3
EIA hoi na hanauna o Aarona laua o Mose, i ka la a Iehova i olelo mai ai ia Mose ma ka mauna o Sinai.
Eia hoi na inoa o na keiki a Aarona; o Nadaba ka hiapo, o Abihu, o Eleazara, a o Itamara.
Oia na inoa o na keiki a Aarona, na kahuna i poniia, ana i hoolaa ai e lawelawe ma ka oihana kahuna.
A make iho la o Nadaba laua o Abihu imua o Iehova, ia laua i kaumaha aku ai i ke ahi e imua o Iehova ma ka waonahele o Sinai, aole hoi a laua keiki: a lawelawe aku la o Eleazara laua o Itamara ma ka oihana kahuna imua o na maka o Aarona o ko laua makuakane.
 
Olelo mai la o Iehova ia Mose i mai la,
E hooneenee mai i ka ohana a Levi a kokoke, a e hoonoho ia lakou inula o Aarona ke kahuna, i lawelawe lakou nana.
Na lakou e malama i kana oihana, a me ka ke anainakanaka a pau ma ke alo o ka halelewa o ke anaina, e lawelawe i na mea o ka halelewa.
Na lakou e malama i na mea hana a pau o ka halelewa o ke anaina, a me ka hana a na mamo a Iseraela, e hana'i i ka oihana o ka halelewa.
E haawi ae oe i na Levi no Aarona a no kana mau keiki: ua haawiia lakou a lilo loa nona, noloko o ka Iseraela.
10 E kauoha aku oe ia Aarona a me kana mau keiki, a e lawelawe lakou ma ka ke kahuna oihana; a o ke kanaka e ke hele mai a kokoke, e make ia.
 
11 Olelo mai la o Iehova ia Mose, i mai la,
12 Owau nei hoi, ua hookaawale ae nei au i na Levi maiwaena mai o na mamo a Iseraela, i pauai no na hiapo a pau i hanau mua o na mamo a Iseraela; no ia mea, no'u no na Levi.
13 No ka mea, no'u no na makahiapo a pau: i ka la a'u i luku ai i na makahiapo a pau ma ka aina o Aigupita, hoolaa iho la hoi au no'u i na makahiapo ma ka Iseraela, i ka na kanaka a me ka na holoholona; no'u no lakou; owau no Iehova.
 
14 Olelo mai la o Iehova ia Mose ma ka waonahele o Sinai, i mai la,
15 E helu oe i na mamo o Levi mamuli o ko ka hale a ko lakou poe kupuna, ma ko lakou mau ohana: o na kane a pau mai ka malama hookahi a keu aku kau e helu aku ai.
16 A helu iho la o Mose ia lakou mamuli o ka olelo a Iehoia, e like me ia i kauohaia mai ai
17 Eia hoi na keiki a Levi ma ko lakou mau inoa; o Geresona, o Kohata, a o Merari.
18 A eia na inoa o na keiki a Geresona, ma ka laua mau ohana; o Libeni a o Simei.
19 Eia hoi na keiki a Kohata ma ka lakou mau ohana; o Amerama, o Izehara, o Heberona a o Uziela.
20 A o na keiki a Merari, ma ka laua mau ohana; o Maheli a o Musi: oia na ohana o na Levi, ma ko ka hale o ko lakou poe kupuna.
 
21 Na Geresona Ka ohana o na Libeni a me na Simei: oia na ohana o na keiki a Geresona.
22 O ko lakou poe i heluia ma ka helu ana i na kane a pau, mai ka malama hookahi a keu aku, o ka poe o lakou i heluia, he ehiku tausani a me na haneri keu elima.
23 A e hoomoana na ohana o ka Geresona mahope o ka halelewa ma ka aoao komohana.
24 A o ka luna ohana o ke kupuna o ka Geresona, oia o Eliasapa ke keiki a Laeia.
25 O ka mea a na mamo a Geresona e malama ai ma ka halelewa o ke anaina, oia o ka halelewa maloko, ka halelole a me ka mea uhi maluna, a me ka paku no ka puka o ka halelewa o ke anaina,
26 A me na paku o ka pa, a me ka pale no ka puka o ka pa, ka mea e pili ana ma ka halelewa a ma ke kuahu a puni, a me kona mau kaula no na oihana a pau ona.
 
