11
A OKI ae la ka Iesu ao ana aku i kana poe haumana he umikumamalua, hele aku la ia malaila aku, e ao a e olelo aku iloko o ko lakou mau kulanakauhale.
 
Lohe ae la o Ioane iloko o ka halepaahao i na hana a Kristo, hoouna mai la ia i na haumana ana elua.
Ninau aku la ia ia, O oe io no anei ka mea e hele mai ana; e kali anei makou i kekahi mea e ae?
Olelo mai la Iesu, i mai la ia laua, Ou hoi olua, e hai aku ia Ioane i na mea a olua i lohe, a i ike iho nei.
Ua ike na makapo, ua hele na oopa, ua huikalaia na lepero, ua lohe na kuli, ua hoalaia ua make, a ua haiia'ku ka euanelio i ka poe ilihune.
Pomaikai hoi ka mea i hoohihia ole ia no'u.
 
A hala aku la laua, hoomaka aku la Iesu e olelo i ka poe kanaka no Ioane, i aku la, I hele la oukou i ka waonahele e ike i ke aha? I ka ohe anei i luli i ka makani?
I hele hoi oukou e ike i ke aha? He kanaka anei i kahikoia i ke kapa pahee? Aia no ka poe i kahikoia i ke kapa pahee iloko o na hale o na'lii.
I hele hoi oukou e ike i ke aha? He kaula anei? Oia, ke hai aku nei au ia oukou, o ka mea hoi e oi aku i ke kaula.
10 Oia no ka mea i palapalaia nona, Aia hoi, ke hoouna aku nei au i ka'u elele mamua ou, nana e hoomakaukau i kou alanui mamua ou.
11 He oiaio ka'u e olelo aku nei ia oukou, O na mea a na wahine i hanau ai, aole kekahi o lakou i oi aku imua o Ioane Bapetite: aka, o ka mea liilii loa iloko o ke aupuni o ka lani, ua oi aku ia imua ona.
12 Mai ka wa ia Ioane Bapetite mai a hiki ia nei, ua imi ikaika ia ke aupuni o ka lani, a ua laweia e ka poe ikaika no lakou.
13 Ua wanana mai ka poe kaula a pau a me ke kanawai, a hiki mai ai o Ioane.
14 Ina e hiki ia oukou ke hoomaopopo, oia nei no ua Elia la, ka mea e hele mai ana.
15 O ka mea pepeiao lohe la, e hoolohe ia.
 
16 Me ke aha la au e hoohalike ai i keia hanauna? Ua like no ia me na kamalii e noho ana i kahi kuai, a e kahea aku ana i ko lakou mau hoa,
17 I ka i ana aku, E, ua hookiokio aku makou ia oukou, aole oukou i haa mai; ua makena aku makou ia oukou, aole hoi oukou i uwe mai.
18 No ka mea, i hele mai nei o Ioane me ka ai ole a me ka inu ole, a ke olelo nei lakou, He daimonio kona.
19 I hele mai nei ke Keiki a ke kanaka me ka ai ana a me ka inu ana, a ke olelo nei lakou, Aia hoi, he kanaka pakela ai, pakela inu waina, a he hoalauna no na lunaauhau a me na lawehala. Aka, ua hoaponoia ka naauao e kana poe keiki.
 
20 Ilaila kana hoomaka ana e hoohewa aku i na kulanakauhale, kahi i hanaia'i ka nui loa o kana mau hana mana; no ka mea, aole lakou i mihi.
21 Auwe oe, e Korazina! Auwe oe, e Betesaida! no ka mea, ina i hanaia ma Turo a me Sidona na hana mana i hanaia'ku ai io olua la, ina ua mihi e lakou, iloko o ke kapa ino a me ka lehu ahi.
22 Ke olelo aku nei au ia oukou, E aho no ka hewa ana o Turo a me Sidona i ko olua, i ka la e hookolokolo ai.
23 O oe hoi, e Kaperenauma, ka i hookiekieia'e i ka lani, e kiolaia oe ilalo i ka po; no ka mea, ina i hanaia ma Sodoma na hana mana i hanaia'ku ai iloko ou, ina ua koe ia a hiki i neia manawa.
24 Aka hoi, ke olelo aku nei au ia oukou, E aho no ka hewa ana o Sodoma i kou i ka la e hookolokolo ai.
 
25 Ia wa la, olelo aku la o Iesu, i aku la, Ke aloha aku nei au ia oe, e ka Makua, ka Haku o ka lani a me ka honua; no ka mea, na huna oe i keia mau mea i ka poe akamai a me ka poe maalea, a ua hoike mai oe ia mau mea i na keiki uuku.
26 Oia no, e ka Makua, no ka mea, o ka pono no ia ia oe.
27 Ua haawiia mai ia'u na mea a pau o ko'u Makua; aohe kanaka i ike i ke Keiki, o ka Makua wale no; aole hoi he kanaka i ike i ka Makua, o ke Keiki wale no, a me ka mea ia ia e hoike aku ai ke Keiki.
 
28 E hele mai oukou a pau loa io'u nei, e ka poe luhi a me ka poe kaumaha, na'u oukou e hoomaha aku.
29 E amo oukou i ka'u auamo maluna iho o oukou, a e aoia oukou e au: no ka mea, ua akahai au, na haahaa kuu naau, a e loaa ia oukou ka maha no ko oukou mau uhane.
30 No ka mea, he oluolu ka'u auamo, he mama hoi ka'u ukana.