116
KE aloha aku nei au ia Iehova, No ka mea, ua hoolohe mai oia i ka leo o ko'u nonoi ana.
No ka mea hoi, ua haliu mai kona pepeiao ia'u, Nolaila, e kahea aku au ia ia i ko'u mau la.
Hoopuni mai na hei o ka make ia'u, A loaa ia'u ka pilikia o ka malu o ka make, A loaa no hoi ia'u ka popilikia, a me ka ehaeha.
Alaila, kahea aku la au i ka inoa o Iehova; Ke nonoi aku nei au ia oe, e Iehova, E hoopakele mai oe i ko'u uhane.
 
He aloha ko Iehova, a he pono no; Ua lokomaikai no hoi ko kakou Akua.
Ke malama mai nei o Iehova i ka mea oluolu: Maule no wau, a nana no i hoola mai ia'u.
E kuu uhane, e hoi oe i kou wahi e hoomaha'i, No ka mea, hana maikai mai o Iehova ia oe.
No ka mea, ua hoopakele mai oe i ko'u uhane i ka make, A me ko'u mau maka, i ka waimaka, A me ko'u mau wawae, i ka hina ana.
E holoholo no wau imua o Iehova, Ma ka honua, kahi o ka poe ola.
10 Manaoio no wau, nolaila au i olelo aku ai; Pilikia loa no nae au;
11 I ko'u pioloke ana, olelo ae la au, He poe wahahee na kanaka a pau.
 
12 Heaha ka'u e haawi aku ai ia oe, e Iehova, No kou lokomaikai mai a pau ia'u?
13 E hapai no wau i ke kiaha o ke ola, A e kahea aku i ka inoa o Iehova.
14 E haawi no wau ia Iehova i ko'u mea i hoohiki ai, Imua o kona poe kanaka a pau.
15 He mea minamina ia imua o Iehova, Ka make ana o kona poe haipule.
16 Aia hoi, e Iehova, owau no kau kauwa, O kau kauwa no wan, a o ke keiki hoi a kau kauwa wahine; Ua wehe mai oe i ko'u mau mea i paa ai.
17 E kaunmaha aku au ia oe i ka mohai mililani, A e kahea aku hoi i ka inoa o Iehova.
18 E haawi no wau ia Iehova i ko'u mea i hoohiki ai, Imua o kona poe kanaka a pau,
19 Ma na kahua o ka hale o Iehova, Mawaena konu ou, e Ierusalema. E halelu aku oukou ia Iehova.