47
E PAIPAI i ko oukou mau lima, e na lahuikanaka a pau; E hooho i ke Akua me ka leo olioli.
No ka mea, he mea e weliweli ai o Iehova ka mea kiekie loa: He Alii nui ia maluna o ka honua a pau.
E hoohaahaa iho oia i ka poe kanaka malalo iho o kakou, A me na lahuikanaka malalo iho o ko kakou mau kapuwai.
E koho mai no hoi oia i hooilina no kakou, I ka nani o Iakoba ana i aloha mai ai. Sila.
 
Ua pii ae nei ke Akua me ka hooho, O Iehova me ke kani ana o ka pu.
E hoolea aku i ke Akua, e hoolea oukou: E hoolea aku i ko kakou Alii, e hoolea oukou.
No ka mea, o ke Akua ke Alii o ka honua a pau; E hoolea aku oukou me ka naauao.
E alii ana no hoi ke Akua maluna o na lahuikanaka; Ke nobo mai la ke Akua maluna o kona nohoalii hoano.
Ua akoakoa na'lii o na kanaka, O na kanaka o ke Akua no Aberahama; No ke Akua na palekaua o ka honua; Ua hapai nui ia'ku no hoi ia.