33
EIA na hele ana o na mamo a Iseraela, o ka poe i puka ae mai ka aina o Aigupita mai, me ko lakou poe kaua, malalo o ka lima o Mose laua o Aarona.
Kakau iho la o Mose i ko lakou mau puka ana aku e like me na hele ana o lakou ma ke kauoha a Iehova: eia hoi na hele ana o lakou, e like me ko lakou mau puka ana.
A puka aku la lakou mai Ramese aku i ka malama mua, i ka la umikumamalima o ka malama mua: i ka la mahope iho o ka moliaola, puka aku la na mamo a Iseraela me ka lima kakauha imua o na maka o ko Aigupita a pau.
A kanu iho la ko Aigupita i na hiapo a pau a Iehova i luku ai iwaena o lakou: hoopai aku no hoi o Iehova i na hewa maluna o ko lakou mau akua.
 
Hele aku la na mamo a Iseraela mai Ramose aku, a hoomoana iho la ma Sukota.
Puka aku la lakou mai Sukota aku, a hoomoana ma Etama, ma ke kae o ka waonahele.
A hele lakou mai Etama aku, a huli ae la ma Pihahirota, kahi e ku pono ana imua o Baalazepona; a hoomoana iho la imua o Migedola.
A hele lakou mai ke alo aku o Pihahirota, a hele lakou iwaena o ke kai iloko o ka waonahele, a hele, i ekolu la o ka hele ana iloko o ka waonahele o Etama, a hoomoana iho la ma Mara.
A hele aku la lakou mai Mara aku a hiki i Elima: a ma Elima he umikumamalua na punawai, a me na laau pama he kanahiku; a hoomoana iho la lakou ilaila.
10 Hele lakou mai Elima aku, a hoomoana iho la ma ke Kaiula.
11 A hele lakou mai ke Kaiula ae, a hoomoana ma ka waonahele o Sina.
12 A mai ka waonahele aku o Sina lakou i hele ai, a hoomoana iho la ma Dopeka.
13 Hele hoi lakou mai Dopeka aku, a hoomoana iho la ma Alusa.
14 Hele lakou mai Alusa aku, a hoomoana ma Repidima, he wahi wai ole ia e inu ai na kanaka.
15 Mai Repidima aku lakou i hele ai, a hoomoana iho la ma ka waonahele o Sinai.
16 Hele aku hoi lakou mai ka waonahele o Sinai aku, a hoomoana iho la ma Kiberota-hataava.
 
17 Hele lakou mai Kiberota-hataava aku, a hoomoana iho la ma Hazerota.
18 Mai Hazerota aku lakou i hele ai, a hoomoana iho la ma Ritema.
19 Hele lakou mai Ritema aku, a hoomoana iho la ma Rimonepareza.
20 Hele lakou mai Rimonepareza aku, a hoomoana ma Libena.
21 A mai Libena aku lakou i hele ai, a hoomoana iho la ma Risa.
22 A mai Risa aku lakou i hele ai, a hoomoana iho la ma Kehelata.
23 Hele lakou mai Kehelata aku, a hoomoana ma ka mauna Sapera.
24 Mai ka mauna Sapera aku lakou i hele ai, a hoomoana iho la ma Harada.
25 Hele hoi lakou mai Harada aku, a hoomoana iho la ma Makehelota.
26 Mai Makehelota aku lakou i hele ai, a hoomoana iho la ma Tahata.
27 Hele hoi lakou mai Tahata aku, a hoomoana iho la ma Tara.
28 Mai Tara aku lakou i hele ai, a hoomoana iho la ma Miteka.
29 Mai Miteka aku lakou, a hoomoana ma Hasemona.
30 Mai Hasemona aku lakou, a hoomoana ma Moserota.
31 Mai Moserota aku lakou, a hoomoana ma Beneiakena.
32 Mai Beneiakena aku lakou, a hoomoana iho la ma Horagidegada.
33 Mai Horagidegada aku lakou, a hoomoana iho la ma Iotabata.
34 Mai Iotabata aku lakou, a hoomoana iho la ma Eberona.
35 Mai Eberona aku lakou i hele, a hoomoana iho la ma Eziona-gebera.
36 Hele aku la hoi lakou mai Eziona-gebera aku, a hoomoana iho la ma ka waonahele o Zina, oia o Kadesa.
37 Hele hoi lakou mai Kadesa aku, a hoomoana iho la ma ka mauua Hora, ma ka palena o ka aina o Edoma.
 
