145
E HIILANI aku no au ia oe, e ko'u Akua, e ke Alii, E hoomaikai aku no wau i kou inoa, A hiki a kau, a mau loa aku no.
I na la a pau, e hoomaikai aku no au ia oe; A e halelu aku i kou inoa, A hiki a kau, a mau loa aku no.
He nui no o Iehova, a ua pono ke halelu nui ia'ku oia; Aole e pau kona nui i ka ikeia ma ka huli ana.
E hookaulana aku kekahi hanauna i kau mau hana a i kekahi hanauna, A e hoike aku hoi i kou mau mea nui.
E hoike aku no wau i ka nani ihiihi o kou hanohano, A me na mea o kau mau hana kupanaha.
E hai aku no hoi lakou i ka mana o kau mau hana weliweli; A e hoike aku no wau i kou nui.
E hoikeike no lakou i ka hoomanao i kou maikai nui, A e hauoli no lakou i kou pono.
 
He aloha, a he lokomaikai o Iehova; He lohi ma ka huhu, a nui wale hoi kona aloha.
He maikai no o Iehova i na mea a pau; A aia hoi kona lokomaikai maluna o kana mau hana a pau.
10 E mililani aku kau mau hana a pau ia oe, e Iehova, A e hoomaikai aku kou poe haipule ia oe.
11 E olelo no lakou i ka nani o kou aupuni, A e kamailio no hoi i kou mana;
12 E hoikeike aku i kona mau mea nui i na keiki a kanaka, A me ka nani hanohano o kona aupuni.
13 He aupuni mau loa no kou aupuni, A ua mau hoi kou alii ana, a i na hanauna a pau.
 
14 Ua kokua no o Iehova i ka poe hina a pau, A hoala mai no hoi oia i ka poe a pau i kulou ilalo.
15 Kakali no na maka o na mea a pau ia oe, A haawi mai oe i ka lakou ai i ka wa pono.
16 Hohola aku oe i kou poholima, A hoomaona mai i ka makemake o na mea ola a pau.
 
17 He pono no o Iehova i kona mau aoao a pau, A ua lokomaikai hoi ma na hana ana a pau.
18 Ua kokoke mai o Iehova i ka poe a pau e kahea aku ia ia, I ka poe hoi i kahea aku ia ia ma ka oiaio.
19 E hana mai no o Iehova i ka makemake o ka poe i makau aku ia ia, E hoolohe mai no hoi oia i ka lakou pule a e hoola ia lakou.
20 Malama mai no o Iehova i ka poe a pau i aloha aku ia ia; Aka, e luku mai no oia i ka poe hewa a pau.
21 E hai aku no ko'u waha i na halelu o Iehova; A e hoomaikai aku hoi na mea ola a pau i kona inoa hoano, A hiki a kau, a mau loa aku no.