95
I NA kakou, e kahea olioli aku ia Iehova; A e hooho hauoli hoi i ka pohaku o ko kakou hoola.
E hele kakou imua o kona alo me ka hoalohaloha aku, E kahea olioli aku kakou ia ia ma na himeni.
No ka mea, he Akua nui o Iehova, He alii nui hoi maluna o na'kua a pau.
Aia ma kona lima na wahi hohonu o ka honua; Nana hoi na waiwai o na kuahiwi.
Nana no ka moana, a nana ia i hana; A na kona lima hoi i hooponopono i ka aina maloo.
 
E hele mai kakou, e kulou hoomana, a e moe hoi; A e kukuli iho imua o Iehova nana kakou i hana.
No ka mea, oia no ko kakou Akua, A o kakou na kanaka ana i hanai ai, A me na hipa hoi o kona lima; i keia la, Ke hoolohe oukou i kona leo,
Mai hoopaakiki i ko oukou naau, me ia ka hoonaukiuki ana, I ka la i hoaoia'i ma ka waonahele;
I ka wa i hoao mai ai ko oukou kupuna ia'u, A hoao mai hoi ia'u, a ike iho la i Ka'u hana.
10 Hookahi kanaha makahiki o ia hanauna i hoehaeha mai ai ia'u, A i iho la au, he poe kanaka keia i lalau ma ka naau, Aole hoi lakou i ike i ko'u mau aoao.
11 Nolaila hoohiki iho la au i ko'u huhu, Aole lakou e komo iloko o ko'u wahi e hoomaha'i.