56
E ALOHA mai ia'u, e ke Akua; No ka mea, e ale mai paha na kanaka ia'u; E paio aua i kela la i keia la, ua hooluhihewa mai oia ia'u.
E ake ko'u mau enemi e ale ia'u i kela la i keia la; No ka mea, he nui no ka poe e kaua ana ia'u, e ka Mea kiekie loa.
I ko'u manawa e makau ai, E hilinai aku au ia oe.
Iloko o ke Akua e mahalo au i kana olelo; O ke Akua ka'u i hilinai aku ai, aole au e makau; Heaha ka ka io o hana mai ai ia'u?
I kela la i keia la, ua hookahuli lakou i ka'u mau olelo; Pau ko lakou mau manao i ke ku e ia'u no ka hewa.
Ua akoakoa lakou, ua pee iho la hoi, Ua nana mai lakou i ko u mau kapuwai, I ko lakou kakali ana i ko'u uhane.
He pakele anei ko lakou ma ka hewa? I ka huhu, e kiola iho ai i na kanaka, e ke Akua,
 
Ua helu oe i ko'u auwana ana: E ukuki oe i ko'u waimaka i kou omole: Aole anei ia iloko o kau buke?
Aia kahea aku au, alaila e hoi ihope ko'u enemi: Ua ike au ia mea, no ka mea, mamuli o'u ke Akua.
10 Iloko o ke Akua e mahalo mau au i ka olelo: Iloko o Iehova e hoomaikai au i ka olelo:
11 Maluna o ke Akua i hilinai aku ai au, aole e makau; Heaha ka ke kanaka e hana mai ai ia'u?
12 Maluna o'u ka berita ana nou, e ke Akua: E haawi aku au i ka hoolea ia oe.
13 No ka mea, ua hoopakele oe i ko'u uhane i ka make: Aole anei e hoopakele i ko'u mau kapuwai i ka hina ana? I hele au imua o ke Akua ma ka malamalama o ka poe ola.