4
A LAILA, alakaiia'ku la o Iesu e ka Uhane i ka waonahele, e hoowalewaleia'ku ai e ka diabolo.
Hookeai iho la ia i hookahi kanaha la, a me na po he kanaha, a mahope iho, pololi iho la ia.
A hiki aku ka mea hoowalewale io na la, i aku la ia, Ina o ke Keiki oe a ke Akua, e i mai oe i keia mau pohaku i lilo i berena.
Aka, olelo mai la o Iesu, i mai la, Ua palapalaia, Aole e ola ke kanaka i ka berena wale no, aka, ma na mea a pau mai ka waha mai o ke Akua.
Alaila, lawe aku la ka diabolo ia ia i ke kulanakauhale hoano; a hookau aku la ia ia maluna iho o kahi oioi o ka luakini;
I aku la ia ia, Ina o oe ke Keiki a ke Akua, e lele iho oe ilalo; no ka mea, ua palapalaia, E kauoha mai no ia i kona poe anela nou, e kaikai lakou ia oe ma ko lakou mau lima, o kuia kou wawae i ka pohaku.
I mai la o Iesu, Ua palapalaia no hoi, Mai hoao aku oe i ka Haku i kou Akua.
Lawe hou aku la ka diabolo ia ia i kahi mauna kiekie loa, a hoike aku la ia ia i na aupuni a pau o ka honua, a me ko lakou nani;
I aku la hoi ia ia, O keia mau mea a pau ka'u e haawi aka ai ia oe, ke kukuli iho oe, a hoomana mai ia'u.
10 Alaila, olelo mai la Iesu ia ia, E hele pela oe, e Satana; no ka mea, ua palapalaia, E hoomana aku oe i ka Haku i kou Akua, a e malama aku oe ia ia wale no.
11 Alaila, haalele aku la ka diabolo ia ia; aia hoi, hele mai la na anela, a lawelawe nana.
 
12 Lohe ae la o Iesu, ua hooleiia o Ioane iloko o ka halepaahao, hele aku la ia i Galilaia.
13 Haalele ae la oia ia Nazareta, hele aku la a noho ma Kaperenauma ma ke kahaloko, ma ka mokuna o Zabulona o me Napetali.
14 Pela i ko ai ka mea i oleloia e ke kaula e Isaia, i ka i ana mai,
15 O ka aina o Zabulona, a o ka aina o Napetali ma ke ala o ka loko ma kela aoao o Ioredane, o Galilaia no na kanaka e;
16 O ka poe kanaka e noho ana ma ka pouli, ike ae la lakou i ka malamalama nui; amaluna o ka poe e noho ana ma ka malu o ka make, ua puka mai ka malamalama.
 
17 Mai ia manawa mai, hoomaka o Iesu e hai mai a e olelo mai, E mihi oukou, no ka mea, ua kokoke mai nei ke aupuni o ka lani.
 
18 Hele aku la o Iesu ma ke kae o ka loko o Galilaia, ike mai la ia i na hoabanau elua, o Simona i kapaia o Petero, a me kona kaikaina o Anederea, e kuu ana i ka upena i ka loko, no ka mea, he mau lawaia laua.
19 I mai la oia ia laua, E hahai mai olua ia'u, a e hoolilo au ia olua i mau lawaia kanaka.
20 Haalele koke iho la laua i na upena, a hahai aku la ia ia.
21 A hele aku la ia malaila aku, ike mai la ia i na hoahanau e ae elua, o Iakobo ke keiki a Zebedaio, a me kona kaikaina o Ioane, maluna no o ka moku me ko laua makuakane o Zebedaio, e hono ana i ka lakou mau upena, a kahea mai la oia ia laua.
22 Haalele koke aku la laua i ka moku, a me ka laua makuakane, a hahai aku la ia ia.
 
23 Kaahele ae la o Iesu ma Galilaia a puni, e ao mai ana iloko o ko lakou mau halehalawai, a e hai mai ana i ka euanelio no ke aupuni, a e hoola ana hoi i ka mai a me ka nawaliwali a pau o na kanaka.
24 Kui aku la kona kaulana i Suria a puni, halihali mai la lakou io na la i ko lakou poe mai a pau, i loohia e kela mai keia mai, a me na eha, o ka poe i ulubia e na daimonio, a me ka poe hebena, a me ka poe lolo; a hoola mai la oia ia lakou.
25 He nui loa ka poe kanaka i hahai mai ia ia no Galilaia mai, no Dekapoli mai, a no Ierusalema mai, no Iudea mai, a no kela kapa mai o Ioredane.