119
POMAIKAI ka poe i pono ka noho ana, A hele hoi ma ke kanawai o Iehova.
Pomaikai ka poe malama i kana mau kauoha, E imi aku no lakou ia ia me ka naau a pau.
Aole lakou e hana hewa, Ma kona aoao no lakou e hele ai.
Ua kauoha mai oe, E malama loa i kau mau olelo ao.
Ina i hoomakaukauia ko'u mau aoao, E malama i kau mau kauoha!
Alaila, aole au e hilahila, I ko'u nana pono ana i kau mau kanoha a pau.
E mililani aku au ia oe, me ko kupono o ka naau, Ia'u e hoomaopopo ai i kou hooponopono pololei ana.
E malama no wau i kau mau kauoha: Mai haalele mai oe ia'u, aole loa.
 
Pehea la e hoomaemae ai ke kanaka ui i kona aoao? I ka malama ana, e like me kau olelo.
10 Ua imi aku au ia oe me kuu naau a pau; Mai kuu mai oe ia'u, e ae maluna o kau mau kauoha.
11 Ua huna no wau i kau olelo iloko o ko'u naau, I ole au e hana hewa aku ia oe.
12 E hoomaikaiia oe, e Iehova; E ao mai oe ia'u i kau mau olelopaa.
13 Ua hoike aku au, ma ko'u mau Iehelehe, I na olelo hoopono a kou waha.
14 Ua olioli no wau ma ka aoao o kau mau kauoha, Mamua o ko ka waiwai a pau.
15 Ma kou mau kanawai wau e noonoo ai, A e haliu hoi i kou mau kuamoo.
16 E hauoli no wau i kau mau kauoha, Aole hoi e hoopoina i kau olelo.
 
17 E hana maikai mai oe ia'u, i ola au, A e malama hoi i kau olelo.
18 E hookaakaa mai oe i ko'u mau maka, Alaila, e ike aku au i na mea kupanaha noloko mai o kou mau kanawai.
19 He malihini au ma ka honua; Mai huna oe i kau mau kauoha ia'u.
20 Ua haehae ko'u uhane i ka iini aku I kou hooponopono ana i na manawa a pau.
21 Ua papa mai no oe i ka poe kaena wale, a poino, Ka poe i hele hewa mai kou mau kauoha aku.
22 E lawe aku oe i ka hoinoia, a me ka hoowahawahaia, mai o'u aku; No ka mea, ua malama au i kou mau kanawai.
23 Noho mai la na'lii e olelo ku e ia'u; Ua noonoo nae kau kauwa i kau mau olelopaa.
24 O kou mau kanawai ka'u e hauoli nei, A o ko'u poe kanaka ia nana wau e ao mai.
 
25 Ua pipili ae ko'u uhane i ka lepo; E hoola mai oe ia'u, e like me kau olelo.
26 Ua hai aku au i ko'u aoao, a ua ae mai oe ia'u; E ao mai hoi oe i kau mau olelopaa.
27 E hoike mai oe ia'u i ke ano o kau mau kauoha; A e hookaulana au i kau mau hana kupanaha.
28 Uwe no kuu uhane no ke kaumaha; E hoala mai oe ia'u, e like me kau olelo.
29 E hookaawale oe i ka aoao o ka wahahee mai o'u aku, A e hoike lokomaikai mai ia'u i kou mau kanawai.
30 Ua wae au ma ka aoao o ka oiaio, Ua kau wau i kou hoopono ana imua o'u.
31 Ua hoopili aku au me kou mau kanawai; E Iehova, mai hoohilahila mai oe ia'u.
32 E holo no wau ma ke ala o kau mau kauoha; No ka mea, e hoomahuahua mai no oe i ko'u manao.
 
33 E ao mai oe ia'u, e Iehova, i ka aoao o kau mau kauoha, A e malama no wau, a hiki i ka hopena.
34 E hoonaauao mai oe ia'u, a e malama no au i kou kanawai; E malama no au ia me ko'u naau a pau.
35 E alakai oe ia'u ma ke alanui o kau mau kauoha; No ka mea, malaila no wau e lealea nei.
36 E hoohuli oe i ko'u naau mamuli o kou mau kanawai, Aole mamuli o ka makee waiwai.
37 E hoohuli oe i ko'u mau maka, mai ka ike ana i ka mea lapuwale; A e hoola mai oe ia'u ma kou aoao.
38 E hooko oe i kau olelo, i kau kauwa nei, Ka mea i makau aku ia oe.
39 E pale ae oe i ko'u hoinoia, a'u e makau nei; No ka mea, he maikai kou hoopono ana.
40 Aia hoi, ua iini au i kau mau kauoha; E hooikaika mai oe ia'u ma kou pono.
 
