Mataio
1
KA EUANELIO I KAKAUIA'I
O KE kuauhau na ka hanauna o Iesu Kristo, ka mamo a Davida, ka mamo a Aberahama.
 
Na Aberahama o Isaaka; na Isaaka o Iakoba; na Iakoba o Iuda a me kona poe hoahanau;
Na Iuda laua me Tamara o Paresa a me Zara; na Paresa o Hezerona; na Hezerona o Arama;
Na Arama o Aminadaba; na Aminadaba o Naasona; na Naasona o Salemona;
Na Salemona laua me Rahaba o Boaza; na Boaza laua me Ruta o Obeda; na Obeda o Iese;
Na Iese o Davida ke alii; na Davida na ke alii laua me ka wahine a Uria o Solomona;
Na Solomona o Rehoboama; na Rehoboama o Abia; na Abia o Asa;
Na Asa o Iosapata; na Iosapata o Iorama; na Iorama o Ozia;
Na Ozia o Iotama, na Iotama o Ahaza; na Ahaza o Hezekia;
10 Na Hezekia o Manase; na Manase o Amona; na Amona o Iosia;
11 Na Iosia o Iekonia a me kona poe hoahanau, i ka manawa o ka lawe ana i Babulona:
 
12 A mahope mai o ka lawe ana i Babulona, na Iekonia o Saletiela; na Saletiela o Zerubabela;
13 Na Zerubabela o Abiuda; na Abiuda o Eliakima; na Eliakima o Azora;
14 Na Azora o Sadoka; na Sadoka o Akima; na Akima o Eliuda;
15 Na Eliuda o Eleazara; na Eleazara o Mahetana; na Mahetana o Iakoba;
16 Na Iakoba o Iosepa ke kane a Maria nana i hanau o Iesu, i kapaia o Kristo.
 
17 O na banauna a pau mai ia Aberahama mai a hiki ia Davida, he umi ia hanauna a me kumamaha; a mai ia Davida mai a hiki i ka lawe ana i Babulona, he umi ia hanauna a me kumamaha; a mai ka lawe ana aku i Babulona mai, a hiki ia Kristo he umi ia hanauna a me kumamaha.
 
18 Penei hoi ka hanau ana o Iesu Kristo: I hoopalau e ia kona makuwahine o Maria na Iosepa, aole nae laua i pili, a ikea oia, ua hapai na ka Uhane Hemolele.
19 Aka, he kanaka pono kana kane o Iosepa, aole ia i makemake e hoino ia ia ma ke akea; manao iho la ia e kipaku malu ia ia.
20 A i kona noonoo ana ma ia mau mea, aia hoi, ikeia'ku ka anela a ka Haku e ia ma ka moe, i mai la, E Iosepa, e ka mamo a Davida, mai makau oe ke lawe ia Maria i wahine nau; no ka mea, ua hapai oia na ka Uhane Hemolele.
21 A e hanau mai oia i keikikane, a e kapa aku oe i kona inoa o IESU; no ka mea, e hoola ia i kona poe kanaka mai ko lakou hewa.
22 Ma ia mau mea i ko ai ka mea a ka Haku i olelo mai ai ma ke kaula, i ka i ana mai,
23 Aia hoi, e hapai ana kekahi wahine puupaa, a e hanau mai ia i keikikane, a e kapaia kona inoa o Emanuela; o ke ano keia, o ke Akua me kakou.
24 A ala ae la o Iosepa mai ka hiamoe ana, hana aku la ia e like me ka ka anela a ka Haku i kauoha mai ai ia ia, a lawe mai la ia i kana wahine;
25 Aole nae i moe aku ia ia, a hiki i ka wa i hanau ai oia i kana makahiapo kane, a kapa aku la ia i kona inoa o IESU.