141
E IEHOVA, ke kahea aku nei au ia oe, E wikiwiki mai oe ia'u, E hooloho hoi i ka leo o ko'u kahea ana aku ia oe.
E hooliloia ka'u pule i mohai ala imua ou; A o ka hapai ana hoi o ko'u mau lima i mohai ahiahi.
E hoonoho mai oe, e Iehova, i mea kiai ma kuu waha, A e malama mai hoi oe i ke pani o ko'u mau lehelehe.
Mai hoohuli ae oe i ko'u naau i kekahi mea hewa, E hana i ka hana o ka poe lawelawe, Me ka poe hana kolohe; Aole hoi au e ai i ko lakou mea ono.
 
Na ka poe pono e hahau mai ia'u, he aloha ia: E ao mai oia ia'u he mea hamo maikai ia, A olo ia e wahi ai i kuu poo; No ka mea, e mau ana no ka'u pule no lakou, iloko o ko lakou pilikia.
Ua haule ko lakou lunakanawai ma na wahi pohaku, Ua lohe mai nae lakou i ka'u pule, no ka mea, he oluolu ia.
E like me ka mea kohi a hoauauwaha i ka honua, Pela i hooheleleiia'i ko makou iwi ma ke kae o ka lua kupapau.
 
Aia no ia oe ko'u mau maka, o Iehova ka Haku, Ia oe no wau e hilinai aku ai; Mai waiho pu mai oe i ko'u uhane me ko ka poe nele.
E malama mai oe ia'u i ka hei a lakou i kaukau ai no'u, A me ka upena o ka poe hana hewa.
10 E haule ka poe hewa iloko o ko lakou hei iho, A e pakele wale aku no wau.