41 E hookau mai i kou lokomaikai maluna o'u, e Iehova, I kou hoola ana hoi e like me kau olelo.
42 Alaila e pane aku au i kekahi olelo i ka mea hoowahawaha mai ia'u: No ka mea, ke hilinai aku nei au ia oe.
43 Mai kaili oe i ka olelo o kou oiaio, mai ko'u waha aku, a i ka manawa pau ole; No ka mea, ke kakali nei au i kou hoopono ana.
44 Alaila, e malama mau no wau i kou kanawai, A hiki a kau a mau loa aku.
45 E holoholo no wau, maloko o kahi akea, No ka mea, ke imi nei au i kau olelo.
46 E kamakamailio no wau ma kou mau kanawai imua o na'lii, Aole hoi au e hilahila.
47 E hauoli no wau ma kou mau kanawai, Na mea au i makemake ai.
48 E hapai no wau i ko'u mau lima i kau mau kauoha, I na mea a'u i makemake ai: A e noonoo wau ma kau mau kauoha.
 
49 E hoomanao oe i ka olelo au i kau kauwa, Malaila no oe i hoolana'i i kou manao ia'u.
50 Eia ko'u mea e maha'i, iloko o ko'u pilikia; No ka mea, ua hoola kau olelo ia'u.
51 Ua hoowahawaha nui loa mai ka poe hookiekie ia'u; Aole nae au i haalele i kou kanawai.
52 Hoomanao no wau i kou hoopono ana, e Iehova, mai kahiko loa mai, A ua hoomaha hoi au.
53 Lohia au i ka wewela nui, no ka poe hewa, I haalele i kou kanawai.
54 Ua lilo kau mau kauoha i mea na'u e hoolea aku ai, Ma ka hale o ko'u malihini ana.
55 Hoomanao no wau i kou inoa i ka po, e Iehova, A malama hoi i kou kanawai.
56 Loaa o keia ia'u, No ka mea, malama no wau i kau mau kauoha.
 
57 O ko'u puu no, e Iehova, Ua olelo no wau, e malama aku au i kau mau olelo.
58 Ua nonoi aku au imua o kou maka me ko'u naau a pau; E lokomaikai mai oe ia'u, e like me kau olelo.
59 Noonoo ae la au i ko'u mau aoao, A hoohuli aku la i ko'u mau wawae i kau hoike ana.
60 Wikiwiki aku la au, aole hoi i hookaulua, I ko'u malama ana i kau mau kauoha.
61 Ua hoopani mai na kaula o ka poe hewa ia'u; Aole nae au i hoopoina i kou kanawai.
62 Iwaena konu o ka po, e ala no wau e mililani aku ia oe, No kou hoopono pololei ana.
63 He makamaka au no ka poe a pau i makau aku ia oe, A no ka poe malama i kau mau kauoha.
64 Ua piha ka honua, e Iehova, i kou lokomaikai; E ao mai oe i kau mau olelopaa.
 
65 Ua hana maikai mai oe i kau kauwa, E Iehova, e like me kau olelo.
66 E ao mai oe ia'u i ke akamai maikai, a me ka ike; No ka mea, ua hooiaio wau i kau mau kauoha.
67 Mamua o ko'u hoopilikiaia, hele hewa au; I keia wa, ke malama nei au i kau olelo.
68 He maikai no oe, a ke hana maikai mai nei; E ao mai oe i kau mau olelopaa.
69 O ka poe hookiekie, ua epa wahahee mai lakou ia'u; Aka, e malama au i kau mau kauoha me ko'u naau a pau.
70 Ua momona ko lakou naau me he kelekele la; Aka, ke hauolioli nei au ma kou kanawai.
71 He mea maikai ia'u ko'u hoopilikiaia, I mea e ao ai au i kau mau olelopaa.
72 He mea maikai ia'u ke kanawai o ko'u waha, Mamua o na tausani gula, a me ke kala.
 
