136
E MILILANI aku ia Iehova, no ka mea, ua maikai oia; No ka mea hoi, ua mau loa kona lokomaikai.
E mililani aku i ke Akua o na akua; No ka mea, ua mau loa kona lokomaikai.
E mililani aku i ka Haku o na haku; No ka mea, ua mau loa kona lokomaikai.
I ka mea nana wale no i hana na hana mana nui; No ka mea, ua mau loa kona lokomaikai:
I ka mea nana i hana ka lani ma ke akamai; No ka mea, ua mau loa kona lokomaikai.
I ka mea nana i kukulu ka honua maluna o ka wai, No ka mea, ua mau loa no kona lokomaikai;
I ka mea nana i hana na malamalama nui; No ka mea, ua mau loa no kona lokomaikai;
I ka la e alii ai maluna o ke ao, No ka mea, ua mau loa kona lokomaikai:
I ka mahina hoi, a me na hoku e alii ai maluna o ka po, No ka mea, ua mau loa kona lokomaikai;
 
10 I ka mea nana i luku ko Aigupita, ma ko lakou makahiapo, No ka mea, ua mau loa kona lokomaikai:
11 A hoopuka mai la i ka Iseraela, maiwaena mai o lakou, No ka mea, ua mau loa kona lokomaikai:
12 Me ka lima ikaika, a me ka lima kakauha no noi, No ka mea, ua mau loa kona lokomaikai:
13 I ka mea i mahele i ke Kaiula i mau puu, No ka mea, ua mau loa kona lokomaikai;
14 A hoohele ae i ka Iseraela mawaena konu ona, No ka mea, ua mau loa kona lokomaikai;
15 A luku aku la ia Parao, a me kona kaua iloko o ke Kaiula, No ka mea, ua mau loa kona lokomaikai:
16 I ka mea alakai i kona poe kanaka ma ka waonahele, No ka mea, ua mau loa kona lokomaikai.
17 I ka mea pepehi i na'lii nui loa, No ka mea, ua mau loa kona lokomaikai;
18 A luku hoi i na'lii ikaika, No ka mea, ua mau loa kona lokomaikai:
19 Ia Sihona, ke alii o ka Amora, No ka mea, ua mau loa kona lokomaikai;
20 Ia Oga hoi, ke alii o Basana, No ka mea, ua mau loa kona lokomaikai:
21 A haawi mai la oia i ko lakou aina, i hooilina, No ka mea, ua mau loa kona lokomaikai:
22 I hooilina na ka Iseraela, na kana poe kauwa, No ka mea, ua mau loa kona lokomaikai;
 
23 I ka mea hoomanao ia kakou, ia kakou i hoohaahaaia'i, No ka mea, ua mau loa kona lokomaikai:
24 I ka mea i hoopakele ia kakou mai ko kakou poe enemi mai, No ka mea, ua mau loa kona lokomaikai:
25 I ka mea haawi mai i ka ai na na mea ola a pau, No ka mea, ua mau loa kona lokomaikai;
26 E mililani aku i ke Akua o ka lani, No ka mea, ua mau loa kona lokomaikai.