26
A PAU ae la keia mau olelo a pau a Iesu, i mai la ia i kana poe haumana;
Ua ike oukou, elua la i koe, a hiki mai ka ahaaina moliaola; a e kumakaiaia ke Keiki a ke kanaka e kaulia'i ma ke kea.
 
Alaila, hoakoakoa ae la ka poe kahuna nui a me ka poe kakauolelo, a me ka poe lunakahiko o na kanaka, ma ka hale o ke kahuna nui, o Kaiapa kona inoa,
Kukakuka ae la lakou, e lalau aku ia Iesu me ka hoopunipuni, a e pepehi ia ia a make.
Olelo ae la lakou, aole i ka wa ahaaina, o haunaele na kanaka.
 
Aia ma Betania o Iesu ma ka hale o Simona ka lepero;
Hele mai la kekahi wahine io na la, me ka ipu alabatero, ua piha i ka mea poni makamae, a ninini iho la ia maluua o kona poo i kona noho ana e ai.
Ike ae la kana poe haumana, ukiuki iho la lakou, i aku la, No ke aha la keia hoomaunauna?
E hiki no ke kuai lilo aku i keia mea poni i kumu nui, a e haawiia'ku ia na ka poe ilihune.
 
10 A ike iho la o Iesu, i mai la oia ia lakou, No ke aha la oukou e hoopilikia mai ai i ka wahine? He mea maikai kana i hana mai ai ia'u.
11 Ua mau loa ka poe ilihune me oukou, aole au e mau loa ana me oukou.
12 No ka mea, ua ninini mai kela i keia mea poni maluna iho o ko'u kino, e hoomakaukau ia'u no ke kanu ana.
13 He oiaio ka'u e olelo aku nei ia oukou, Ma na wahi a pau loa o ke ao nei, e haiia'ku ai keia euanelio, ilaila e haiia'ku ai ka ia nei hana ana, i mea e kaulana ai oia.
 
14 Alaila, hele aku la kekahi o ka poe umikumamalua, o Iuda Isekariota kona inea, i ka poe kahuna nui, i aku la,
15 Heaha ka oukou e haawi mai ai ia'u a na'u ia e kumakaia aka ia oakou? A kaupaona mai la lakou nana i na wahi moni he kanakolu.
16 Ma ia hope iho, imi iho la ia i ka wa pono e kumakaia aku ai ia ia.
 
17 I ka la mua o ka ahaaina berena hu ole, hele aku la ka poe haumana io Iesu la, i aku la ia ia, Mahea la kahi au e makemake ai e hoomakaukau makou nau e ai i ka moliaola?
18 I mai la kela, E haele aku iloko o ke kulanakauhale i kekahi kanaka, e olelo aku ia ia, Ke i mai nei ke Kumu, Ua kokoke mai nei kuu manawa; he pono e malama au me ka'u mau haumana i ka moliaola ma kou hale.
19 Hana aku la ka poe haumana e like me ka Iesu kauoha ana mai ia lakou, a hoomakaukau iho la i ka moliaola.
 
20 Ahiahi ae la, noho iho la ia e ai me ka umikumamalua.
21 A i ka ai ana a lakou, i mai la kela, He oiaio ka'u e olelo aku nei ia oukou, e kumakaia auanei kekahi o oukou nei ia'u.
22 A kaumaha loa iho la lakou, ninau pakahi aku la lakou ia ia, E ka Haku, owau anei?
23 Olelo mai la ia, i mai la, O ka mea e lalau pu ana me au i ka lima ma ke pa, oia ke kumakaia ia'u.
24 E hele aku ana ke Keiki a ke kanaka, e like me ka mea i palapalaia nona; auwe hoi ke kanaka nana e kumakaia ke Keiki a ke kanaka! pomaikai ua kanaka la, ina aole i hauauia mai ia.
25 Alaila, olelo aku la o Iuda nana ia i kumakaia ku, i aku la, E Rabi, owau anei ia? I mai la kela ia ia, Oia kau i olelo mai.
 
26 I ka lakou ai ana, lalau iho la o Iesu i ka berena, hooalohaloha aku la ia, wawahi iho la, a haawi mai la na ka poe haumana, mai la, E lawe oukou, e ai; o ko'u kino keia.
27 Lalau iho la hoi oia i ke kiaha, hooalohaloha aku la, haawi mai la ia lakou, i mai la, E inu oukou a pau i keia;
28 No ka mea, o ko'u koko keia no ke kauoha hou, i hookaheia no na mea he nui loa, i mea e kalaia'i na hala.
29 Ke olelo aku nei au ia oukou, aole au e inu hou i ko ka huawaina, a hiki aku i ka la e inu pu ai au me oukou he waina hou iloko o ke aupuni o ko'u Makua.
 