73 Na kou mau lima wau i hana'i, a hooponopono mai hoi ia'u; E hoonaauao mai oe ia'u, i ao wau i kau mau kauoha.
74 E ike mai no ia'u, ka poe makau aku ia oe, a e lealea mai; No ka mea, ua hoolana au ma kau olelo.
75 Ua ike no wau, e Iehova, he pololei no kou hoopono ana, A ma ka oiaio no kou hoopilikia ana mai ia'u.
76 Ke noi aku nei au ia oe e hoolilo i kou lokomaikai i mea e maha'i au, Me kau i olelo mai ai i kau kauwa.
77 I hiki mai kou aloha ia'u, i ola au; No ka mea, o kou kanawai ka'u e hauolioli nei.
78 E hoohilahilaia ka poe hookiekie, no ka mea, ua hana kekee wahahee mai lakou ia'u; Aka, e noonoo no wau i kau mau olelopaa.
79 E huli mai mamuli o'u, ka poe e makau aku ia oe, A e ike no lakou i kau hoike ana.
80 E hoolilo oe i ko'u naau i pono ma kau mau olelopaa; Alaila, aole au e hilahila.
 
81 Ua maule ko'u uhane no ka iini i kau hoola ana; Ua hoolana hoi au ma kau olelo.
82 Ua poopoo ko'u mau maka no kau olelo, I ae la hoi, I ka wa hea e hoomaha mai ai oe ia'u?
83 No ka mea, ua like au me ka hueili ma kahi uwahi; Aole au i hoopoina i kau mau olelopaa.
84 Ehia na la o kau kauwa? I ka manawa hea, e hoopai ai oe i ka poe hoomaau mai ia'u?
85 Ua eli ka poe hookiekie i mau lua no'u, Aole hoi e like me kou mau kanawai.
86 Ma ka oiaio no kau mau kauoha a pau: Hoomaau wahahee mai lakou ia'u; e kokua mai oe ia'u.
87 Aneane lakou i hoopau ia'u ma ka honua, Aole nae au i haalele i kau mau olelopaa.
88 E hooikaika mai oe ia'u e like me kou lokomaikai; Alaila, e malama no wau i ka hoike ana o kou waha.
 
89 Ua paa mau loa no kau olelo, E Iehova, ma ka lani.
90 Mai kekahi hanauna a i kekahi hanauna kou oiaio: Ua hookumu oe i ka honua, a ua kupaa ia.
91 Ua kupaa no a hiki i keia la, ma kou hooponopono; No ka mea, o kau poe kauwa lakou a pau.
92 Iua i lealea ole au ma kou kanawai, Ina ua make au iloko o ko'u pilikia.
93 Aole loa au e hoopoina i kau mau olelopaa, No ka mea, ma ia mau mea no oe i hooikaika mai ia'u.
94 Nou no wau, e hoola mai oe ia'u, No ka mea, ua imi no au i kau mau olelopaa.
95 Ua hoohalua mai ka poe hewa ia'u, e pepehi ia'u: Aka, e noonoo no wau i kou mau kanawai.
96 Ua ike no au i ka hope o na mea maikai a pau: Aka, ua palahalaha loa kou kanawai.
 
97 Nani wale ko'u aloha i kou kanawai! Oia ko'u mea e noonoo ai i na la a pau.
98 Ma kau mau kauoha, ua hookela aku oe i ko'u akamai mamua o ko ko'u poe enemi; No ka mea, ua mau loa no lakou mo a'u.
99 Ua oi aku ko'u akamai, mamua o ko ka'u poe kumu a pau; No ka mea, o kou hoike ana ka'u e noonoo ai.
100 Ua kela aku ko'u naauao mamua o ko ka poe kahiko; No ka mea, ke malama nei au i kau mau olelopaa.
101 Ua kaohi no au i ko'u mau wawae, mai na ala hewa a pau, I malama aku ai au i kau olelo.
102 Aole au i haalele i kou hoopono ana; No ka mea, ua ao mai oe ia'u.
103 Nani ka ono o kau mau olelo i ko'u puu! Ua oi aku mamua o ko ka meli i ko'u waha.
104 Ma kau mau olelo ao, ua loaa ia'u ka naauao; Nolaila, inaina aku au i na ala wahahee a pau.
 
