25
A LAILA, e hoohalikeia ke aupuni o ka lani me na wahine puupaa he umi, na lakou i lawe i ko lakou mau kukui, a hele aku la i waho e halawai me ke kane mare.
Elima o lakou i naauao, elima hoi i naaupo.
Lawe aku la ua poe naaupo la i ko lakou mau kukui, aole nae i lawe pu i ka aila.
Aka, lawe pu aku la ua poe naauao la i ka aila iloko o ko lakou mau ipu me na kukui o lakou.
I ka hookaulua ana o ke kane mare, luluhi ae la na maka o lakou, a hiamoe iho la lakou a pau.
I ke aumoe he kahea ana, Eia ae, ke hele mai la ke kanemare; e holo aku oukou e halawai me ia.
Alaila, ala ae la ua poe wahine puupaa la a pau, a koli iho la i ko lakou mau kukui.
I aku la ka poe naaupo i ka poe naauao, E haawi mai no makou i kauwahi aila o oukou; no ka mea, ua pio ko makou mau kukui.
Olelo ae la ka poe naauao, i ae la, Aole paha e lawa ka aila no kakou a pau; e hele ae oukou i ka poe kuai, a kuai i aila no oukou.
10 A hala aku la lakou e kuai, hiki mai la ke kanemare; a o ka poe i makaukau, komo pu aku la lakou me ia i ka mare ana, a papaniia'e la ka puka.
11 Mahope iho, hele mai na poe wahine puupaa la i koe, i mai la, E ka Haku, e ka Haku e, e wehe ae oe ia makou.
12 Olelo aku la ia, i aku la, He oiaio ka'u e olelo aku nei ia oukou, aole au ike ia oukou.
13 No ia hoi, e kiai oukou, no ka mea, aole oukou ike i ka la, aole hoi i ka hora e hiki mai ai ke Keiki a ke kanaka.
 
14 Ua like hoi ia me ke kanaka e hele ana, houluulu ae la ia i kana poe kauwa, a haawi aku la ia lakou i na kumukuai nona.
15 Haawi aku la ia i na talena elima no kekahi, i elua hoi no kekahi, a i hookahi hoi no kekahi; i kela mea i keia mea e like me kona akamai; alaila, holo koke aku la ia.
16 A o ka mea ia ia na talena elima, hele aku la ia, a kuai aku me ia kumu, a loaa mai ia ia na talena hou elima.
17 Pela hoi ka mea ia ia na talena elua; loaa mai no hoi ia ia na talena hou elua.
18 Aka, o ka mea ia ia ke talena hookahi, hele aku la ia, eli iho la ma ka lepo, a huna iho la i ka moni a kona haku.
19 A liuliu aku la, hoi mai la ka haku o ua mau kauwa la, a olelo hoakaka pu iho la me lakou.
20 Hele mai la ka mea ia ia na talena elima, a lawe pu mai la me ia i na talena hou elima, i mai la, E ka Haku, ua haawi mai oe ia'u i na talena elima; eia hoi ia me na talena hou elima a'u i loaa ai.
21 I aku la kona haku ia ia, Pono, e ke kauwa maikai, malama pono; he pono kou malama ana i na mea he uuku, e hoonoho no au ia oe maluna o na mea he nui loa. E komo ae oe iloko o ka olioli o kou haku.
22 Hele mai la hoi ka mea ia ia na talena elua, i mai la, E ka Haku, ua haawi mai oe ia'u i na talena elua; eia hoi ia me na talena hou elua a'u i loaa'i.
23 I aku la kona haku ia ia, Pono, e ke kauwa maikai, malama pono; he pono kou malama ana i na mea he uuku, e hoonoho no au ia oe maluna o na mea he nui loa. E komo ae oe iloko o ka olioli o kou haku.
24 Holo mai la hoi ka mea ia ia ke talena hookahi, i mai la, E ka Haku, ua ike no au ia oe he kanaka oolea, e oki ana ma kahi au i lulu ole aku ai, a e ohi ana ma kahi au i kanana ole aku ai:
25 Makau iho la au, a hele aku la, huna iho la au i kau talena ma ka lepo; eia mai no kau.
26 Olelo aku la kona haku ia ia, i aku la, E ke kauwa lokoino, hana ole, ua ike anei oe e oki ana au ma kahi a'u i lulu ole aku ai; a e ohi ana au ma kahi a'u i kanana ole ia?
