19
U A puka mai ka lua o na hailona ana no Simeona, no ka ohana a ka poe mamo a Simeona mamuli o ko lakou mau ohua; a aia ko lakou ainahooili mawaena o ka ainahooili o ka poe mamo a Iuda.
Aia iloko o ko lakou hooilina o Beeraseba, a me Seba, a me Molada,
O Hazarasuala, a me Bala, a me Azema,
O Eletolada, a me Betula, a me Horema,
O Zikelaga, a me Betemarekabota, a me Hazarasusa,
A me Betelebaota, a me Saruhena; he umikumamakolu mau kulanakauhale a me ko lakou mau kauhale:
O Aina, o Remona, a me Etera, a me Asana, eha kulanakauhale a me ko lakou mau kauhale:
O na kauhale a pau a puni i keia mau kulanakauhale a hiki i Baalatebeera, o Ramata ma ka hema. Oia ka hooilina o ka ohana o ka poe mamo a Simeona mamuli o ko lakou mau ohua.
Ma ka hooilina o ka poe mamo a Iuda ka hooilina o ka Simeona poe mamo; no ka mea, o ke kuleana o ka Iuda na nui loa aku ia no lakou; nolaila ua loaa ka uoho ana ka Simeona poe mamo mawaena o ko lakou.
 
10 Ua puka mai ke kolu o ka hailona ana no ka Zebuluna poe mamo mamuli o ko lakou mau ohua; a o ka mokuna o ko lakou ainahooili aia no ia i Sarida.
11 Ua moe ae ko lakou mokuna ma kai, a me Marala, ua pili ia i Dabaseta, a ua hiki ia i ka muliwai aia imua o Iokeneama.
12 A ua huli ia mai Sarida ma ka hikina kahi i puka mai ai ka la, a hiki i ka mokuna o Kiselotabora, alaila moe ae la ia i Daberata, a pii iluna i Iapia.
13 Alaila moe ae la ia ma ka hikina i Gitahepera a me Itakazina, a moe ae la ma Remonametoara a hiki i Nea.
14 Ua poai ae la ka mokuna ma ka akau a hiki i Hanatona; a o kona welau aia ma ke awawa o Iipetaela.
15 O Katata, a me Nahalala, a me Simerona, a me Idala, a me Betelehema: he umikumamalua kulanakauhale, a me ko lakou mau kauhale.
16 Oia ka ainahooili o na keiki a Zebuluna ma ko lakou mau ohua; oia hoi na kulanakauhale a me na kauhale.
 
17 Ua puka mai ka ha o ka hailona ana no Isakara, no na mamo a Isakara, mamuli o ko lakou poe ohua.
18 O ko lakou mokuna aia ma Ie zereela, a me Kesulota, a me Sunema,
19 O Haparaima, a me Sihona, a me Anaharata,
20 O Rabita, a me Kisiona, a me Abeza,
21 O Remeta, a me Eneganima, a me Enehada, a me Betepazeza.
22 A ua pili ka mokuna i Tabora, a me Sahazima, a me Betesemesa; a o ka welau o ko lakou mokuna aia ma Ioredane; he umikumamaona kulanakauhale a me ko lakou mau kauhale.
23 Oia ka ainahooili o ka ohana a Isakara mamuli o ko lakou poe ohua; o na kulanakauhale a me na kauhale.
 