105 He kukui no kau olelo no ko'u mau wawae, A he malamalama hoi ia ma ko'u alanui.
106 Ua koohiki no wau, a e hooko no wau, E malama no wau i kau hoopono pololei ana.
107 Ua pilikia loa no wau; E Iehova, e hooikaika mai oe ia'u, e like me kau olelo.
108 E Iehova, ke nonoi aku nei au e lealea mai oe i ka mea a kuu waha e haawi wale nei, A e ao mai hoi oe i kou hoopono ana.
109 Ua mau no ko'u uhane iloko o ko'u lima: Aole nae au e hoopoina i kou kanawai.
110 Ua kau no ka poe hewa i ka mea hei no'u; Aole nae au i haalele i kau mau kauoha.
111 Ua loaa ia'u kou mau kanawai i hooilina mau loa no'u: No ka mea, oia ka mea e lealea ai ko'u naau.
112 Ua hoohuli au i ko'u naau e hana i kau mau olelopaa, A i ke ao pau ole.
 
113 Ua ukiuki au i ka poe manao lua; A ua makemake hoi au i kou kanawai.
114 O oe no ko'u paku, a me ko'u palekaua; Ua hoolana wau ma kau olelo.
115 E hele aku oukou, e ka poe hewa, mai o'u aku; No ka mea, e malama no wau i kou kanawai. e Iehova,
116 E hookupaa mai oe ia'u, e like me kau olelo, alaila ola au; A mai hoohilahila mai ia'u i ko'u manaolana.
117 E hooikaika mai oe ia'u, alaila palekana wau, A e haliu wau i kau mau olelopaa, a mau loa.
118 Ua hoowahawaha no oe i ka poe a pau i haalele i kou kanawai; No ka mea, he wahahee ko lakou hoopunipuni ana.
119 Ke hoolilo nei oe i ka poe hewa a pau o ka honua i opala; No ia mea ke makemake nei au i kou mau kanawai.
120 Haalulu ko'u io i ka makau ia oe; Ua hopohopo no hoi au i kou hooponopono ana.
 
121 Ua hana no wau i ka hoopono, a me ka pololei; Mai hookuu mai oe ia'u i ka poe hookaumaha mai ia'u.
122 E haawi mai oe i hoailona ia'u no ka maikai; Mai ao oe i ka hookaumaha ana o ka poe hewa ia'u.
123 Ua poopoo ko'u mau maka no ka iini i kou hoola ana mai, A no na olelo o kou pono.
124 E hana mai oe i kau kauwa, e like me kou lokomaikai, A e ao mai hoi ia'u i kau mau olelopaa.
125 Owau no kau kauwa, e hoonaauao mai oe ia'u, I ike au i kou mau kanawai.
126 O ka manawa keia no Iehova e nana mai ai; Ua uhai lakou i kou kanawai.
127 No ia mea, ua makemake au i kau mau kauoha, Mamua o ke gula, a me ke gula maikai.
128 Nolaila, manao ae la au i na olelopaa a pau, ua pololei lakou a pau; Ua inaina no hoi au i na aoao wahahee a pau.
 
129 He kupanaha no kau ao ana mai; Nolaila ke malama nei ko'u uhane ia lakou.
130 O ka wehewehe ana i kau olelo, oia ka i hoomalamalama mai; Hoonaauao mai no ia i ka poe hupo.
131 Hamama ae la ko'u waha, a hanu ae; No ka mea, iini aku au i kau mau kauoha.
132 E haliu mai oe ia'u, e lokomaikai mai hoi. E like me kou hoopono ana i ka poe i aloha i kou inoa.
133 E kuhikuhi mai oe i ko'u mau wawae mamuli o kau olelo; Mai hoolanakila i kekahi hewa maluna o'u.
134 E hoopakele mai oe ia'u i ka hoopilikiaia e na kanaka, Alaila, e malama no wau i kau mau kauoha.
135 E hoomalamalama mai kou maka i kau kauwa, A e ao mai oe ia'u i kau olelopaa.
136 Kahe no na muliwai malalo iho o ko'u mau maka, No ko lakou malama ole ana i kou kanawai.
 
137 He pono no oe, e Iehova, A ua pololei hoi kou hoopono ana.
138 Ua pono no na kauoha au i hoike mai ai, A ua oiaio loa hoi.
139 Na ko'u manao ikaika i hooki loa mai ia'u, No ka mea, ua hoopoina kou poe enemi i kau mau olelo.
140 He maemae loa kau olelo, Nolaila ua makemake kau kauwa ia mea.
141 He mea liilii au, a ua hoowahawahaia, Aole nae au i hoopoina i kau mau olelo ao.
142 O kou pono, he pono mau loa no ia, A he oiaio kou kanawai.
143 Ua loaa ia'u ka poino, a me ka popilikia; Aka, o kau mau kauoha ka'u e lealea nei.
144 Ua mau loa no ka pono o kau mau kauoha; E hoonaauao mai oe ia'u, alaila, ola au.
 
