59
E HOOPAKELE ia'u i ko'u mau enemi, e ko'u Akua; E hookiekie oe ia'u i ka poe ku e mai iluna ia'u.
E hoopakele ia'u i ka poe hana hewa; A e hoola mai ia'u i na kanaka koko.
No ka mea, aia hoi, ke hoohalua nei lakou no ko'u uhane: Ua akoakoa ku e mai ka poe ikaika; Aole no ko'u hewa, aole hoi no ko'u lawehala ana, e Iehova.
Me ko'u hala ole, holo lakou a hoomakaukau; E ala ae e hoohalawai me au, a e nana mai.
O oe, e Iehova ke Akua Sabaota, ke Akua o Iseraela, E ala, e hoopai i na lahuikanaka a pau: Mai hoomanawanui mai i na mea lawehala nui. Sila.
Ua hoi mai lakou i ke ahiahi: Ua uwo lakou me he ilio la; Ke kaapuni nei lakou i ke kulanakauhale.
Aia hoi, ua hoolei mai me ko lakou waha: He mau pahikaua maloko o ko lakou mau leheleho: No ka mea, owai ka mea hoolohe?
Aka, e Iehova, o akaaka mai no oe ia lakou; E henehene mai no hoi oe i na lahuikanaka a pau.
 
No kona ikaika, e malama aku au ia oe; No ka mea, o ke Akua ko'u wahi e malu ai.
10 E hele no hoi imua o'u ko'u Akua aloha mai; E haawi mai ke Akua ia'u e nana aku i ko'u poe enemi.
11 Mai luku mai oe ia lakou, o poina i ko'u poe Kanaka: E hoauwana oe ia lakou me kou mana; E hoohaahaa oe ia lakou, e ka Haku, ko makou palekaua.
12 No ka hewa o ko lakou waha, A me na olelo a ko lakou mau lehelehe, E hooheiia lakou iloko o ko lakou hookiekie ana; A no ke kuamuamu a me ka wahahee a lakou e pane nei.
13 E hoopau oe me kon huhu, e hoopau, i ole lakou; I ike lakou o ke Akua ke alii iloko o Iakoba a hiki i na welau o ka honua,
14 A i ke ahiahi o hoi mai ai lakou; A e uwo lakou me he ilio la, A e kaapuni i ke kulanakauhale.
15 E auwana lakou i o ia nei, i ai, A e uwo lakou ke maona ole.
 
16 Aka, e oli aku au i kou mana; Oia hoi, e himeni leo nui aku au i kou aloha i ke kakahiaka; No ka mea, he wahi malu ae nei oe no'u, He puuhonua i ko'u la i popilikia'i.
17 E ko'u Ikaika, ia oe no wau e mele aku ai: No ka mea, o oe no ko'u wahi e malu ai, e ko'u Akua aloha mai.