19
A PAU ae la ia olelo ana a Iesu, hele aku la ia mai Galilaia aku, a hiki aku la ma ka mokuna o Iudea ma kela aoao o Ioredane.
A he nui ka poe kanaka i hahai aku ia ia, a hoola iho la ia i ko lakou poe mai.
 
Hele mai la kekahi poe Parisaio io na la, e hoao aku ia ia, i mai la, He mea pono anei ke hooki ke kane i kana wahine i kela hala i keia hala.
Olelo aku la ia, i aku la ia lakou, Aole anei oukou i heluhelu, O ka mea nana laua i hana i kinohou, hana iho la ia, he kane, he wahine?
I iho la ia, No keia mea, e haalele ke kanaka i kona makuakane a me kona makuwahine, a e pili aku ia me kana wahine, a e lilo laua elua i io hookahi.
Nolaila, aole e lilo hou laua i elua, hookahi o laua io. No ia hoi, o ka mea a ke Akua i hoopili pu iho ai, mai noho a hookaawale ae ke kanaka.
I mai la lakou ia ia, No ke aha hoi o Mose i kauoha mai ai, e haawi aku na ka wahine i palapala hoohemo, a e hooki aku ia ia?
I aku la oia ia lakou, No ka paakiki o ko oukou naau i ae mai ai o Mose ia oukou e hooki i na wahine a oukou; aole pela ia mai kinohi mai.
Ke olelo aku nei au ia oukou, o ka mea nana e hooki i kana wahine, ke moe kolohe ole ia, a e mare i ka wahine hou, ua moe kolohe ia kane; a o ka mea nana e mare ua wahine hemo la, ua moe kolohe hoi ia.
 
10 I aku la kana poe haumana ia ia, Ina paha pela ke kane me kana wahine, e aho no ke mare ole.
11 I mai la kela ia lakou, Aole e hiki i na kanaka a pau ke hoomanawanui pela; aia i ka poe nana keia pono i haawiia mai.
12 No ka mea, he poe eunuha kekahi mai ko lakou hanau ana mai, a he poe eunuha kekahi i hoeunuhaia e kanaka, a he poe eunuha kekahi i hoeunuhaia e lakou iho no ke aupuni o ka lani. O ka mea e hiki ia ia ia mea, e pono no ia pela.
 
13 Alaila, laweia mai io na la na kamalii, e kau aku ai ia i na lima maluna o lakou, a e pule aku; a papa aku la ka poe haumana ia lakou.
14 I mai la Iesu, E kuu mai oukou i na kamalii, me ka papa ole ia lakou i ka hele mai io'u nei; no ka mea, no ka poe e like me lakou nei ke aupuni o ka lani.
15 A kau iho la ia i na lima maluna o lakou, a hele aku la.
 
16 Aia hoi, hele mai la kekahi kanaka, i mai la ia ia, E ke kumu maikai, heaha ka mea maikai a'u e hana'i, i loaa ia'u ke ola mau loa?
17 I aku la oia ia ia, No ke aha la oe e kapa mai nei ia'u he maikai? Aohe mea maikai e ae, hookahi wale no, o ke Akua. Ina e makemake oe e komo iloko o ke ola, e malama oe i na kanawai.
18 I mai la kela, O na kanawai hea? I aku la Iesu, O neia, Mai pepehi kauaka oe, Mai moe kolohe oe, Mai aihue oe, Mai hoike wahahee oe.
19 E hoomaikai i kou makuakane a me kou makuwahine; a, E aloha oe i kou hoalauna me oe ia oe iho.
20 I mai la ua kanaka opiopio la ia ia, Ua malama au ia mau mea a pau mai kuu wa kamalii mai; heaha ko'u hemahema?
21 I aku la Iesu ia ia, A i makemake oe e hemolele, ea, e hele oe, e kuai lilo aku i kou waiwai a pau, a e haawi aku na ka poe ilihune, a e loaa ia oe ka waiwai iloko o ka lani; a e hele mai oe e hahai mai ia'u.
22 Lohe ae la ua kanaka opiopio la ia olelo, hele aku la ia me ka minamina; no ka mea, he nui loa kona waiwai.
 
23 Olelo mai la o Iesu i kana poe haumana, He oiaio ka'u e olelo aku nei ia oukou, e komo apuepue ke kanaka waiwai iloko o ke aupuni o ka lani.
24 Eia hou ke olelo aku nei au ia oukou, E hiki e ke kamelo ke komo ma ka puka o ke kuikele mamua o ke komo ana o ke kanaka waiwai iloko o ke aupuni o ka lani.
25 Lohe ae la na haumana ana, kahaha nui iho la lakou, i ae la, Owai la auanei ke ola?
26 Nana mai la o Iesu ia lakou, i mai la, He mea hiki ole ia i kanaka; aka, e hiki io no na mea a pau i ke Akua.
 
27 Alaila, olelo aku la o Petero ia ia, i aku la, Eia hoi, ua haalele makou i na mea a pau, a ua hahai aku makou ia oe; heaha la uanei ka makou e loaa'i?
28 I mai la o Iesu ia lakou, He oiaio ka'u e olelo aku nei ia oukou, i ke ola hou ana, i ka wa e noho ai ke Keiki a ke kanaka maluna o kona nohoalii nani; oukou hoi ka poe i hahai mai ia'u, e noho no oukou maluna o na nohoalii he umikumamalua, i poe lunakanawai no na ohana o Iseraela he umikumamalua.
29 O ka mea haalele i na hale, i na hoahanaukane, i na hoahanauwahine, i ka makuakane, i ka makuwahine, i ka wahine, i na keiki, i na aina hoi, no ko'u inoa, e loaa mai ia ia he pahaneri, a e lilo mai ia ia ke ola mau loa.
30 A he nui na mea mua e lilo ana i hope, a o na mea hope e lilo ana i mua.