34
OLELO mai la o Iehova ia Mose, i mai la,
E kauoha aku oe i na mamo a Iseraela, a e i aku ia lakou, Aia hiki aku oukou iloko o ka aina o Kanaana; (oia ka aina e lilo ana no oukou i noho ana, o ka aina o Kanaana, a me kona mau mokuna:)
Alaila, o ko oukou aoao hema, aia no ia mai ka waonahele o Zina, e pili ana i ka palena o Edoma: a o ko oukou mokuna hema ma ke kihi loa o ka moanakai, a moe aku i ka hikina:
A e huli ae ko oukou palena mai ka aoao hema ae i ka puu o Akerabima, a hele aku i Zina: a o ka hele ana aku oia mai ka aoao hema aku a Kadesa-banea, a e hele hou aku ia i Hazaradara, a hiki aku i Azemona:
A hele poai aku no ka palena mai Azemona aku a ke kahawai o Aigupita, a e puka aku no ia i ke kai.
 
A o ka palena komohana, o ke kai nui ko oukou palena: oia ko oukou palena komohana.
 
Eia hoi ko oukou palena akau: mai ke kai nui aku, e hoailona oukou i ka mauna Hora no oukou.
Mai ka mauna Hora aku, e hoailona oukou a hiki i ke komo ana o Hamata: a e hele aku no ka palena a hiki i Zedada.
 
A e hele hou aku no ka palena i Ziperona, a e puka aku no ia i Hazarenana: oia ko oukou palena akau.
 
10 A e hoailona oukou i ko oukou palena hikina, mai Hazarenana a Sepama.
11 A e hele aku ka palena mai Sepama a Ribela, ma ka aoao hikina o Aina: a e iho aku ka palena, a hiki aku ma ka aoao o ka loko o Kinerota ma ka hikina.
12 A e iho aku ka palena i Ioredane, a o kona puka ana aku ma ka moana paakai: oia ko oukou aina me na mokuna a puni.
 
13 Kauoha aku la o Mose i na mamo a Iseraela, i aku la, Eia no ka aina e ili mai ana na oukou ma ka hailona ana, ka aina a Iehova i kauoha mai ai e haawi aku no na ohana eiwa, a no ka ohana hapa.
14 No ka mea, ua loaa i ka ohana mamo a Reubena ma ka hale o ko lakou poe makua, a i ka ohana mamo a Gada, ma ka hale o ko lakou poe makua, a i ka ohana hapa a Manase, ko lakou aina hooili.
15 Ua loaa i na ohana elua a me ka ohana hapa ko lakou aina hooili ma keia aoao o Ioredane, ma Ieriko a ka hikina aku, ma ka puka ana o ka la.
 
16 Olelo mai la o Iehova ia Mose, i mai la,
17 Eia na inoa o na kanaka nana e puunaue i ka aina no oukou: o Eleazara ke kahuna, a me Iosua ke keiki a Nuna.
18 A e lawe hoi oukou i kekahi luna o kela ohana o keia ohana e puunaue i ka aina, ma na puu e ili ana.
19 Eia hoi na inoa o na kanaka: no ka ohana a Iuda, o Kaleba ke keiki a Iepune.
20 A no ka ohana mamo a Simeona, o Semuela ke keiki a Amihuda.
21 No ka ohana a Beniamina, o Elidada ke keiki a Kiselona.
22 A o ka luna ohana o na mamo a Dana, o Buki ke keiki a Iogeli.
23 O ka luna o na mamo a Iosepa, no ka ohana mamo a Manase, o Haniela ke keiki a Epoda.
24 A o ka luna ohana o na mamo a Eperaima, o Kemuela ke keiki a Sipetana.
25 A o ka luna ohana o na mamo a Zebuluna, o Elizapana ke keiki a Parenaka.
26 A o ka luna ohana o na mamo a Isakara, o Paletiela ke keiki a Azana.
27 A o ka luna ohana o na mamo a Asera, o Ahihuda ke keiki a Selomi.
28 A o ka luna ohana o na mamo a Napetali, o Pedahela ke keiki a Amihuda.
29 O lakou ka poe a Iehova i kauoha mai ai e puunaue i ka aina e ili mai ana maluna o na mamo a Iseraela ma ka aina o Kanaana.