3
I A mau la la i hele mai ai o Ioane Bapetite, e ao ana ma ka waonahele i Iudea, i ka i ana ae,
E mihi oukou, no ka mea, ua kokoke mai nei ke aupuni o ka lani.
Oia no ka mea i oleloia mai e ke kaula e Isaia, i ka i ana mai, Ka leo o ka mea e kala ana ma ka waonahele, E hoomakaukau oukou i alanui no Iehova, e hana i kona mau kuamoo i pololei.
Ua aahu iho la o ua Ioane la i ke kapa hulu kamelo, a he kaei ili ma kona puhaka; a he uhini kaua ai, a me ka meli o ka nahelehele.
Alaila, hele aku la ko Ierusalema a me ko Iudea a pau io na la, a me ko na wahi a pau e kokoke ana ma Ioredane.
A bapetizoia iho la lakou e ia iloko o Ioredane, me ka hai ana mai i ko lakou hewa.
 
A ike aku la ia, he nui na Parisaio a me na Sadukaio i hele mai e bapetizoia'i e ia, i aku la oia ia lakou, E ka hanauna moonihoawa, nawai oukou i ao aku e holo i pakele ai i ka iuaina e kau mai ana?
E hua ae oukou i ka hua e ku i ka mihi.
Mai manao oukou e ohumu iloko o oukou iho, o Aberahama ko kakou kupuna; no ka mea, ke i aku nei au ia oukou, e hiki no i ke Akua ke hoala ae mai keia mau pohaku mai i poe mamo na Aberahama.
10 Ano hoi, ke waiho nei ke koi lipi ma ke kumu o na laau, a o kela laau o keia laau e hua ole mai ana i ka hua maikai, e kua ia ilalo a e kiolaia'ku ia i ke ahi.
11 Owau no ke bapetizo aku nei ia oukou i ka wai, no ka mihi; aka, o ka mea e hele mai ana mahope o'u, he nui aku kona mana i ko'u, aole au e pono ke lawe i kona mau kamaa; nana oukou e bapetizo aku i ka Uhane Hemolele a me ke ahi.
12 Aia no ma kona lima kana peahi, a e hoomaemae pono ana ia i kana huaai; a e hoiliili hoi ia i kana palaoa iloko o ka hale papaa, a e hoopau aku i ka opala i ke ahi pio ole.
 
13 Alaila, hele mai la o Iesu, mai Galilaia mai i Ioredaue io Ioane la, e bapetizoia'i e ia.
14 Hoole aku la o Ioane ia ia, i aku ia, Owau kau e bapetizo mai e pono ai; a ke hele mai nei anei oe io'u nei?
15 Olelo mai la o Iesu, i mai la ia ia, E ae mai oe ano, no ka mea, pela kaua e pono ai ke malama i ka pono a pau: alaila, ae aku la kela ia ia.
16 A bapetizoia o Iesu, alaila, pii koke mai la ia mai ka wai mai; aia hoi, hamama ae la ka lani nona, a ikea aku la ka Uhane o ke Akua e iho mai ana me ho mainu nunu la, a kau iho la maluna iho ona.
17 Aia hoi, he leo mai ka lani mai, e i mai ana, O ka'u Keiki punahele keia, ka mea a'u i olioli loa ai.