoha.
A iho iho la ia mai Ianoha ae a hiki i Atarota, a me Naarata, a hiki mai i Ieriko, a mailaila aku i Ioredane.
Ua moe aku ka mokuna mai Tapua aku ma ke komohana i ka muliwai o Kana; a o kona welau aia no ma ke kai. Oia ka ainahooili o ka ohana a Eperaima ma ko lakou poe ohua.
O na kulanakauhale i hookaawaleia no ka poe mamo a Eperaima aia no mawaena o ka aina o ka Manase; o na kulanakauhale a pau a me na kauhale.
 
10 Aole lakou i kipaku aku i ka poe Kanaana, ka poe i noho ma Gezera; aka, ua noho pu no ka poe Kanaana me ka Eperaima a hiki i keia la, a ua hooluhi lakou he poe hookupu.