96
E OLI aku ia Iehova i ke oli hou; E oli aku ia Iehova, e ka honua a pau.
E oli aku ia Iehova, a e hoomaikai i kona inoa; E hoike olioli aku i kona hoola ana mai kehahi la, a i kekahi la.
E hai aku i kona nani iwaena o ko na aina e, A me kana mau hana mana, iwnena o na kanaka a pau.
No ka mea, ua nui o Iehova, a ua pono ke hoonani nui ia oia; A e makauia hoi oia mamua o na'kua a pau.
Ua pau loa na'kua o na kanaka i ka lapuwale; Aka, na Iehova no i hana i ka lani.
Aia no imua ona ka nani, a me ka ihiihi; He hanohano, a me ka maikai iloko o kona wahi hoano.
 
E haawi oukou ia Iehova, e na ohana o na kanaka, E haawi aku oukou ia Iehova i ka hoomaikai a me ka hoonam.
E haawi oukou ia Iehova i ka hoonani i kona inoa; E lalau i ka mohai, a e komo iloko o kona mau kahua.
E kulou hoomana ia Iehova me ka mea nani hoano; E makau hoi imua ona ko ka honua a pau.
10 E olelo ae oukou mawaena o ko na aina e, Ke noho aupuni nei o Iehova; Ua hookumu paa ia keia ao, i ole ia e hoonaueueia; Nana no hoi e hoopai mai i na lahuikanaka ma ka pololei.
 
11 E olioli mai ka lani, E hauoli hoi ka honua; E halulu mai ka moana a me kona mea e piha'i.
12 E hooho mai na kula a me na mea a pau iloko olaila; Alaila e hauoli mai na laau a pau o ka ululaau.
13 Imua o Iehova; no ka mea, ke hele mai nei oia, No ka mea hoi, ke hele mai nei oia, E hooponopono mai i ka honua. E hooponopono mai nei oia i keia ao ma ka pololei, A me na kanaka hoi ma kona oiaio.