110
OLELO mai la o Iehova i kuu Haku, E noho mai oe ma ko'u lima akau, A hoolilo iho ai au i kou poe enemi I keehana wawae nou.
E hoouna mai no o Iehova i ke kookoo o kou ikaika, mai Ziona mai; E noho aupuni hoi oe mawaena o kou poe enemi.
E ae oluolu mai no kou poe kanaka ke hiki ka la o kou ikaika, Me ka mea nani hoano, Mai ka opu mai o ka wanaao, Ia oe ka hau o kou poe opiopio.
 
Ua hoohiki mai la o Iehova, aole hoi oia e luli ae, He kahuna mau loa no oe, mamuli o ke ano o Melekizedeka.
Ma kou lima akau ka Haku, E paopao ai i na'lii i kona la e huhu ai.
Nana no e hoopai iwaena o ko na aina e, A e hoopiha i na wahi i na kupapau; A nana no e paopao i na poo maluna o na aina he nui loa.
Ma ke ala no oia e inu ai i ka muliwai; Nolaila, e hookiekie oia i ke poo.