24
A LAILA, hoiliili mai la o Iosua i na ohana a pau a Iseraela ma Sekema, a kahea aku la oia i na lunakahiko a Iseraela, a me ko lakou alii, a me ko lakou lunakanawai, a me ka poe luna o lakou; a noho iho la lakou imua o ke alo o ke Akua.
Olelo mai la o Iosua i na kanaka a pau, Ke i mai nei o Iehova, ke Akua o Iseraela penei, Ua noho no ko oukou kupuna ma kela kapa o ka muliwai, i ka wa kahiko, o Tera ka makuakane o Aberahama, o ka makuakane hoi o Nahora; a malama no lakou i na'kua e.
A lawe au i ko oukou kupuna ia Aberahama, mai kela kapa ae o ka muliwai, a alakai au ia ia i na aina a pau o Kanaana nei, a hoonui i kona hua, a haawi no au ia Isaaka nana.
A haawi au na Isaaka ia Iakoba a me Esau: a haawi au na Esau i ka mauna o Seira, i wahi e noho ai nona; aka, o Iakoba a me kana mau keiki, hele lakou ilalo i Aigupita.
Hoouna aku au ia Mose, a me Aarona, a hoomainoino au ia Aigupita, ma ka mea a'u i hana'i mawaena o lakou; a mahope iho, lawe mai au ia oukou mawaho.
A lawe mai no au i ko oukou poe makua, mai Aigupita mai; a hele mai lakou e hiki i ke kai, a hahai mai ka poe Aigupita mahope o ko oukou poe makua, me na halekaa, a me ko lakou poe hololio, a hiki i ke Kaiula.
A kahea lakou ia Iehova, alaila, kau oia i ka poeleele mawaena o oukou a me ko Aigupita, hoopopoi mai oia i ke kai, a uhi mai maluna o lakou. Pela no i ike ai ko oukou mau maka i na mea a pau a'u i hana'i i ko Aigupita: a ua noho oukou ma ka waonahele, i na la he nui loa.
A ua alakai mai nei au ia oukou i ka aina o ka Amora, ka poe i noho ma kela kapa o Ioredane, a kaua mai lakou ia oukou; aka, haawi no wau ia lakou iloko o ko oukou mau lima, a noho oukou ma ko lakou aina; a luku aku la au ia lakou imua o oukou.
Alaila ku iluna o Balaka, ke keiki a Zipora, o ke alii o Moaba, a kaua mai oia i ka Iseraela, a hoouna aku la oia, a kahea aku la ia Balaama, i ke keiki a Beora e olelo hoino ia oukou.
10 Aka, aole au i makemake e hoolohe ia Balaama; no ia mea, hoomaikai mai oia ia oukou, a hoopakele au ia oukou, mai kona lima aku.
11 A hele mai oukou, maluna mai o Ioredane, a hiki i Ieriko; a kaua mai ka poe noho ma Ieriko ia oukou, a me ka Amora, a me ka Pereza, a me ko Kanaana: a me ka Heta, a me ka Giregasa, a me ka Heva, a me ka Iebusa; a haawi au ia lakou i ko oukou mau lima.
12 A hoouna au imua o oukou i na nalohopeeha, a kipaku aku la au ia lakou, mai ko oukou alo aku, i na'lii elua o ka Amora; aole na ka oukou pahikaua, aole no hoi na ka oukou kakaka.
13 A haawi au ia oukou i ka aina nona oukou i hooluhi ole ai, a me na kulanakauhale i kukulu ole ia'i e oukou, a ke noho nei oukou malaila; a ke ai nei oukou i kona malawaina, a me na mala oliva a oukou i kanu ole ai.
 
14 Ano la, e makau oukou ia Iehova, a e malama ia ia, me ka manao maikai, a me ka oiaio; a e haalele oukou i na akua a ko oukou mau makua i malama'i, ma kela kapa aku o ka muliwai, a ma Aigupita; a e malama oukou ia Iehova.
15 A ina he mea ino i ko oukou manao ke malama ia Iehova, e koho oukou i keia la i ka oukou mea e malama aku ai; i na'kua paha a ko oukou poe kupuna i malama'i ma kela kapa aku o ka muliwai, i na'kua paha o ka Amora, no lakou no ka aina e noho nei oukou: aka, owau, a me ko ka hale o'u, e malama makou ia Iehova.
 
