115
A OLE ia makou, e Iehova, aole ia makou, Aka. i kou inoa no e haawiia'ka ai ka hoonani. No kou lokomaikai, a me kou oiaio.
No ke aha la i olelo mai ai ko na aina e, Aubea ko lakou Akua?
Aia no i ka lani ko makou Akua; Ua haua no oia i na mea a pau ana i makemake ai.
O ko lakou poe akua, he kala, a he gula hoi, O ka haua a na lima o kanaka.
He waha no ko lakou, aole nae e olelo mai; He maka no ko lakou, aole nae e ike mai:
He pepeiao no ko lakou, aole nae e lohe; He ihu no hoi ko lakou, aole nae e honi:
He mau lima no ko lakou, aole nae e lawelawe; He mau wawae no ko lakou, aole nae e hele; Aole hoi e olelo lakou, ma ko lakou kania-i.
Me ia poe akua, pela no ka poe i hana ia lakou, A me ka poe a pau e hilinai ia lakou.
 
E ka Iseraela, e hilinai oukou ia Iehova; Oia ko lakou kokua a me ko lakou palekaua.
10 E ka ohana a Aarona, e hilinai oukou ia Iehova; Oia ko lakou kokua, a me ko lakou palekaua.
11 E ka poe makau ia Iehova, e hilinai oukou ia Iehova; Oia ko lakou kokua, a me ko lakou palekaua.
12 Ua hoomanao mai o Iehova ia kakou, e hoomaikai no oia; E hoomaikai mai no oia i ka ohana a Iseraela, E hoomaikai mai no oia i ka ohana a Aarona.
13 E hoomaikai mai no oia i ka poe e makau aku ia Iehova, I na mea uuku, a me na mea nui.
14 E hoomahuahua mai no o Iehova ia oukou, Ia oukou no, a me ka oukou poe keiki.
15 Ua hoopomaikaiia oukou e Iehova, Ka mea nana i hana ka lani, a me ka honua.
 
16 Na Iehova no na lani o na lani; Ua haawi mai nae oia i ka honua no na keiki a kanaka.
17 Aole ka poe make e halelu aku ia Iehova, Aole hoi ka poe a pau e iho ilalo i kahi ekemu ole.
18 Aka, o kakou, e hoomaikai aku no kakou ia Iehova, Mai keia wa aku, a i ka manawa pau ole. E halelu aku oukou ia Iehova,