18
OLELO mai la o Iehova ia Aarona, Maluna iho ou a mo au mau keiki, a me ka ohana a kou kupuna e ili ai ka hewa o ke keenakapu; a maluna iho ou a me au mau keiki e ili ai ka hewa o ka oihanakahuna.
A o kou poe hoahanau hoi o ka ohana a Levi, ka ohana a ou kupunakane, o lakou kau e lawe pu ai me oe, i hui pu ia'i me oe, a e lawelawo lakou na'u: aka o oe a me kau mau keiki me oe, imua o ka halelewa o ke kanawai oukou.
A e malama lakou i kau oihana a me ka oihana o ka halelewa a pau: aole nae lakou e hele mai a kokoke i na ipu o ke keenakapu, a i ke kuahu, i ole ai lakou e make, aole hoi oukou.
A e hui pu ia lakou me oe, a e malama lakou i ka oihana o ka halelewa o ke anaina, no ka hana a pau o ka halelewa: aole no e hele mai ke kanaka e, a kokoke io oukou la.
A e malama oukou i ka oihana o ke keenakapu a me ka oihana o ke kuahu; i kau hou ole ai ka inaina maluna o na mamo a Ise-raela,
A owau nei la, ua lawe no wau i ko oukou poe hoahanau o na Levi, maiwaena mai o na mamo a Iseraela: ua haawiia lakou no oukou, i haawina no Iehova, e lawelawe i ka hana ma ka halelewa o ke anaina.
Nolaila la, e malama oe a me au mau keiki me oe i ka oukou oihanakahuna no na mea a pau o ke kuahu, a maloko o ka paku: a e malama oukou; ua haawi aku au na oukou i ka oihanakahuna i oihana i haawi lokomaikai ia; a o ke kanaka e ae e hele wale mai a kokoke, e make ia.
 
Olelo mai la o Iehova ia Aarona, Aia hoi, ua haawi aku au ia oe i ka malama i ka'u mau mohaihoali, o na mea laa a pau a na mamo a Iseraela; ua haawi aku au ia mau mea nau, i kuleana nau a na kau mau keiki, ma ke kanawai mau loa.
O keia no kau no na mea laa loa, mai ke ahi mai: o na mohaimakana a pau a lakou, o na mohaiai a pau a lakou, o na mohaihala a pau a lakou, a o na mohailaweluila a lakou, na mea a lakou e haawi mai ai ia'u, e laa loa ia nau a na kau poe keiki.
10 Ma kahi hoano loa oe e ai ai ia mea: o na kane a pau e ai iho ia: he mea laa ia nau.
11 Oia no nau; o ka mohaikaikai a lakou e haawi mai ai, a me na mohaihoali a pau a na mamo a Iseraela; ua haawi aku au ia mau mea nau, a na kau poe keikikane a me kau poe kaikamahine me oe ma ke kanawai mau loa; o ka poe maemae a pau iloko o kou hale, o lakou ke ai ia mea.
12 O kahi momona a pau o ka aila, me kahi momona a pau o ka waina, a o ka palaoa, o na hua mua o ia mau mea, na mea a lakou e mohai iho ai na Iehova, oia mau mea ka'u i haawi aku ai nau.
13 O na mea a pau i oo mua ma ka aina, a lakou e lawe mai ai na Iehova, o kau ia; o ka poe a pau i maemae ma kou hale, e ai lakou ia.
14 O na mea a pau iloko o ka Iseraela i hoolaaia, nau no ia.
15 O kela hiapo keia hiapo a na mea io a pau, a ke kanaka a me ka holoholona, na mea a lakou e lawe mai ai na Iehova, nau no lakou: aka, e panai aku oe i ka hiapo a kanaka, a o ka hanau mua a na holoholona maemae ole kau e panai ai.
16 A o na mea e pono ke panai ia, mai ka malama hookahi o ka hanau ana kau e panai ai, ma kou manao ana, e like me na sekela elima, ma ka sekela o ke keenakapu, oia hoi na gera ho iwakalua.
17 Aka, o ka hiapo a ka bipi, a o ka hiapo a ka hi pa, a o ka hiapo a ke kao paha, mai panai oe, ua laa ia mau mea; e pipi oe i ko lakou koko maluna o ke kuahu, a e puhi i ko lakou momona i mohai ma ke ahi, i mea ala ono no Iehova.
18 A o ka io o ia mau mea, nau no ia, e like me ka umauma hoali a me ka uha mua akau, nau no ia.
19 O na mohaikaikai a pau no na mea laa, na mea a na mamo a Iseraela e kaumaha ai na Iehova, oia ka'u i haawi aku ai nau, a na kau poe keikikane a me na kaikamahine me oe, ma ke kanawai mau loa: he berita paakai mau loa ia imua o Iehova nou, a no kau hua me oe.
 
