24
A IKE iho la o Balaama, ua lealea o Iehova i ka hoomaikai aku i ka Iseraela, aole ia i hele hou aku e like mamua e imi i na kilokilo ana; aka, haliu ae la ia i kona maka ma ka waonahele.
Alawa ae la na maka o Balaama iluna, ike ae la i ka Iseraela e hoomoana ana ma ko lakou mau ohana; a kau mai la ka Uhane o ke Akua maluna ona.
Hapai ae la ia i kana olelonane, i aku la,
O ka wanana a Balaama a ke keiki a Beora,
O ka wanana a ke kanaka i hookaakaaia kona mau maka:
Ka wanana a ka mea i lohe i na olelo a ke Akua,
A ka mea i ike i ka Mea mana ma ka hihio;
E moe ana ilalo, a e kaakaa ana kona mau maka:
Nani ka maikai o na halelole ou, e Iakoba!
O kou mau halelewa hoi, e Iseraela!
E like me na awawa ko lakou palahalaha ana,
E like hoi me na mahinaai ma kapa muliwai,
Me na laau aloe hoi a Iehova i kanu ai,
A me na laau kedera ma kapa o na wai.
E kahe ana ka wai mailoko ae o kona mau bakeke,
A ma na wai he nui kona hua kanu;
E kiekie ae hoi kona alii maluna o Agaga,
A e hookiekieia'e kona aupuni.
Na ke Akua ia i kai mai nei, mai Aigupita mai;
Ia ia hoi ka ikaika me he reema la;
E ai iho oia i na lahuikanaka i kona poe enemi,
A e uhai ia i ko lakou mau iwi,
E houia hoi lakou i kana mau pua.
Ua kukuli iho ia, ua moe iho me he lionakane la,
A me ka lionawahine; nawai la ia e hoala'e?
E pomaikai ka mea hoomaikai ia oe,
A e poino ka mea hoino aku ia oe.
 
10 Ua hoaia ka inaina o Balaka ia Balaama, a pai pu na lima ona: i mai la o Balaka ia Balaama, Ua kii aku no wau ia oe no ka hoino aku i kuu poe enemi; aia hoi, eia ke kolu o kou hoomaikai wale ana aku.
11 Nolaila, e holo aku oe i kou wahi: i manao iho la au e hoohanohano loa aku ia oe; aka hoi, o Iehova ka i keakea mai ia oe i loaa ole ai ka hanohano.
12 Olelo mai la o Balaama ia Balaka, Aole anei au i olelo aku i ka poe elele au i hoouna at io'u la, i ka i ana aku,
13 Ina e haawi mai o Balaka i ko kala a me ke gula a piha kona hale, ina aole e hiki ia'u ke hoohala i ka olelo a Iehova, e hana i ka maikai, aole hoi i ka hewa ma kuu manao iho: o ka Iehova e olelo mai ai, oia ka'u e hai aku ai?
 
14 Ano hoi, ke hoi aku nei au i ko'u poe kanaka: ea, e hai e aku no au ia oe i ka mea a keia poe kanaka e hana mai ai i kou poe kanaka i na la mahope.
 
15 Hapai ae la ia i kana olelonane, i aku la,
O ka wanana a Balaama ke keiki a Beora,
Ka wanana a ke kanaka i hookaakaaia'e kona maka;
16 Ka wanana a ka mea i lohe i ka olelo a ke Akua,
A ka mea ike i ka mea ikea o ka Mea kiekie,
A ka mea nana i ka mea ikea o ka Mea mana loa,
E moe iho ana, a e kaakaa ana kona mau maka:
17 E ike auanei au ia ia, aole hoi ano,
E nana auanei au ia ia, aole hoi e kokoke:
E puka mai auanei he Hoku mai o Iakoba mai,
E ku mai ana no hoi he Kookoo mai o Iseraela mai;
A e luku aku no ia i na kihi o Moaba,
A e pepehi iho ia i na keiki hoohaunaele a pau.
18 E lilo o Edoma i wahi E noho ai,
A e lilo o Seira i wahi e noho ai no kona poe enemi:
A e hana ikaika no o ka Iseraela.
19 Na Iakoba e puka mai auanei ka mea e alii ana,
A e luku iho oia i ke koena o ke kulanakanhale.
 
20 Nana aku la hoi oia i ka Ameleka, hai mai la ia i kana olelonane,
i mai la,
O Ameleka, ke pookela o na lahuikanaka,
Aka o kona hope, e make mau loa no oia.
21 Nana aku la hoi ia i ka Keni, hapai ae la ia i kana olelonane, i
mai la,
Ua paa kou wahi i noho ai,
Ua kau aku oe i kou punana maluna o ka pohaku:
22 Aka, e laweia'ku ka Keni, ahea la
E lawe pio aku o Asuria ia oe?
23 Hai aku la ia i kana olelonane, i aku la,
Auwe! owai la uanei ke ola i ka wa e hana mai ai ke Akua i
keia?
24 Mai kauwahi mai o Kitima mai, na moku,
A e hoopilikia lakou i ko Asuria,
A e hoopilikia hoi i ka Hebera,
A e luku loa ia'ku oia.
25 Ku ae la o Balaama, hele aku la ia, a hoi aku la i kona wahi; a hele aku la hoi o Balaka i kona aoao.