16
HELE mai la na Parisaio a me na Sadukaio; hoao mai la lakou ia ia, nonoi mai la, e hoike aku ia lakou i hoailona mai ka lani mai.
Olelo aku la oia ia lakou, i aku la, I ke ahiahi, olelo no oukou, E malie auanei, no ka mea, ke ulaula mai la ke ao.
I ke kakahiaka hoi, He la ino keia, no ka mea, ua ulaula mai ke ao, ua hakumakuma. E ka poe hookamani, ke ike nei oukou i ke kilo i na ouli o ke ao; aole anei oukou i ike i na hoailona o neia manawa?
Ke makemake nei kekahi hanauna ino moe kolohe i hoailona; aole hoi e haawiia ka hoailona ia lakou, o ka hoailona a Iona a ke kaula wale no. A haalele aku la oia ia lakou a hele aku la.
 
I ka holo ana o kana poe haumana ma kola aoao, poina iho la ia lakou ke lawe pu mai i ka berena.
 
I mai la o Iesu ia lakou, E ao ia oukou iho e makaala i ka mea hu a ka poe Parisaio a me ka poe Sadukaio.
Wa iho la lakou ia lakou iho, i ae la, No ko kakou lawe ole mai i ka berena keia mea.
Ike mai o Iesu, i mai la ia lakou, Heaha ka oukou e wa iho nei ia oukou iho, e ka poe paulele kapekepeke, no ko oukou lawe ole mai i ka berena?
Aole anei oukou i ike, aole hoi oukou hoomanao i na popo berena elima, na ka poe elima tausani, ehia na hinai piha a oukou i hoiliili ai?
10 Aole hoi i na popo berena ehiku na ka poe aha tansani, ehia na hinai piha a oukou i hoiliili ai?
11 Heaha hoi ka oukou i hoomaopopo ole ai, aole no ka berena ka'u i olelo aku ai ia oukou, e makaala ia oukou iho i ka mea hu a ka poe Parisaio a me ka poe Sadukaio?
12 Alaila, ike maopopo iho la lakou, aole ia i olelo mai e makaala i ka mea hu berena; aka, i ke ao ana a ka poe Parisaio a me ka poe Sadukaio.
 
13 I ka hele ana aku o Iesu i ka aina o Kaisareia Pilipi, ninau mai la ia i kana poe haumana, i mai la, Owai la wau, ke Keiki a ke kanaka, i ka na kanaka olelo?
14 I aku la lakou, O Ioane Bapetite i ka kekahi, o Elia i ka kekahi, o Ieremia i ka kekahi, a i ole ia, o kekahi no o ka poe kaula.
15 Ninau mai la oia ia lakou, Owai hoi wau i ka oukou nei olelo?
16 Olelo aku la o Simona Petero, i aku la, O oe no ka Mesia, ke Keiki a ke Akua ola.
17 Olelo mai la o Iesu, i mai la ia ia, Pomaikai oe, e Simona ke keiki a Iona; no ka mea, aole na ke kanaka ia i hoike mai ia oe; aka na ko'u Makua no iloko o ka lani.
18 Ke olelo aku nei hoi au ia oe, O oe no o Petero, a maluna o keia pohaku e kukulu ana au i ko'u ekalesia, aole hoi e lanakila mai na ipuka o ka po maluna ona.
19 E haawi aku hoi au ia oe i na ki o ke aupuni o ka lani; a o ka mea e hoopaaia e oe ma ka honua nei, e hoopaaia hoi oia ma ka lani; a o ka mea e kuuia e oe ma ka honua nei, e kuuia hoi oia ma ka lani.
20 Alaila, papa mai la ia i kana poe haumana, aole lakou e hai aku i kekahi, oia ka Mesia.
 
21 Mai ia wa mai i hoomaka ai o Iesu e hoike mai i kana poe haumana, he pono nona ke hele aku i Ierusalema, a e hoomainoino nui ia e ka poe lunakahiko, a me ka poe kahuna nui, a me ka poe kakauolelo, e pepehiia hoi ia a make, a po akolu ae e ala hou mai ai.
22 Lalau aku la o Petero ia ia, hoomaka e ao aku la ia ia, i aku la, E alohaia mai oe, e ka Haku; aole loa oe e hanaia pela.
23 Haliu ae la kela, i mai la ia Petero, E hele oe pela mahope o'u, e Satana: He mea hihia oe no'u; no ka mea, aole oe e manao nei e like me ka ke Akua, o ka ke kanaka kau e manao nei.
 
24 Alaila, i mai la o Iesu i kana poe haumana, O ka mea makemake e hele mamuli o'u, e hoole kela ia ia iho, e hapai hoi ia i kona kea, a e hahai mai ia'u.
25 No ka mea, o ka mea e manao ana e malama i kona ola, e lilo ana ia mea: aka, o ka mea e haalele i kona ola no'u, e loaa ia ia ke ola.
26 Heaha ka pomaikai no ke kanaka ke loaa ia ia keia ao a pau, a lilo aku kona uhane? Heaha hoi ka ke kanaka e haawi aku ai i uku no kona uhane?
27 E hele mai no ke Keiki a ke kanaka iloko o ka nani o kona Makua me kona poe anela; alaila e uku aku ia i kela kanaka i keia kanaka e like me kana hana ana.
28 He oiaio ka'u e olelo aku nei ia oukou, O kekahi poe e ku mai nei, aole lakou e hoao e i ka make, a ike lakou i ke Keiki a ke kanaka e hele mai ana i kona aupuni.