2
OLELO mai la o Iehova ia Mose a ia Aarona, i mai la,
E noho kela kanaka keia kanaka o na mamo a Iseraela ma kona hae iho, me ka hae o ka hale o ko lakou kupuna; e noho kupono ana lakou i ka halelewa o ke anaina.
 
Ma ka aoao hikina, ma ka puka ana o ka la e noho ai ka poe no ka hae o ka Iuda hoomoana ana, ma ko lakou poe kaua: a o Nahesona ke keiki a Aminadaba, oia ka luna no na mamo a Iuda.
A o kona poe kaua, a o na mea o lakou i heluia, he kanahikukumamaha tausani, me na haneri ken eono.
A o ka poe e noho kokoke ia ia, oia ka ohana a Isakara; a o Netaneela ke keiki a Zuara, oia ka luna o na mamo a Isakara.
A o kona poe kaua, a o ka poe o lakou i heluia, he kanalimakumamaha tausani, me na haneri keu eha.
O ka ohana hoi a Zebuluna; a o ka luna o na mamo a Zebuluna, oia o Eliaba ke keiki a Helona.
A o kona poe kana, a o ka poe o lakou i heluia, he kanalimakumamahiku tausani, a me na haneri keu eha.
O na mea a pau i heluia, ma kahi hoomoana o ka Iuda, hookahi ia haneri a me kanawalukumamaono tausani, a me na haneri keu eha, ma ko lakou poe kaua; o keia poe ke hele mamua.
 
10 Ma ka aoao hema ka hae o kahi hoomoana o ka Reubena, ma ko lakou poe kaua; a o ka luna o na mamo a Reubena, oia o Elizura ke keiki a Sedeura.
11 A o kona poe kaua, a o na mea o lakou i heluia, he kanahakumamaono tausani, a me na haneri elima.
12 A o ka poe e noho kokoke ia ia, o ka ohana a Simeona: a o ka luna o na mamo a Simeona, oia o Selumiela ke keiki a Zurisadai.
13 A o kona poe kaua, a o na mea o lakou i heluia, he kanalimakumamaiwa tausani, me na haneri keu ekolu.
14 Alaila o ka ohana a Gada; a o Eliasapa ke keiki a Reuela, oia ka luna o na mamo a Gada.
15 A o kona poe kaua, a o na mea o lakou i heluia, he kanahakumamalima tausani me na haneri eono, a me ke kanalima.
16 O ka poe a pau i heluia ma kahi hoomoana o ka Reubena, hookahi ia haneri me kanalimakumamakahi tausani, eha haneri a me kanalima keu, ma ko lakou poe kaua: a o lakou ke hele ma ka lua o ka huakai.
 
17 Alaila e neenee aku ka halelowa o ke anaina, me ka poo hoomoana o na Levi, iwaenakonu o ka poe hoomoana: e like me ko lakou hoomoana ana, pela no lakou e neenee aku ai, o kela kanaka keia kanaka ma kona wahi ma ko lakou hae.
 
18 Ma ka aoao komohaua ka hae o ka poe hoomoana o ka Eperaima, ma ko lakou poe kana: a o ka luna o na mamo a Eperaima, oia o Elisama ke keiki a Amihuda,
19 A o kona poe kaua, a me na mea o lakou i heluia, he kanaha tausani a me na haneri keu elima.
20 A e pili ia ia ka ohana a Manage: a o ka luna o na mamo a Manase, oia o Gamaliela ke keiki a Pedazura.
21 A o kona poe kaua, a me na mea o lakou i heluia, he kanakolukumamalua tausani a me na haneri keu elua.
22 Alaila o ka ohana a Beniamina: a o ka luna o na mamo a Beniamina, oia o Abidana ke keiki a Gideoni.
23 A o kona poe kaua, a me ka poe o lakou i heluia, he kanakolukumamalima tausani a me na haneri ken eha.
24 O ka poe a pau i heluia no kahi hoomoana o ka Eperaima, hookahi ia haneri me kumamawalu tausani me ka haneri hookahi, ma ko lakou mau poe kaua: a e hele aku hoi lakou ma ke kolu o ka huakai.
 
25 Ma ka aoao akau ka hae o ka poe hoomoana o ka Dana ma ko lakou poe kaua: a o ka luna o na mamo a Dana, oia o Ahiezera ke keiki a Amisadai.
26 A o kona poe kaua, a o na mea o lakou i heluia, he kanaonokumamalua tausani me na haneri keu ehiku.
27 A o ka poe hoomoana me ia, oia ka ohana a Asera: a o ka luna o na mamo a Asera, oia o Pagiela ke keiki a Okerana.
28 O kona poe kaua, a me na mea o lakou i heluia, he kanahakumamakahi tausani a me na haneri keu elima.
 
29 Alaila ka ohana a Napetali: a o ka luna o na mamo a Napetali, oia o Ahira ke keiki a Enana.
30 O kona poe kaua, a me na mea o lakou i heluia, he kanalimakumamakolu tausani a me na haneri keu eha.
31 O ka poe a pau i heluia ma kahi hoomoana o Dana, hookahi haneri me kanalimakumamahiku tausani a me na haneri keu eono: a o lakou nei ke hele mahope me ko lakou mau hae.
 
32 O keia ka poe i heluia o na mamo a Iseraela, ma ko ka hale o ko lakou poe kupuna: o na mea a pau i heluia o na wahi hoomoana, ma ko lakou mau poe kaua, he aono haneri me ke kumamakolu tausani, me na haneri keu elima a me ke kanalima.
33 Aka, aole i heluia na Levi me na mamo a Iseraela; e like me ka Iehova i kauoha mai ai ia Mose.
34 A hana iho la na mamo a Iseraela e like me na mea a pau a Iehova i kauoha mai ai ia Mose: pela lakou i hoomoana ai ma ko lakou mau hae, a pela hoi lakou i hele aku ai, o kela mea keia mea mamu tili o ko lakou mau ohana, e like me ko ka hale o ko lakou poe kupuna.