27 Ilaila kau pono e waiho aku i ka'u moni me ka poe kuai moni, a i ko'u hoi ana mai, alaila loaa mai ia'u ka'u me ka uku hoopanee.
28 E lawe ae i ke talena mai ona aku, a e haawi aku na ka mea ia ia na talena he umi.
29 O ka mea ua loaa ia ia, e haawi hou ia nana a nui loa; aka, o ka mea ua loaa ole ia ia, e laweia ae ka mea ia ia.
30 A e hoolei aku i ua kauwa pono ole nei iwaho i kahi pouli; ilaila e uwe ai a e uwi ai na niho.
 
31 Aia hiki mai ke Keiki a ke kanaka me kona nani, a o na anela a pau pu me ia; alaila, e noho iho ia maluna o kona nohoalii nani:
32 A e hoakoakoaia mai na lahuikanaka a pau loa imua o kona alo; a e hookaawale ae oia ia lakou i kekahi poe mai kekahi poe ae, e like me ke kahuhipa i hookaawale aku i na hipa a me na kao.
33 A e hooku aku oia i ka poe hipa ma kona lima akau, a i ka poe kao ma kona lima hema.
34 Alaila, e olelo aku ke alii i ka poe ma kona lima akau, E hehe mai oukou, e ka poe i hoomaikaiia e ko'u Makua, e komo oukou i ke aupuni i hoomakaukauia no oukou mai ka hookumu ana mai o ka honua.
35 No ka mea, pololi iho la an, a haawi mai la oukou i ai na'u; makewai au, a hoinu mai la oukou ia'u; he malihini au, a hookipa oukou ia'u;
36 He kapa ole ko'u, a hoaahu mai la oukou ia'u; mai iho la au, a ike mai la oukou ia'u; maloko hoi o ka halepaahao, a hele mai la oukou ia'u.
37 Alaila, e olelo mai ka poe pono ia ia, e i mai, E ka Haku, inahea i ike ai makou ia oe ua pololi, a haawi aku i ai nau? a ua makewai, a hoinu makou ia oe?
38 Inahea hoi i ike ai makou ia oe he malihini, a hookipa makou ia oe? a me ke kapa ole, a hoaahu makou ia oe?
39 Inahea hoi i ike ai makou ia oe, he mai, a iloko o ka halepaahao, a hele aku makou iou la?
40 A e olelo aku ke alii ia lakou, me ka i aku, He oiaio ka'u e olelo aku nei ia oukou, i ka oukou hana ana pela i kekahi mea liilii loa o keia poe hoahanau o'u, ua hana mai oukou pela ia'u.
41 Alaila, e olelo ae ia i ka poe ma ka lima hema, E ka poe i ahewaia, haele oukou pela mai o'u aku nei iloko o ke ahi mau loa, i hoomakaukauia no ka diabolo a me hona poe anela.
42 No ka mea, a pololi au, aole no oukou i haawi mai i ai na'u; a makewai au, aole hoi oukou i hoinu mai ia'u;
43 He malihini au, aole no oukou i hookipa ia'u; he kapa ole ko'u, aole hoi oukou i hoaahu mai ia'u; he mai ko'u, a iloko hoi o ka halepaahao, aole hoi oukou i ike mai ia'u.
44 Alaila, e olelo mai lakou, me ka i mai, E ka Haku, inahea i ike ai makou ia oe, ua pololi, a ua makewai, a he malihini, a ke kapa ole, a he mai, a iloko o ka halepaahao paha, a malama ole makou ia oe?
45 Alaila e olelo aku oia ia lakou, me ka i aku, He oiaio ka'u e olelo aku nei ia oukou, i ka oukou hana ole ana peha i kekahi mea liilii loa o keia poe, ua hana ole mai hoi oukou pela ia'u.
46 A o keia poe la, e hele aku lakou i kahi make mau loa; aka, o ka poe maikai iloko o ke ola mau loa.