48
HE nui no Iehova, e hoomaikai nui ia'ku, Iloko o ke kulanakauhale o ko kakou Akua i kona mauna hoano.
He nani no ke kiekie ana, he mea olioli no ka honua a pau, O Mauna Ziona ma na aoao kukuluakau, ke kulanakauhale o ke Alii nui.
Iloko o kona mau halealii, I ikeia'i ke Akua he puuhonua.
 
No ka mea, aia hoi, ua akoakoa na'lii, Maalo pu ae la lakou.
Ike iho la lakou a mahalo iho la; I makau lakou, a holo aku la.
Loohia lakou e ka makau malaila, A me ka eha e like me ko ka wahine haakokohi.
Me ka makani hikina i wawahi ai oe i na moku o Taresisa.
E like me ko kakou lohe, pela kakou i ike ai, Ma ke kulanakauhale o Iehova Sabaota, Ma ke kulanakauhale o ko kakou Akua: E hoonoho paa loa ke Akua ia ia a mau loa. Sila.
 
Ua noonoo makou i kou lokomaikai, e ke Akua, Iwaena konu o kou luakini.
10 E like me kou inoa, e ke Akua, Pela ka hoolea nou a hiki i na welelau o ka honua; Ua piha kou lima akau i ka pono.
11 E hauoli o mauna Ziona, E olioli pu na kaikamahine a Iuda, No kou hooponopono ana.
12 E kaahele oukou ia Ziona, E hele poai ia ia a puni; E helu i kona mau halekaua.
13 E hoomaopopo ko oukou naau i kona mau pakaua; E noonoo hoi i kona mau halealii, I hiki ia oukou ke hai aku i ka hanauna mahope aku.
14 No ka mea, o ke Akua nei oia ko kakou Akua i ke ao pau ole; He alakai auanei ia no kakou a i ka make.