24 Ua puka mai ka lima o ka hailona ana no ka ohana a ka poe mamo a Asera, mamuli o ko lakou poe ohua.
25 O ko lakou mokuna, o Helekata, a me Hali, a me Betena, a me Akesapa,
26 O Alameleka, a me Amada, a me Miseala; a ua moe ae la ia i Karamela ma ke komohana, a me Sihoralibenata;
27 Alaila, huli ia i ka hikina i Betedagona, a pili ia i Zebuluna a me ke awawa o Iipetaela ma ka akau o Betemeka, a me Neiela, a hiki aku i Kabula ma ka aoao hema;
28 A o Heberona, a me Rehoba, a me Hamona, a me Kana, a hiki i Zidona nui.
29 A huli ka mokuna i Rama, a i ke kulanakauhale ikaika o Turo; alaila huli ka mokuna i Hosa; a o kona welau aia ma ke kai, mai kona aoao a hiki i Akeziba.
30 O Uma hoi a me Apeka, a me Rehoba; he iwakaluakumamalua kulanakauhale, a me ko lakou mau kauhale.
31 Oia ka ainahooili o ka ohana a Asera mamuli o ko lakou poe ohua, oia na kulanakauhale a me na kauhale.
 
32 Ua puka mai ke ono o ka hailona ana no ka poe mamo a Napetali, no ka poe mamo a Napetali, mamuli o ko lakou poe ohua.
33 Aia ko lakou mokuna mai Halepa mai, mai Alona hoi a i Zaananima a me Adami, Nekeba, a me Iabenela a hiki i Lakuma; a o kona welau aia ma Ioredane.
34 Alaila, huli ka mokuna ma ke komohana i Azenotabora, a malaila aku hele ia i Hukoka, a moe ae la ia i Zebuluna ma ka aoao hema, a moe ae la ia i Asera ma ke komohana, a ia Iuda hoi ma Ioredane ma ka hikina o ka la.
35 Eia na kulanakauhale i paa i ka pa, o Zidima, a me Zera, a me Hamata, o Rakata, a me Kinareta,
36 O Adama, a me Rama, a me Hazora,
37 O Kedesa, a me Ederei, a me Enehazora,
38 O Irona, a me Migedaleela, a me Horema, a me Betanata, a me Betesemesa; he umikumamaiwa kulanakauhale a me ko lakou mau kauhale.
39 Oia ka ainahooili o ka ohana a Napetali ma ko lakou poe ohua; oia na kulanakauhale a me na kauhale.
 
40 Ua puka mai ka hiku o ka hailona ana no ka ohana a ka poe mamo a Dana, mamuli o ko lakou poe ohua.
41 O ka mokuna o ko lakou ainahooili, o Zora a me Asetaola, a me Iresemesa,
42 O Saalabina, a me Aialona, a me Ietela,
43 O Elona a me Timenata, a me Ekerona,
44 O Eleteka, a me Gibetona, a me Baalata,
45 O Iehuda, a me Beneberaka, a me Gaterimona,
46 O Meiarekona, a me Rakona, a me ka mokuna imua o Iapo.
47 Ua pilikia ka mokuna o na keiki a Dana; no ia mea, pii aku la na keiki a Dana e kaua aku i ko Lesema, a pio oia ia lakou, a pepehi lakou ia wahi me ka maka o ka pahi kaua, a lilo mai ia ia lakou, a noho lakou ilaila, a kapa aku lakou ia Lesema, o Dana, mamuli o ka inoa o Dana o ko lakou makuakane.
48 Oia ka ainahooili o ka ohana a ka poe mamo a Dana, mamuli o ko lakou poe ohua; oia mau kulanakauhale a me na kauhale.
 
49 A hoopau lakou i ka mahele ana i ka aina no na ainahooili, ma na mokuna, ua haawi aku la ka poe mamo a Iseraela i ainahooili no Iosua ke keiki a Nuna, iwaena o lakou.
50 E like me ke kauoha a Iehova, haawi lakou nona i ke kulanakauhale ana i noi mai ai, ia Timenasera ma ka mauna o Eperaima; a kukulu oia i ke kulanakauhale, a noho malaila.
 
51 Oia na ainahooili a Eleazara ke kahuna, a me Iosua ke keiki a Nuna, a me ka poe koikoi o na makua o ka poe ohana a Iseraela, i mahele ai i ainahooili ma ka hailona ana, ma Silo, imua o Iehova, ma ka puka o ka halelewa o ke anainakanaka. Pela i pau ai ka mahele ana i ka aina.