16 Alaila, olelo aku la na kanaka, i mai la, Aole loa makou e haalele ia Iehova, a e malama i na akua e;
17 No ka mea, o Iehova, ko kakou Akua, oia no ka mea nana i lawe mai ia kakou, a me ko kakou poe makua mai ka aina o Aigupita mai, mailoko mai hoi o ka hale hooluhi; ka mea nana i hana i na mea nui imua o ko kakou mau maka, a malama mai oia ia kakou ma ke alanui a pau a kakou i hele mai ai, a mawaena o na kanaka a pau ma kahi a kakou i hele ai.
18 A na Iehova no i kipaku aku, mai ko kakou alo aku i na kanaka a pau, i ka Amora, i noho i ka aina; ano la e malama kakou ia Iehova, no ka mea, oia no ko kakou Akua.
 
19 A olelo mai la o Iosua i na kanaka, Aole hiki ia oukou ke malama ia Iehova, no ka mea, he Akua ihiihi oia, he Akua lili no hoi; aole e kala mai oia i ko oukou hala, a me ko oukou hewa.
20 No ka mea, ina e haalele oukou ia Iehova, a e malama i na'kua o, alaila e huli oia a e hoino mai oia ia oukou, a e hoopau oia ia oukou mahope iho o kona lokomaikai ana mai ia oukou.
21 Alaila, olelo aku la na kanaka ia Iosua, Aole loa pela, no ka mea, e malama aku no makou ia Iehova.
22 Olelo mai la o Iosua i na kanaka, He poe hoike oukou no oukou iho, ua koho oukou ia Iehova no oukou, e malama aku ia ia. Olelo aku la lakou, He poe hoike no makou.
23 Ano la, e kipaku oukou i na akua e, mai ko oukou alo aku, a e hoopili oukou me ko oukou naau ia Iehova i ke Akua o ka Iseraela.
24 Olelo aku la na kanaka ia Iosua, O Iehova, o ko kakou Akua, o ka makou ia e malama aku ai, a o kona leo ka makou e hoolohe aku ai.
25 A hana iho la o Iosua i berita me na kanaka i kela la, a waiho oia no lakou i ke kanawai a me ke kapu ma Sekema.
 
26 A kakau iho la o Iosua i keia mau olelo maloko o ka buke o ke kanawai o ke Akua, a lawe no hoi oia i pohaku nui, a kukulu iho la i ua pohaku la malaila, ma ka laau e kokoke ana i ka halelewa o Iehova.
27 Olelo aku la o Iosua i na kanaka a pau, Eia hoi keia pohaku, oia ko kakou mea hoike; no ka mea, ua lohe ia mea i na olelo a pau a Iehova, ana i kauoha mai ai ia kakou; a he mea hoike no ia no oukou, o hoole oukou i ke Akua.
28 A hookuu aku la o Iosua i ka poe kanaka, i kela kanaka i keia kanaka i kona aina.
 
29 Mahope iho o keia mau mea, make iho la o Iosua, ke keiki a Nuna, ke kauwa a Iehova, a o kona mau la a pau, hookahi ia haneri makahiki a me ka umi keu.
30 A kanu iho la lakou ia ia ma ke kihi o kona aina, ma Timenasera, ma ka puu o Eperaima, ma ke kukulu akau o ka puu o Gaasa.
31 A malama no ka Iseraela ia Iehova i na la a pau o Iosua, a i na la a pau o na lunakahiko, i ola mahope iho o Iosua, ka poe i ike i na mea a pau a Iehova i hana mai ai i ka Iseraela.
 
32 A o na iwi o Iosepa a na mamo a Iseraela i lawe mai ai, mai Aigupita mai, kanu iho la lakou ia mea ma Sekema, i kahi ma ke kula a Iakoba i kuai ai me na keiki a Hamora, ka makua o Sekema, i na moni hookahi haneri; a ili mai no ia no na keiki a Iosepa.
33 A make o Eleazara ke keiki a Aarona; a kanu iho la lakou ia ia ma ka puu o Pinehasa o kana keiki, i haawiia mai nona ma ka mauna o Eperaima.