114
KA hale o Iakoha hoi, mai waena aku o na kanaka olelo e;
O Iuda no kona keenakapu, A o Iseraela kona aupuni.
 
Ike mai la ke kai, a holo aku la; A huli hope o Ioredane.
Lelele ae la na mauna e like me na hipakane, A me na puu hoi e like me na keikihipa.
Heaha kau, e ke kai, i holo aku ai oe? E Ioredane hoi, i hoohuliia'i oe ihope?
E na mauna, i lelele ai oukou e like me na hipakane? A me na puu hoi e like me na keikihipa?
 
E naueue oe, e ka honua, imua o ka Haku, Imua hoi o ke Akua o Iakoha.
Ka mea i hoolilo i ka pohaku, i wai lana, A me ka pohaku paea, i punawai.