30 Himeni ae la lakou, alaila hele aku la lakou ma ka mauna Oliveta.
 
31 Alaila, olelo mai la o Iesu ia lakou, i keia po, e hihia auanei oukou a pau no'u; no ka mea, ua palapalaia, E hahau ana au i ke Lahuhipa, a e pau hoi ka ohana hipa i ka puehu.
32 Aka, mahope iho o kuu ala hou ana, e hele aku no au mamua o oukou i Galilaia.
33 Olelo aku la o Petero ia ia, i aku la, Ina e hihia lakou nei a pau nou, aole loa au g hihia,
34 I mai la o Iesu ia ia, He oiaio ka'u e olelo aku nei ia oe, i keia po, mamua mai o ke ooo ana o ka mea, e pakolu kau hoole ana mai ia'u.
35 I aku la o Petero, Ina e make pu au me oe, aole loa au e hoole aku ia oe. Pela hoi i olelo aku ai na haumana a pau.
 
36 Alaila, hele aku la o Iesu me lakou ma kekahi wahi o Gelesemane ka inoa; i mai la ia i ka poe haumana, E noho iho oukou maauei, a hele aku au e pule ma o.
37 Lawe aku la oia ia Petero a me na keiki elua a Zebedaio, hoomaka iho la ia e luuluu iho, a me ke kaumaha.
38 Alaili, i mai la oia ia lakou, Ua kaumaha loa kuu uhane e like me ka make; e noho iho oukou maanei, a e kiai pu me au.
39 Hele iki aku la ia, moe iho la kona alo ilalo, pule aku la ia, i aku la, E ko'u Makua e, ina paha he mea hiki ia, e lawe aku oe i keia kiaha mai o'u aku nei; aka hoi, aia i kou makemake, aole i ko'u.
40 Hoi mai la ia i ua mau haumana la, a loaa iho la lakou e hiamoe ana; i mai ia ia Petero, Pela no anei, aole e hiki ia oukou ke kiai pu me au i hookahi hora?
41 E kiai oukou, e pule hoi, o lilo oukou i ka hoowalewaleia mai; ua oluolu nae ka naau, aka o ke kino, ua nawaliwali ia.
42 Hele hou aku la ia, ka lua ia o ka hele ana; pule aka la ia, i aku la, E ko'u Makua, ina paha aole ia he mea hiki ke laweia'ku keia kiaha mai o'u aku nei, i inu ole au, ina no e hanaia kou makemake.
43 Hoi hou mai la ia, a loaa hou iho la lakou e hiamoe ana; no ka mea, ua luluhi iho ko lakou mau maka.
44 Waiho mai la ia ia lakou, hele hou aku la, o ke kolu keia o ka pule ana, ma kela olelo hookahi no.
45 Alaila, hele mai la ia i kana poe haumana, i mai la ia lakou, E hiamoe nai aku oukou, a e hoomaha iho: aia hoi, ke kokoke mai nei ka hora, a e kamakaiaia'na ke Keiki a ke kanaka a lilo i na lima o ka poe hewa.
46 E ala mai, e haele kakou; eia ae ua kokoke mai nei ka mea nana au i kumakaia.
 
47 A i kana olelo ana, aia hoi, hele mai la o Iuda, kekahi o ka poe umikumamalua, me ia pa ka poe kanaka he nui, me na pahikaua a me na newa, i hoounaia mai o na kahana nui a me na lunakahiko
48 O ka mea nana ia i kumakaia, haawi aku la ia i hoailona ia lakou, i aku la, O ka mea a'u e honi aku ai, oia no ia, e hoopaa oukou ia ia.
49 A hele pololei aku la ia io Iesu la, i aku la, Aloha oe, e Rabi, a honi aku la ia ia.
50 I mai la o Iesu ia ia, E ka hoalauna, heaha kau i hele mai nei? Alaila hele aku la lakou, a kau aku la i na lima malana o Iesu, a hoopaa iho la ia ia.
51 Aia hoi, o kekahi o ka poe me Iesu, lalau iho la kona lima i kana pahikana, unuhi ae la, a hahau aku la i ke kauwa a ke kaluna nui, a old aku la i kona pepeiao.
52 Alaila i mai la o Iesu ia ia, E hoihoi oe i ka pahikaua i kona wahi: no ka mea, o ka poe lalau i ka pahikaua, o make no lakou i ka pahikaua.
53 Ke manao nei anei oe, e hiki ole ia'u ano ke kahea aku i ko'a Makua, a e hoouna mai no ia io'u nei i na legeona anela he umikumamalua a keu aku?
54 Aka, pehea la hoi e hookoia'I ka Palapala, e i mai ana, e hanaia keia mau mea?
55 Ia hora no, olelo aka la Iesu i ka poe kanaka, Ke hele mai nei anei oukou iwaho nei me na pahikaua a me na newa e lalau mai ia'u, e like me ka lalau ana i ka powa? Ua noho pu au me oukou i kela la i keia la e ao ana iloko o ka luakini aole nae oukou i lalau mai ia'u.
56 Ua hanaia keia mau mea a pau i ko ai na palapala a ka poe kaula. Alaila, haalele iho la na haumana a pau ia ia, a holo aku la.
 