27 Na Kohata ka ohana o ka Amerama, me ka ohana o ka Izehara, a me ka ohana o ka Heberona, a me ka ohana o ka Uziela; oia na ohana o ka Kohata.
28 I ka helu ana i na kane a pau mai ka malama hookahi a keu aku, he ewalu tausani a me na haneri keu eono, e malama ana i na mea o kahi hoano.
29 E hoomoana na ohana a na keiki a Kohata ma ka aoao hema o ka halelewa.
30 A o ka luna o ka ohana kupuna o na ohana o ka Kohata, oia o Elizapana ke keiki a Uziela.
31 O ka lakou mea e malama ai, oia ka pahu, ka papaaina, ka ipukukui, na kuahu, a me na ipu o ke keenakapu, na mea a lakou e lawelawe ai, a me ka pale a me kana oihana a pau.
32 A o Eleazara ke keiki a Aarona ke kahuna, oia ka luna maluna o ka luna o na Levi, a e nana aku ia maluna o ka poe malama i ka oihana o ke keenakapu.
 
33 Na Merari ka ohana o ka Maheli a me ka ohana o ka Musi: oia na ohana na Merari.
34 O na mea o lakou i heluia, ma ka helu ana i na kane a pau, mai ka malama hookahi a keu aku, eono ia tausani a me na haneri keu elua.
35 A o ka luna o ko ka hale o ka makua nana na ohana o Merari, oia o Zuriela ke keiki a Abihaila: e hoomoana lakou ma ka aoao akau o ka halelewa.
36 A o ka oihana malama a na keiki a Merari, oia na papa o ka halelewa, me kona mau kaola, a me kona mau pou, a me kona mau kumu, a me kona mau ipu, a me ka oihana a pau ilaila,
37 A me na pau o ka pa a puni, a me ko lakou mau kumu, a me ko lakou mau makia, a me ko lakou mau kaula.
 
38 Aka, o ka poe hoomoana ma ke alo o ka halelewa, ma ka aoao hikina, imua o ka halelewa anaina ma ka hikina, oia o Mose a me Aarona a me kana mau keiki, i mea e malama ai i ke keenakapu, no ka oihana a na mamo a Iseraela: a o ke kanaka e ke hele mai a kokoke, e make no ia.
39 O na Levi a pau i heluia, a Mose laua o Aarona i helu ai mamuli o ke kauoha ana mai a Iehova, ma na ohana o lakou; o na kane a pau mai ka malama hookahi a keu aku, he iwakaluakumamalua tausani.
 
40 Olelo mai la o Iehova ia Mose, E helu oe i na makahiapo kane a pau o na mamo a Iseraela, o ka malama hookahi a keu aku, a e helu hoi i na inoa o lakou.
41 E lawe oe i na Levi no'u, (owau no Iehova,) i panai no na hiapo a pau iwaena o na mamo a Iseraela; a i na holoholona o ka Levi i panai no na holoholona hiapo o na mamo a Iseraela.
42 A helu aku la o Mose i na makahiapo a pau iwaena o na mamo a Iseraela, e like me ka Iehova i kauoha mai ai ia ia.
43 O na makahiapo kane a pau, ma ka helu ana i na inoa, o ka poe o lakou i heluia mai ka malama hookahi a keu aku, he iwakaluakumamalua tausani, me na haneri elua a me ke kanahikukumamakolu.
 
44 Olelo mai la o Iehova ia Mose, i mai la,
45 E lawe oe i na Levi i panai no na makahiapo a pau iwaena o na mamo a Iseraela, a me na holoholona o na Levi i panai no ko lakou poe holoholona, a no'u no na Levi: owau no Iehova.
46 A no ka poe e panaiia he elua haneri me kanahikukumamakolu o na hiapo o na mamo a Iseraela, ka i oi mamua o na Levi,
47 E auhau aku oe i na sekela elima no ke poo hookahi; ma ka sekela o ke keenakapu kau e auhau aku ai: (he iwakalua gera, hookahi ia sekela:)
48 A e haawi aku oe i ke kala a ka poe keu o lakou i panaiia'i, ia Aarona a me kana mau keikikane.
49 Lawe ae la o Mose i ke kala panai a ka poe i koe o na mea i panaiia e na Levi.
50 Lawe ae la oia i ke kala a na hiapo o na mamo a Iseraela; hookahi tausani, ekolu haneri me kanaonokumamalima na sekela, ma ka sekela o ke keenakapu.
51 A haawi aku la o Mose i ke kala a ka poe i panaiia, ia Aarona a me kana mau keikikane, e like me ka olelo a Iehova, me ka mea a Iehova i kauoha mai ai ia Mose.