29
I KA hiku o ka malama, i ka la mua o ua malama la, he halawai hoano no oukou; mai hana oukou i kekahi hana luhi: he la ia e hookani ai i na pu no oukou.
A e kaumaha oukou i mohaikuni, i mea ala oluolu no Iehova: i hookahi bipikane hou, i hookahi hipakane, i ehiku keikihipa kina ole o ka makahiki mua;
A me ka lakou mohaiai, he palaoa i kawili pu ia me ka aila, i ekolu hapaumi no ka bipikane, a i elua hapaumi no ka hipakane.
Hookahi hoi hapaumi no ke keikihipa hookahi, ma na keikihipa a ehiku;
Hookahi hoi keikikao i mohailawehala e hookalahala no oukou:
He okoa ka mohaikuni o ka malama, me kana mohaiai, a me ka mohaikuni mau, a me kana mohaiai, a me ka lakou mau mohaiinu, e like me na kanawai no ia mau mea, i mea ala oluolu, i mohai i hanaia i ke ahi no Iehova.
 
A i ka umi o keia malama hiku, he halawai hoano no oukou; a e hoehaeha oukou i ko oukou mau naau: mai hana oukou i kekahi hana.
Aka, e kaumaha oukou i mohaikuni na Iehova, i mea ala oluolu; i hookahi bipikane opio, i hookahi hipakane, i ehiku mau keikihipa o ka makahiki mua; ia oukou ia mau mea he kina ole.
A o ka lakou mohaiai, he palaoa ia i kawili pu ia me ka aila, ekolu hapaumi o ka epa i ka bipikane hookahi, a elua hoi hapaumi i ka hipakane hookahi;
10 I hookahi hapaumi hoi i ke keikihipa hookahi, ma na hipakeiki a ehiku:
11 I hookahi keikikao i mohailawehala; he okoa ka mohailawehala o ka hookalahala ana, a me ka mohaikuni mau, a me kana mohaiai, a me na mohaiinu o ia mau mea.
 
12 A i ka la umikumamalima o ka hiku o ka malama, he houluulu hoano no oukou; mai hana oukou i kekahi hana maoli, e malama oukou i ahaaina na Iehova i na la ehiku.
13 A e kaumaha oukou i mohaikuni, i mohai i hanaia i ke ahi, he mea ala oluolu no Iehova; he umikumamakolu na bipikane opio, elua hipakane, he umikumamaha na keikihipa kina ole o ka makahiki mua;
14 A me ka mohaiai o ia mau mea, he palaoa i kawili pu ia me ka aila, ekolu hapaumi i ka bipikane hookahi ma na bipikane he umikumamakolu, i elua hoi hapaumi i ka hipakane hookahi, ma na hipakane a elua;
15 A i hookahi hapaumi i ke keikihipa hookahi, ma na keikihipa he umikumamaha;
16 I hookahi hoi keikikao i mohaikalahala; he okoa ka mohaikuni mau, me ka mohaiai a me ka mohaiinu o ia mea,
 
17 A i ka lua o ka la, i mau bipikane opio he umikumamalua, i elua hipakane, he umikumamaha hipakeiki kina ole o ka makahiki mua:
18 A me ka mohaiai o ia mau mea, a me na mohaiinu o ia mau mea, no na bipikane, a no na hipakane, a no na keikihipa, e like me ka helu ana ia lakou, ma ke kanawai;
19 I hookahi keikikao i mohailawehala; he okoa ka mohaikuni mau a me ka mohaiai o ia mea, a me na mohaiinu o ia mau mea,
 
20 A i ke kolu o ka la, he umikumamakahi na bipikane, elua hipakane, he umikumamaha na keikihipa kina ole o ka makahiki mua:
21 Me ka mohaiai o ia mau mea, a me na mohaiinu o ia mau mea, no na bipikane, no na hipakane, a no na keikihipa, e like me ka helu ana ia lakou, ma ke kanawai:
22 I hookahi hoi keikikao i mohailawehala; he okoa ka mohaikuni mau, me ka mohaiai o ia mea, a me ka mohaiinu o ia mea,
 
23 A i ka ha o ka la, he umi bipikane, elua hipakane, he umikumamaha na keikihipa kina ole o ka makahiki mua:
24 Me ka mohaiai o ia mea, a me ka mohaiinu o ia mau mea, no na bipikane, a no na keikihipa, e like me ka helu ana ia lakou, ma ke kanawai:
25 I hookahi hoi keikikao i mohailawehala; he okoa ka mohaikuni mau, me ka mohaiai o ia mea, a me ka mohaiinu o ia mea.
 
26 I ka lima o ka la, eiwa mau bipikane, elua hipakane, he umikumamaha na keikihipa kina ole o ka makahiki mua:
27 Me ka mohaiai o ia mau mea, a me ka mohaiinu o ia mau mea, no na bipikane, no na hipakane, a no na keikihipa, e like me ka helu ana ia lakou, ma ke kanawai:
28 I hookahi hoi kao i mohailawehala; he okoa ka mohaikuni mau, me ka mohaiai o ia mea, a me ka mohaiinu o ia mea.
 
29 A i ke ono o ka la, he ewalu mau bipikane, elua hipakane, he umikumamaha na keikihipa kina ole o ka makahiki mua:
30 Me ka mohaiai o ia mau mea, a me na mohaiinu o ia mau mea, no na bipikane, no na hipakane, a no na keikihipa, e like me ka helu ana ia lakou, ma ke kanawai;
31 I hookahi hoi kao i mohailawehala; he okoa ka mohaikuni mau, me ka mohaiai o ia mea, a me ka mohaiinu o ia mea.
 
32 A i ka hiku o ka la, i ehiku na bipikane, elua mau hipakane, he umikumamaha na keikihipa kina ole o ka makahiki mua:
33 Me na mohaiai o ia mau mea, a me na mohaiinu o ia mau mea, no na bipikane, no na hipakane, a no na keikihipa, e like me ka helu ana ia lakou, ma ke kanawai:
34 I hookahi hoi kao i mohailawehala; he okoa ka mohaikuni mau, me ka mohaiai o ia mea, a me ka mohaiinu o ia mea.
 
35 I ka walu o ka la, he halawai nui ko oukou; mai hana oukou i ka hana luhi:
36 Aka, e kaumaha oukou i mohaikuni, i mohai i hanaia i ke ahi, i mea ala oluolu no Iehova; i hookahi bipikane, hookahi hipakane, ehiku keikihipa kina ole o ka makahiki mua:
37 Me ka mohaiai o ia mau mea, a me na mohaiinu o ia mau mea, no ka bipikane, no ka hipakane, a no na keikihipa, e like me ka helu ana, ma ke kanawai;
38 I hookahi hoi kao i mohailawehala; he okoa ka mohaikuni mau, a me ka mohaiai o ia mea, a me ka mohaiinu o ia mea.
 
39 O keia mau mea ka oukou e hana'i no Iehova ma ka oukou mau ahaaina i kauia, he okoa ka oukou mau hoohiki ana, a me ka oukou mau mohaialoha, no ka oukou mau mohaikuni, a no ka oukou mau mohaiai, a no ka oukou mau mohaiinu, a no ka oukou mau mohaihoomalu.
40 A hai aku la o Mose i na mamo a Iseraela, e like me na mea a pau a Iehova i kauoha mai ai ia Mose.