113
E HALELU aku ia Iehova: E halelu, e na kauwa a Iehova, E halelu aku oukou i ka inoa o Iehova.
E hoomaikaiia ka inoa o Iehova, Mai keia wa aku a i ka manawa pau ole.
Mai ka puka ana a ka la, a hiki i kona komo ana, E haleluia ka inoa o Iehova.
Ua kiekie o Iehova, maluna o ko na aina a pau, A me kona hanohano hoi maluna o ka lani.
 
Owai la ka i like me Iehova, ko kakou Akua? Ka mea hookiekie i kona wahi nobo ai;
Ka mea hoohaahaa, e ike i ka lani, A i ka honua no hoi:
Ka mea i hapai i ka mea ilihune, mai ka lepo mai, A hookiekie hoi i ka mea pilikia, mai ke kiona aku;
I hoonoho ai oia ia ia me na'lii, Me na'lii hoi o kona poe kanaka.
A hoonoho hoi oia i ka wahine pa ma ka hale, I makuwahine, e lealea ana i na keiki ana. E halelu aku oukou ia Iehova.