20
NO ka mea, ua like ke aupuni o ka lani me kekahi kanaka mea hale, i hele aku la i kakahiaka nui e hoolimalima i ka poe paaua no kona pawaina.
Hoolimalima oia i kekahi poe paaua i ka denari hookahi no ka la hookahi; hoouna aku la oia ia lakou ma kona pawaina.
Hele hou aku la ia iwaho i ke kolu o ka hora, ike aku la ia i kekahi poe kanaka e ku hana ole ana ma kahi kuai.
I aku la oia ia lakou, E haele hoi oukou i ka pawaina, a o ka mea pono, na'u ia e uku aku ia oukou. A hele aku la lakou.
Hele hou aku la ia iwaho, i ke ono a i ka iwa o ka hora, a hana iho la e like mamua.
A i ka hora umikumamakahi, hele aku la ia iwaho, ike aku la i kekahi poe e ku hana ole ana, i aku la oia ia lakou, Heaha ka oukou e ku hana ole nei a pau ka la?
I mai la lakou ia ia, No ka mea, aohe mea nana makou i hoolimalima. I aku la oia ia lakou, E haele hoi oukou i ka pawaina, a o ka mea pono, e loaa hoi ia ia oukou.
A ahiahi ae la, i aku la ka haku nona ka pawaina i kona puuku, E kahea aku oe i ka poe paaua, a e haawi aku ia lakou i ka uku, mai ka poe hope mai a hiki aku i ka poe mua.
A hele mai la ka poe i hoolimalimaia i ka hora umikumamakahi, loaa pakahi ia lakou ka denari.
10 A hele mai la ka poe i hoolimalimaia mamua, manao iho la lakou e loaa mai ka pakela uku, a loaa pakahi ia lakou ka denari.
11 A loaa iho la, ohumu iho la lakou i ka mea hale,
12 I ae la, o keia poe hope, hookahi wale no hora o ka lakou hana ana, a ua hoohalike mai oe ia lakou me makou, ka poe hooikaika i ka wa luhi a me ka wela o ka la.
13 Olelo aku la ia, i aku la i kekahi o lakou, E ka hoalauna, aole au i hana ino aku ia oe, aole anei oe i ae mai ia'u no ka denari hookahi?
14 E lawe oe i kau, a e hele. O ko'u makemake no e haawi aku na keia poe mahope e like me kau.
15 Aole anei au e pono ke hana aku me ka'u mamuli o ko'u makemake? Ua hewa anei kou maka i ko'u lokomaikai?
16 Pela hoi ka poe hope e lilo i mua, a o ka poe mua i hope: no ka mea, he nui na mea i heaia, aka he uuku ka poe i waeia.
 
17 I ko Iesu hele ana i Ierusalema, kai aku la ia i ka poe haumana he umikumamalua i kahi kaawale ma ke alanui, i mai la ia lakou,
18 Eia ke pii nei kakou i Ierusalema, a e kumakaiaia'ku ke Keiki a ke kanaka i ka poe kahuna nui a me ka poe kakauolelo; a e hoohewa lakou ia ia e make;
19 A e haawi aku hoi lakou ia ia i ko na aina e e hoomaewaewaia mai ai, a e hahauia mai ai, a e kaulia'i ma ke kea; a po akolu ae, e ala hou mai ia.
 
20 Alaila, punee mai io na la ka makuwahine o na keiki a Zebedaio, oia me na keiki ana; moe iho la ia imua ona, a noi aku la ia ia i kekahi mea.
21 Ninau mai la o Iesu ia ia, i Heaha kou makemake? I aku la kela, E kauoha oe e noho keia mau keiki a'u elua, o kekahi ma kou lima akau, a o kekahi ma kou lima hema iloko o kou aupuni.
22 Olelo mai la o Iesu, i mai la, Aole oukou i ike i ka oukou mea e noi mai nei. E hiki no anei ia olua ke inu i ko ke kiaha a'u e inu ai; a e bapetizoia i ka bapetizo ana a'u e bapetizoia mai ai? I aku la laua ia ia, E hiki no ia maua.
23 Olelo mai la o Iesu ia laua, E inu no auanei olua i ko ke kiaha o'u, a e bapetizoia hoi i ka bapetizo ana a'u e bapetizoia'i; aka, o ka noho ma ko'u lima akau, a ma ko'u lima hema, aole ka'u ia e haawi aku; aia no ia no ka poe nona i hoomakaukauia'i ia mea e ko'u Makua.
24 A lohe ae la ka umi, ukiuki aku la lakou i ua mau hoahanau la elua.
25 Kahea mai la o Iesu ia lakou, i mai la, Ua ike oukou, o na alii o na lahuikanaka, ua hookiekie maluna o lakou, a o na luna hoi, ua hoounauna ia lakou.
26 Aole pela ia oukou; a i manao kekahi o oukou i nui, e pono no e lilo ia i mea lawelawe na oukou.
27 A i manao kekahi e lilo i pookela iwaena o oukou, e pono no e lilo ia i kauwa na oukou.
28 Pela hoi, aole i hele mai ke Keiki a ke kanaka no ka lawelaweia mai, aka, no ka lawelawe aku, a me ka haawi aku i kona ola i kumuhoola no na mea he nui loa.
 
29 I ko lakou hele ana ae mai Ieriko aku, he nui ka poe kanaka i hahai ia ia.
 
30 Aia hoi, elua makapo e noho ana ma kapa alanui; lohe ae la laua, o Iesu ke maalo ae, kahea mai la laua, i mai la, E aloha mai oe ia maua, e ka Haku, e ka mamo a Davida.
31 Papa aku la ka poe kanaka ia laua, e hamau: a nui loa ae la ka laua kahea ana, E aloha mai oe ia maua, e ka Haku, e ka mamo a Davida.
32 Ku malie iho la o Iesu, hea aku la ia laua, i aku la, Heaha ko olua makemake e hana aku ai au ia olua?
33 I mai la laua ia ia, E ka Haku, e hookaakaaia mai ko maua mau maka.
34 Aloha aku la o Iesu, hoopa aku la i ko laua mau maka; ike koke ae la ko laua mau maka, a hahai aku la laua ia ia.