145 Kahea aku au me ko'u naau a pau, E hoolohe mai, e Iehova: E malama no wau i kau mau olelopaa.
146 Kahea aku au ia oe e hoola mai oe ia'u; Alaila, e malama no wau i kou mau kanawai.
147 Manao e no wau mamua o ka wanaao, a hea aku la; Hoolana no hoi au ma kau olelo.
148 Manao e no ko'u mau maka mamua o na wati kiai, E noonoo ma kau olelo.
149 E hoolohe mai oe i ko'u leo, e like me kou lokomaikai; E Iehova, e hoola mai oe ia'u, e like me ko'u hoopono ana.
150 Ke hookokoke mai nei ka poe hahai i ka hewa; Ua loihi lakou, mai kou kanawai aku.
151 Ua kokoke mai oe, e Iehova, A ua oiaio hoi kau mau kauoha a pau.
152 Mai mua mai ko'u ike ana i kou mau kanawai, Nau no lakou i hookumu paa loa.
 
153 E nana mai oe i ko'u pilikia, a e hookuu mai ia'u, No ka mea, aole au i hoopoina i kou kanawai.
154 E hooponopono mai oe i ko'u hoopiiia, a e hoolapanai mai oe ia'u: E hooikaika mai oe ia'u, e like me kau olelo.
155 Ua loihi aku ke ola, mai ka poe hewa aku; No ka mea, aole lakou e imi i kau mau olelopaa.
156 Nui loa no kou lokomaikai, e Iehova, E hooikaika mai oe ia'u, e like me ka kau hoopono ana.
157 Ua nui no ka poe hoomaau mai ia'u, a me ko'u poe enemi; Aole nae au i haalele i kau hoike ana.
158 Nana aku la au i ka poe hana me ka hoopunipuni, a hoopailua iho la; No ka mea, aole lakou i malama i kau mau olelo.
159 E nana mai, no ka mea, ua aloha au i kau mau kauoha; E Iehova, e hooikaika mai oe ia'u, e like me kau olelo.
160 Ua oiaio no ke poo o kau olelo; A ua mau loa ka hemolele ana o kou hoopono ana.
 
161 Ua hoomaau hala ole mai na'lii ia'u; Aka, ua weliweli ko'u naau i kau mau olelo.
162 Olioli no wau ma kau olelo, E like me ka mea loaa ka waiwai pio a nui.
163 Ke inaina nei au, a hoopailua no hoi i ka wahahee; Aka, ke aloha nei au i kou kanawai.
164 Ehiku no ko'u halelu ana ia oe i ka la hookahi, No kou hoopono pololei ana.
165 Ua nui loa ka maluhia o ka poe i makemake i kou kanawai, Aohe mea e hina'i lakou.
166 Ua hoolana au ma kou hoola ana, e Iehova, A ua hana hoi i kau mau kauoha.
167 Ua malama no ko'u uhane i kou hoike ana, A ua nui loa ko'u makemake ia mea.
168 Ua malama no wau i kau mau kauoha, a me kou mau kanawai; No ka mea, mamua ou no ko'u mau aoao a pau.
 
169 E hookokoke aku no ko'u kahea ana imua o kou alo, e Iehova; E hoonaauao mai oe ia'u, e like me kau olelo.
170 E hiki aku no kau pule imua o kou alo; E hoopakele mai oe ia'u e like me kau olelo.
171 E hoike aku no ko'u mau lehelehe i ka halelu, Ke ao mai oe ia'u i kau mau olelopaa.
172 E hai aku no ko'u elelo i kau olelo; No ka mea, ua hemolele kau mau kauoha a pau.
173 E haawi mai oe i ko'u lima, i mea kokua no'u; No ka mea, ua wae au ma kau mau olelo ao.
174 Ua iini aku au i kou hoola ana, e Iehova, O kou kanawai, ka'u e hauoli nei.
175 E hoola mai i ko'u uhane, alaila, e halelu aku no au ia oe; A na kou hoopono ana, e kokua mai ia'u.
176 Ua hele hewa au, e like me ka hipa nalowale, E kii mai oe i kau kauwa; No ka mea, aole au i hoopoina i kau mau kauoha.