18
U A hoakoakoaia ke anaina kanaka o ka poe mamo a Iseraela ma Silo, a malaila lakou i kukulu ai i ka halelewa o ke anainakanaka; a ua pio ko ka aina, imua o lakou.
 
Ehiku ohana i koe iho o na mamo a Iseraela, aole i loaa ia lakou ko lakou ainahooili.
Olelo aku la o Iosua i na mamo a Iseraela, Pehea la ka loihi o ko oukou molowa ana i ka hele e komo i ka aina a Iehova ke Akua o ko oukou poe kupuna i haawi mai ai ia oukou?
E haawi mai nowaena o oukou i mau kanaka pakolu o keia ohana kela ohana, na'u lakou e hoouna aku; a e ku lakou iluna, a e kaahele i ka aina, a e hoailona iho e like me ko lakou ainahooili; alaila e hoi mai lakou io'u nei.
A e mahele lakou ia mea i ehiku mokuna; a e noho o Iuda ma ko lakou wahi ma ka hema; a o ka hale o Iosepa e noho lakou ma ko lakou wahi ma ka akau.
A e kakau oukou i ka aina i ehiku mokuna, a e lawe mai ia mea ia'u, i haawi aku au ia oukou maanei ma ka hailona imua o Iehova ko kakou Akua.
No ka mea, aohe aina no ka Levi iwaena o oukou; o ka oihanakahuna na Iehova, oia kona ainahooili: a o ka Gada, a me ka Reubena a me ka ohana hapa a Manase, ua loaa ia lakou ko lakou ainahooili, ma kela kapa o Ioredane ma ka hikina, ka mea a Mose ke kauwa a Iehova i haawi aku ai no lakou.
 
Alaila, ku iluna na kanaka a hele aku la: a kauoha aku la o Iosua i ka poe hele e kakau i ka aina, i aku la, E hele poai i ka aina, a e kakau iho, a e hoi mai ia'u, i haawi aku au ia oukou ma ka hailona imua o Iehova ma Silo nei.
A hele ua mau kanaka la a poai i ka aina, a kakau lakou ia mea ma na kulanakauhale, i ehiku aina iloko o ka buke; a hoi mai lakou io Iosua la ma kahi i hoomoana'i ma Silo.
 
10 A hailona iho la o Iosua no lakou imua o Iehova ma Silo; a malaila mahele ae la o Iosua i ka aina no ka poe mamo a Iseraela mamuli o ko lakou mau papa.
 
11 Ua hailonaia ka ohana a ka poe Beniamina mamuli o ko lakou mau hale; a ua moe ae la ka mokuna o ko lakou aina mawaena o ka poe mamo a Iuda, a mawaena o ka poe mamo a Iosepa.
12 A o ko lakou mokuna ma ka aoao akau, mai o Ioredane ae no ia; a ua pii ka mokuna i ka aoao o Ieriko ma ka akau, a ua pii ae la ma ka mauna ma ke komohana; a o kona welau, aia ma ka waonahele o Betavena.
13 A moe ae la ka mokuna mailaila aku a hiki i Luza i ka aoao o Luza, ma ka hema o Betela no ia; a ua iho ka mokuna i Aterotadara ma ka puu e pili ana i ka aoao hema o Betehorona lalo.
14 Ua kakauia ka mokuna mailaila aku a huli ia i ke kihi o ke kai ma ka hema, mai ka puu mai aia imua o Betehorona ma ka hema; a o kona welau aia ma Kiriatabaala, oia o Kiriatiarima, he kulanakauhale o ka Iuda. Oia ka aoao komohana.
15 O kona aoao hema aia no ia mai ke kihi o Kiriatiarima, a hala ae la kona mokuna i ke komohana, a moe ae la ia a hiki i ka punawai o Napetoa.
16 A iho ka mokuna i ke kihi o ka mauna, aia imua o ke awawa o ke keiki a Hinoma, aia ma ke awawa o ka poe Repaima ma ka akau, a iho la ia i ke awawa a Hinoma a hiki i ka aoao o Iebusi ma ka hema, a iho ia i Enerogela,
17 Ua kakauia mai ka akau a hiki aku i Enesemeka, a moe ae la ia i Gelilota kahi kokoke i ka pii ana o Aduminia, a iho ia i ka pohaku o Bohana ke keiki a Reubena,
18 A hala ae la i ka aoao imua o Araba ma ka akau, a iho iho la i Araba.
19 A moe ae la ka mokuna i ka aoao o Betehogela ma ka akau, a o ka welau o kona mokuna aia ma ke kaikuono akau o ka moanakai ma ka nuku o Ioredane. Oia ka mokuna hema.
20 O Ioredane oia kona mokuna ma ka hikina: oia ka ainahooili o ka poe mamo a Beniamina, ma na mokuna a puni mamuli o ko lakou poe ohua.
 
21 O na kulanakauhale o ka ohana a ka poe Beniamina mamuli o ko lakou mau hale, o Ieriko a me Betehogela, a me ke awawa o Keziza,
22 O Betearaba, a me Zemaraima, a me Betela,
23 O Avima a me Para a me Opera,
24 O Heparahamonai, a me Openi, a me Gaba: he umikumamalua kulanakauhale, a me ko lakou mau kauhale:
25 O Gibeona a me Rama a me Beerota,
26 O Mizepa, a me Kepira, a me Moza,
27 O Rekema, a me Irepeela, a me Tarala,
28 O Zela, a me Elepa, a me Iebusi, oia o Ierusalema, a me Gibeata, a me Kiriata; he umikumamaha kulanakauhale a me ko lakou mau kauhale. Oia ka ainahooili o na keiki a Beniamina mamuli o ko lakou poe ohua.