38 A pii aku la o Aarona ke kahuna i ka mauna o Hora, ma ke kauoha a Iehova, a make iho la ia ilaila, i ke kanaha o ka makahiki, mahope mai o ka puka ana o na mamo a Iseraela mai ka aina o Aigupita mai, i ka la mua o ka malama elima.
39 Hookahi haneri me ka iwakaluakumamakolu na makahiki o Aarona, i kona wa i make ai ma mauna Hora.
 
40 A o ke alii o Arada ka Kanaana, ka mea i noho ma ke kukuluhema o ka aina o Kanaana, lohe ae la ia i ka hele ana mai o na mamo a Iseraela.
 
41 A hele lakou mai ka mauna Hora aku, a hoomoana iho la ma Zalemona.
42 Hele aku hoi lakou mai Zalemona aku, a hoomoana iho la ma Punona.
43 Mai Punona aku lakou i hele ai, a hoomoana iho la ma Obota.
44 Hele aku la hoi lakou mai Obota aku, a hoomoana iho la ma Iieabarima.
45 Hele aku hoi lakou mai Iieabarima aku, a hoomoana iho la ma Dibonagada.
46 A hele aku lakou mai Dibonagada aku, a hoomoana ma Alemonadibelataima.
47 A hele hoi lakou mai Alemonadibelataima aku, a hoomoana ma na mauna o Abarima imua o Nebo.
48 Hele hoi lakou mai na mauna o Abarima aku, a hoomoana iho la ma na papu o Moaba, ma Ioredane o Ieriko.
49 A hoomoana iho la lakou ma Ioredane, mai Beteiesimota a hiki i Abela-sitima, ma na papu o Moaba.
 
50 Olelo mai la o Iehova ia Mose ma na papu o Moaba, ma Ioredane o Ieriko, i mai la,
51 E olelo aku oe i na mamo a Iseraela, e i aku ia lakou, A hiki aku oukou ma kela aoao o Ioredane, ma ka aina o Kanaana;
52 Alaila, e hookuke aku oukou i na kanaka a pau o ka aina mai ko oukou alo aku, e hoolei aku hoi i na kii kakauia a pau o lakou, a e hoolei hoi i na kii i hooheeheeia a pau o lakou, a e wawahi loa i na heiau a pau o lakou.
53 E hoohemo aku oukou i ko ka aina, a e noho iho oukou ilaila: no ka mea, ua haawi aku nu i ka aina no oukou e komo ai ilaila.
54 A e puunaue oukou i ka aina i noho ana iwaena o na ohana o oukou ma ka hailona; no ka poe nui e hoonui oukou i kona aina, a no ka poe uuku e houuku iho i kona aina: o ko kela kanaka, o ko keia kanaka ma kahi i hailonaia'i kona: ma na ohana o ko oukou poe kupuna, oukou e noho ai.
55 A i ole oukou e hookuke aku i na kanaka o ka aina mai ko oukou alo aku; alaila, o ka poe a oukou e waiho ai, e lilo lakou i mea oioi ma ko oukou mau maka, a i kui ma na aoao o oukou, a e hoopopilikia mai lakou ia oukou ma ka aina a oukou e noho ai.
56 Eia hoi kekahi, e hana aku no au ia oukou, e like me ka'u i manao at e hana aku ia lakou.