57 A o ka poe nana Iesu i lalau aku, alakai aku la lakou ia ia io Kaiapa la ke kahana nui, kahi i hoakoakoaia'i ka poe kakauolelo a me na lunakahiko.
58 Ukali mamao aku la o Petero ia ia, a hiki i ka pahale o ke kahuna nui: a komo aku la ia iloko, noho pu iho la me ka poe ilamuku e ike i ka hope.
59 Imi aku la ka poe kahuna nui me na lunakahiko, a me ka ahalonakanawai a pau i mea hoike wahahee no Iesu i make ai oia;
60 Aole nae i loaa. He nui no hoi na mea hoike wahahee i hele mai, aole hoi i loaa, Mahope iho hele mai la elua mau mea hoike wahahee,
61 I mai la, Ua olelo mai oia nei, E hiki no ia'u ke wawahi iho i ka luakini o ke Akua, a e hana hou au ia a paa i na la ekolu.
62 Ku ae la ke kahuna nui, i mai la ia ia, Aole anei oe e olelo iki mai? Heaha ka laua nei i hoike mai ai nou?
63 Aole o Iesu i ekemu ae. Olelo mai la ke kahuna nui ia ia, i mai la, Ke ninau pono aku nei au ia oe ma ke Akua ola, e hai mai oe ia makou, o oe anei ka Mesia, ke Keiki a ke Akua?
64 Olelo aku la o Iesu, Oia kau i olelo mai. A ke olelo aku nei hoi au ia oukou, mahope aku nei, e ike no oukou i ke keiki a ke kanaka e noho ana ma ka lima akau o ka Mea mana, a e hele mai ana maluna o na ao o ka lani.
65 Alaila haehae iho la ke kahuna nui i kona aahu, i ne la, Ke olelo hoino wale nei oia nei; pahea la e pono ai kakou i na mea ikemaka hou? Aia hoi, ua loho iho nei oukou i kana olelo hoino aaa.
66 Heaha ko oukou manao? I mai la lakou, Ua hewa ia e make.
67 Alaila, kuha aku la lakou i kona maka, a kui aku la ia ia, a papai aku la kekahi poe ia ia me ka poho lima,
68 I aku la, E ka Mesia, e koho mai oe ia makou, nawai oe i papai aku?
 
69 Noho iho la o Petero iwaho ma ka pahale; a hele mai la kekahi kaikamahine io na la, i mai la, O oe no hoi kekahi mo Iesu no Galilaia.
70 Hoole aku la ia imua o lakou a pau, i aku la, Aole au ike i kau mea e olelo mai nei.
71 Hele aku la ia iwaho ma ka ipuka, ike mai la kekahi kaikamahine e ae ia ia, a hai aku la ia lakou ilaila, Oia nei no hoi kekahi me Iesu no Nazareta.
72 Hoole hou aku la ia me ka hoohiki ino, Aole au ike i ua kanaka la.
73 Mahope iho, hele mai la ka poe e ku ana ilaila, i mai la ia Petero, Oiaio no, o oe kekahi o lakou, no ka mea, ke hoike mai nei kau olelo ia oe iho.
74 Alaila, hoomaka iho la ia e hailiili a me ka hoohiki ino, i aku la, Aole au i ike ia kanaka. A ooo koke iho la ka mea.
75 A hoomanao iho la o Petero i ka mea a Iesu i olelo mai ai ia ia, Mamua mai o ke ooo ana o ka mea, e pakolu no kau hoole ana mai ia'u. Hele aku la ia iwaho, a uwe walania iho la ia.