118
E MILILANI aku ia Iehova; no ka mea, he maikai ia; A ua mau loa hoi kona lokomaikai.
E olelo mai o ka Iseraela, Ua mau loa kona lokomaikai.
E olelo mai ka ohana a Aarona, Ua mau loa kona lokomaikai.
E olelo mai no ka poe e makau aku ia Iehova, Ua mau loa kona lokomaikai.
 
Maloko o ka pilikia, kahea aku au ia Iehova; A ae mai o Iehova ia'u ma kahi akea.
O Iehova pu no me a'u, aole au e makau: Heaha ka mea a ke kanaka e hana mai ai ia'u?
O Iehova pu no me au, a me ka mea i kokua ia'u; A e nana ae au i ka poe inaina mai ia'u.
Ua oi aku ka maikai o ka hilinai aku ia Iehova, Mamua o ka manao ana i ke kanaka.
Ua oi aku ka maikai o ka hilinai aku ia Iehova, Mamua o ka manao ana i na'lii.
 
10 Hoopuni mai ko na aina a pau ia'u, Aka, ma ka inoa o Iehova, e luku aku ai au ia lakou.
11 Hoopuni mai no lakou ia'u, Oia, hoopuni mai no lakou ia'u; Aka, ma ka inoa o Iehova, e luku aku ai au ia lakou.
12 Hoopuni mai lakou ia'u, me he poe nalomeli la, Ua pio wale lakou, e like me ke ahi kakalaioa; No ka mea, ma ka inoa o Iehova wau e luku aku ai ia lakou.
13 Ua hooke ikaika mai oe ia'u, i hina au; Aka, ua kokua mai o Iehova ia'u.
14 O Iehova no ko'u ikaika, a me ko'u mea e hoolea ai, Ua lilo mai oia i Hoola no'u.
 
15 Aia ka leo o ka hanoli, a me ka hoola, Ma na halelewa o ka poe pono: Ke hana koa nei ka lima akau o Iehova.
16 Ua hapaiia ka lima akau o Iehova a kiekie; Ke hana koa nei ka lima akau o Iehova.
17 Aole au e make, aka e ola aku no au, A e hoike aku au i ka hana a Iehova.
18 Ua hahau nui mai o Iehova ia'u, Aole nae oia i haawi mai ia'u i ka make.
 
19 E wehe mai oe i na pukapa o ka pono no'u, E komo aku no wau iloko olaila, A e mililani aku au ia Iehova.
20 O keia no ka pukapa o Iehova, E komo aku hoi ka poe pono iloko olaila.
21 E mililani aku au ia oe, no ka mea, ua hoolohe mai oe ia'u, A ua lilo mai oe i hoola no'u.
 
22 O ka pohaku a ka poe hana hale i haalele ai, Ua lilo ia i pohaku kumu no ke kihi.
23 Na Iehova mai no keia, A he mea mahaloia no hoi ia i ko kakou mau maka.
24 O keia no ka la a Iehova i hana'i, E hauoli kakou, a e lealea ilaila.
25 Ke noi aku nei au ia oe, e Iehova, E hoola mai oe ano; Ke noi aku nei au ia oe, e Iehova, Ano oe e hoopomaikai mai.
26 E hoomaikaiia ka mea e hele mai ana ma ka inoa o Iehova; Ua hoomaikai aku makou ia oukou mailoko aku o ka hale o Iehova.
27 O ke Akua no o Iehova, ua hoomalamalama mai oia ia kakou; E nakinaki i ka mohai i na kaula, Ma na pepeiaohao o ke kuahu.
28 O oe no ko'u Akua, e mililani aku au ia oe; O ko'u Akua no, e hapai aku au ia oe.
29 E mililani aku ia Iehova, no ka mea, ua maikai oia; Ua mau loa hoi kona lokomaikai.