20 Olelo mai la o Iehova ia Aarona, Aohe ou aina hooilina ma ko lakou aina, aohe hoi kuleana ou iwaena o lakou: owau no kou kuleana a me kou hooilina iwaena o na mamo a Iseraela.
 
21 Aia hoi, ua haawi aku no wau no na mamo a Levi i ka hapaumi iloko o ka Iseraela, i hooilina no ka hana a lakou e hana'i, oia ka hana ma ka halelewa o ke anaina kanaka.
22 Aole hoi e hele mai na mamo a Iseraela a kokoke i ka halelewa o ke anaina ma keia hope aku, o lawehala lakou e make ai.
23 Aka, e hana na Levi i ka oihana ma ka halelewa o ke anaina, a e lawe lakou i ko lakou hewa iho. He kanawai mau loa ma na hanauna o oukou, aohe o lakou aina hooili iwaena o na mamo a Iseraela.
24 Aka, o ka hapaumi o ka na mamo a Iseraela, o La mea a lakou e kaumaha ai i mohaikaikai na Iehova, oia ka'u i haawi aku ai ua na Levi i mea hooili: nolaila ka'u i olelo aku ai ia lakou, Aohe o lakou aina hooili iwaena o na mamo a Iseraela.
 
25 Olelo mai la o Iehova ia Mose, i mai la.
26 Penei e olelo aku ai i na Levi, e i aku ia lakou, Aia lawe oukou i ka hapaumi mai na mamo a Iseraela aku, i ka mea a'u i haawi aku ai na oukou mai o lakou mai, i hooilina no oukou, alaila, e kaumaha aku ai oukou i ka mohaikaikai noloko mai o ia mea, na Iehova, i hookahi hapaumi o ua hapaumi la.
27 A e hooliloia ka oukou mohaikaikai no oukou e like me ka palaoa no ke kahua hehi palaoa, a me ka piha ana o ka waihona waina.
28 Pela no hoi oukou e kanmaha ai i mohaikaikai na Iehova, noloko mai o na hapaumi a pau o oukou, i loaa ia oukou na na mamo a Iseraela mai; a noloko o keia mea ka oukou e haawi ai i ka mohaikaikai a Iehova na Aarona ke kahuna.
29 Noloko mai o ka oukou mau haawina a pau e kaumaha aku ai oukou i na mohaikaikai a pau a Iehova, noloko mai o kahi momona a pau o ia mea, o kahi laa ona, noloko o ia wahi.
30 Nolaila, e olelo aku ai oe ia lakou, Aia hookaawale ae oukou i kahi momona ona mai ia mea aku, alaila, e hooliloia no na Levi e like me ka mea i loaa o ke kahua hehi palaoa, a me ka mea i loaa o ka waihona waina.
31 A e ai oukou ia mea ma kela wahi keia wahi, o oukou a me ko na hale o oukou, no ka mea, o ka oukou uku keia no ka oukou hana ana ma ka halelewa o ke anaina.
32 Aole hoi oukou e lawe i ka hewa no ia mea, ia oukou i hookaawale ai i kahi momona o ia mea: aole no hoi oukou e hoohaumia i ua mea laa o na mamo a Iseraela, o make oukou.