50
U A olelo mai no ke Akua mana, o Iehova, Ua kahea mai oia i ka honua mai ka hikina a ka la a i ke komohana.
Mai loko mai o Ziona ka hemolele o ka nani, I hoomalamalama mai ai ke Akua.
E hele mai ana no ko kakou Akua, aole e noho wale: E ai no hoi ke ahi imua ona. A e ikaika mai ka ino a puni ia.
E kahea oia i ka lani mai luna mai, A i ka honua hoi, e hooponopono oia i kona poe kanaka.
E houluulu mai oukou i ko'u mau haipule io'u nei, I ka poe i berita mai me au nei ma ka mohai.
E hoike hoi ka lani i kona pono; No ka mea, o ke Akua oia ka Lunakanawai. Sila.
 
E hoolohe mai, e ko'u poe kanaka, a e olelo aku au; E Iseraela, a e hoike ku e au ia oe; Owau no ke Akua, kou Akua no.
Aole au e hoahewa ia oe no kou mau alana, A me kou mau mohaikuni i mau imua o ko'u alo.
Aohe bipi kane ka'u e lawe ai mai loko mai o kou hale; Aole hoi kao kane mai loko mai o kou mau pa holoholona:
10 No ka mea, na'u no na holoholona a pau o ka ululaan, A me na holoholona laka maluna o na puu he tausani.
11 Ua ike au i na manu a pau o na mauna; No'u no hoi na holoholona o ke kula.
12 Ina i pololi au, aole au e hai aku ia oe; No ka mea, no'u no ke ao nei a me kona mea e piha ai.
13 E ai anei au i ka io o na bipikane? E inu anei au i ke koko o na hipa kane?
14 E mohai i ka hoomaikai ana i ke Akua; A e haawi i ka mea kiekie loa i kau mea i hoohiki ai nona:
15 A e kahea mai ia'u i ka la popilikia; A e hoopakele au ia oe, a e hoonani mai no hoi oe ia'u.
 
16 Aka, ke olelo nei ke Akua i ka mea hewa, Heaha kau e hai aku ai i ko'u mau kanawai? A e lawe ai i kuu berita ma kou waha?
17 No ka mea, he hoowahawaha kou i ke aoia'na; A ke kiola nei oe i ka'u olelo mahope aku ou.
18 A i kou wa i ike ai i ka aihue, ua ae pu oe me ia: Ua lawe pu oe me na mea moe kolohe.
19 Ke haawi nei oe i kou waha i ka ino, A ke hookui nei kou alelo i ka hoopunipuni.
20 Ke noho nei oe me ka hoino i kou hoahanou; Ke aki wale nei oe i ke keiki a kou makuwahine.
21 Oia na mea au i hana'i, a hookuli hoi au; Manao iho la oe, he mea like loa au me oe; Aka, e hoahewa au ia oe, a e hoonohonoho pono imua o kou alo.
 
22 E hoomanao oukou i keia, ano, e ka poe hoopoina i ke Akua, O haehae aku au, aole hoi he mea e ola'i.
23 O ka mea mohai i ka hoolea no'u oia ke hoonani mai ia'u: O ka mea hoopono i kona hele ana o ka'u ia e hoike ai i ke ola o ke Akua.