23
I AKU ia o Balaama ia Balaka, E hana oe no'u maanei i mau kuahu ehiku; e hoomakaukau hoi oe no'u i na bipikane ehiku a me na hipakane ehiku.
Hana iho la o Balaka e like me ka Balaama i olelo aku ai; a mohai aku la o Balaka laua o Balaama ma kela kuahu ma keia kuahu i ka bipikane hookahi a me ka hipakane hookahi.
I aku la o Balaama ia Balaka, E ku iho oe ma kau mohaikuni, a e hele aku wau; malia paha e hele mai no o Iehova e halawai mo au: a o ka mea ana e hoike mai ai ia'u, oia ka'u o hai aku ai ia oe. A hele aku la ia i kahi kiekie.
A halawai mai la ke Akua me Balaama; i aku la hoi oia ia ia, Ua hoomakaukau no wau i na kuahu ehiku, ua mohai aku hoi au i ka bipikane a me ka hipakane maluna o kela kuahu o keia kuahu.
Waiho mai la o Iehova i wahi olelo ma ka waha o Balaama, i mai la, O hoi oe io Balaka la, a penei kau e olelo aku ai.
A hoi hou ae la ia io na la: aia hoi, e ku ana oia ma kana mohaikuni, oia a me na luna a pau o Moaba.
Hapai ae la ia i kana olelonane, i aku la,
Na Balaka ke alii o Moaba au i lawe mai nei
Mai Arama mai, mai na mauna o ka hikina;
E hele mai, e hoino no'u i ka Iakoba,
E hele mai, e hoohewa aku i ka Iseraela.
Pehea la au e hoino ai i ka ke Akua i hoino ole ai?
Pehea la hoi au e hoohewa ai i ka Iehova i hoohewa ole ai?
No ka mea, maluna o na pali ka'u e ike aku nei ia ia;
Maluna hoi o na puu a'u e nana aku nei ia ia;
Aia hoi, e noho kaawale ia poe kanaka,
Aole hoi e huiia'ku me na lahuikanaka.
10 Owai la e hiki ke helu i na hunalepo o Iakoba,
A me ka lehulehu o ka hapaha o ka Iseraela?
E ake au e make i ka make ana o ka mea pono,
I like hoi kuu hope me kona!
 
11 I mai la o Balaka ia Balaama, Heaha keia au i hana mai ai ia'u? Kii aku la no wau ia oe o olelo hoino i kuu poe enemi; aia hoi, ua hoomaikai wale aku oe ia lakou.
12 Olelo aku la kela, i aku la, Aole anei au e hoomanao e olelo aku i ka mea a Iehova i waiho mai ai iloko o kuu waha?
 
13 I mai la o Balaka ia ia, Ke noi aku nei au ia oe, e hele pu kaua ma kahi e, malaila e ike aku ai oe ia lakou: e ike oe i kela aoao wale no, aole no e ike ia lakou a pau; a malaila oe e hoino ai ia lakou no'u.
 
14 Kai aku la kela ia ia i kahi papu o Zopima, maluna pono o Pisega: hana iho la ia i na kuahu ehiku, a mohai aku la i ka bipikane a me ka hipakane ma kela kuahu a ma keia kuahu.
15 I aku la ia ia Balaka, E ku oe maanei ma kau mohaikuni, a halawai aku wau me Iehova ma o.
16 Halawai mai la o Iehova me Balaama, waiho mai la i olelo ma kona waha, i mai la, E hoi hon aku oe io Balaka la, e i aku oe penei.
17 A hiki aku la ia io na la, aia hoi, ku iho la ia ma kana mohaikuni, a me ia pu na luna o Moaba; ninau mai la o Balaka ia ia, Heaha ka Iehova i olelo mai ai?
18 Hai aku la ia i kana olelonane, i aku la,
E ku ae oe iluna, e Balaka, e hoolohe mai;
E maliu mai oe ia'u, e ke keiki a Zipora,
19 Aole ke Akua he kanaka, i hoopunipuni mai ai ia;
Aole hoi ia he keiki a ke kanaka i mihi ia:
Ua i mai no ia, aole anei ia e hana mai no hoi?
Ua olelo mai no oia, aole anei ia e hooko?
20 Aia hoi, ua loaa ia'u ka olelo hoomaikai aku;
Ua hoomaikai no oia, aole e hiki ia'u ke hoololi ae.
21 Aole ia i ike i ka hewa iloko o ka Iakoba,
Aole hoi oia i ike i ke kekee iloko o ka Iseraela;
Me ia no o Iehova o kona Akua,
Iwaena hoi o lakou ka hooho alii.
22 Na ke Akua lakou i lawe mai, mai Aigupita mai:
Ia ia no ka ikaika me he reema la.
23 He oiaio, aole no he kilokilo aku i ka Iakoba,
Aole hoi he anaana aku i ka Iseraela:
Ma ia hope e oleloia mai no ka Iakoba, a no ka Iseraela,
Kupaianaha ka hana ana a ke Akua!
24 Aia hoi, e ala'e keia poe kanaka me he lionawahine la.
E ku ae hoi ia e like me ka lionakane;
Aole ia e moe hou, a ai iho ia i ke pio,
A e inu hoi i ke koko o ka mea i pepehiia.
 
25 I mai la o Balaka ia ia, Mai hoino iki aku ia lakou, aole hoi e hoomaikai iki aku.
26 Olelo aku la o Balaama ia Balaka, i aku la, Aole anei au i i aku ia oe, O ka mea a pau a Iehova i olelo mai ai ia'u, oia ka'u e hana i?
 
27 I mai la o Balaka ia Balaama, Ke noi aku nei au ia oe, e hele mai, a e kai aku au ia oe i kahi e; malia paha e oluolu ke Akua i hoino aku ai oe ia lakou malaila.
28 Kai aku la o Balaka ia Balaama maluna pono o Peora, e nana aku ana i Iesimona.
29 I aku la o Balaama ia Balaka, E hana oe no'u i ehiku mau kuahu maanei, a e hoomakaukau no'u maanei i ehiku mau bipikane a me na hipakane i ehiku.
30 Hana iho la o Balaka e like me ka Balaama i olelo ai, a mohai aku la i ka bipikane a me ka hipakane maluna o kela kuahu o keia kuahu.